ภาควิชาเคมี


โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ ในภาควิชา

-
-

กราฟสรุปแหล่งทุนปี ทั้งหมดรายชื่อโครงการวิจัย 6qwCQR.png
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ แหล่งทุน งบประมาณ ประเภทโครงการ
1 การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2567 เงินสนับสนุนภายนอก 1092000 โครงการวิจัยเดี่ยว
2 คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดสจำลองในการตรวจวัดทางสี และตัวติดฉลากทางภูมิคุ้มกันวิทยาในการตรวจวัดการเรืองแสงบนอุปกรณ์กระดาษสำหรับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดที่มีความไวและความจำเพาะสูง
 • ปุริม จารุจำรัส
2567 เงินสนับสนุนภายนอก 1234000 โครงการวิจัยเดี่ยว
3 การพัฒนาวิธีการสกัด แยกสาร CBD และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพืชกัญชงเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เกษตร
 • นิภาวรรณ พองพรหม
2567 เงินสนับสนุนภายนอก 200185 โครงการวิจัยเดี่ยว
4 การเตรียมเม็ดโฟมยางธรรมชาติและการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ในพื้นที่ทางการเกษตร
 • สราวุธ ประเสริฐศรี
2567 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40000 ชุดโครงการวิจัย
5 การหาปริมาณของสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศบริเวณใจกลางเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ซิลิกอนคาร์ไบด์เป็นตัวดูดซับในการเก็บตัวอย่างแบบพาสซีพ
 • สุพรรษา ฉิมจารย์
2567 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 20000 โครงการวิจัยเดี่ยว
6 การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2566 เงินสนับสนุนภายนอก 284000 โครงการวิจัยเดี่ยว
7 คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดสจำลองในการตรวจวัดทางสี และตัวติดฉลากทางภูมิคุ้มกันวิทยาในการตรวจวัดการเรืองแสงบนอุปกรณ์กระดาษสำหรับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดที่มีความไวและความจำเพาะสูง
 • ปุริม จารุจำรัส
2566 เงินสนับสนุนภายนอก 284000 โครงการวิจัยเดี่ยว
8 การค้นหาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีศักยภาพในการยับยั้งเอนไซม์ InhA และ PknB ของเชื้อวัณโรคเพื่อใช้ต้านวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2566 เงินสนับสนุนภายนอก 1424000 โครงการวิจัยเดี่ยว
9 นวัตกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสะอาด
 • เกษริน สีบุญเรือง
2566 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 100000 ชุดโครงการวิจัย
10 การพัฒนาวิธีการสกัด แยกสาร CBD และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพืชกัญชงเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เกษตร
 • นิภาวรรณ พองพรหม
2566 เงินสนับสนุนภายนอก 181665 โครงการวิจัยเดี่ยว
11 การพัฒนากำลังคนด้าน Nature Based Solution for Carbon Net Zero
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2566 เงินสนับสนุนภายนอก 1272500 โครงการวิจัยเดี่ยว
12 Development of Carbon Quantum Dots/Titanium Dioxide Nanocomposites as Photothermal Agents in Photodynamic Therapy (PDT) against SARS-COV-2.
 • ปุริม จารุจำรัส
2566 เงินสนับสนุนภายนอก 250000 โครงการวิจัยเดี่ยว
13 การค้นหาสารยับยั้งเอนไซม์ InhA ตัวใหม่เป็นสารต้านวัณโรคของสารกลุ่มแซนโทนด้วยระเบียบวิธีการคัดสรรเสมือนจริง
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2566 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40000 โครงการวิจัยเดี่ยว
14 การพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์แบบกระดาษที่ตรวจวัดทางไฟฟ้าเคมีเพื่อตรวจวัด heat shock protein16.3 (Hsp16.3) ในการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2566 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40000 โครงการวิจัยเดี่ยว
15 การพัฒนาอิมมูโนเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดปริมาณออกซิเตตราไซคลิน
 • อัญชลี สำเภา
2566 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40000 โครงการวิจัยเดี่ยว
16 การพัฒนาเทคนิควิเคราะห์สำหรับการตรวจวัดสารส่อมะเร็งแบบจำเพาะเจาะจงในปัสสาวะหรือซีรัมสำหรับการประยุกต์ใช้ในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยมะเร็ง
 • มะลิวรรณ อมตธงไชย
2566 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 160000 ชุดโครงการวิจัย
17 การเตรียมเม็ดโฟมยางธรรมชาติและการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ในพื้นที่ทางการเกษตร
 • สราวุธ ประเสริฐศรี
2566 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 160000 ชุดโครงการวิจัย
18 การหาปริมาณของสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศบริเวณใจกลางเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ซิลิกอนคาร์ไบด์เป็นตัวดูดซับในการเก็บตัวอย่างแบบพาสซีพ
 • สุพรรษา ฉิมจารย์
2566 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 80000 โครงการวิจัยเดี่ยว
19 กลุ่มวิจัยวัสดุศาสตร์สำหรับเซนเซอร์ที่ชาญฉลาดสู่การแก้ปัญหาในท้องถิ่น
 • อัญชลี สำเภา
2566 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 500000 โครงการวิจัยเดี่ยว
20 นาโนคอมโผลิตชนิดใหม่ที่มีพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดสารชี้วัดทางชีวภาพที่สำคัญแบบจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูงด้วยเทคนิคไฟฟ้าเคมี
 • มะลิวรรณ อมตธงไชย
2566 เงินสนับสนุนภายนอก 440000 โครงการวิจัยเดี่ยว
21 อุปกรณ์ฉลาดที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษโดยใช้วัสดุผสมระดับนาโนชนิดใหม่ที่ประกอบไปด้วยคาร์บอนคอทที่เจือด้วยไนโตรเจนบนนิกเคิล-แมนกานีส-ไอรอน เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์เพื่อใช้เป็นเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจำลองและเป็นตัวติดฉลากภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับตรวจวัดข้อมูลไขมันทุกตัวในเลือด
 • ปุริม จารุจำรัส
2566 เงินสนับสนุนภายนอก 440000 โครงการวิจัยเดี่ยว
22 การคัดสรรสารโมเลกุลใหม่ที่มีฤทธิ์ต้านวัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรงมากด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการค้นหายาร่วมกับการทดลอง
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2566 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40000 ชุดโครงการวิจัย
23 อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคฐานกระดาษที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคการตัดและการพิมพ์สกรีนด้วยไขสำหรับตรวจวัดปริมาณไตรกลีเซอไรด์ทางสีในเลือดครบส่วน
 • ปุริม จารุจำรัส
2566 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 10000 โครงการวิจัยเดี่ยว
24 การใช้ซัลเฟอร์ที่ถูกเจือบนแกรฟีนควอนตัมดอท (S-GQDs) เพื่อเป็นตัวให้สัญญาณการคายแสงชนิดใหม่ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ (µPAD) สำหรับการตรวจวัดคอเลสเตอรอลรวมและกลูโคสแบบพร้อมกันจากตัวอย่างเลือดครบส่วน
 • ปุริม จารุจำรัส
2566 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 10000 โครงการวิจัยเดี่ยว
25 การพัฒนาชีวพิษเซนเซอร์ชนิดใหม่โดยใช้ขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์สกรีนดัดแปรด้วยอนุภาคแมงกานีส-ซิงค์ซัลไฟต์ควอนตัมดอทที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล
 • มะลิวรรณ อมตธงไชย
2566 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 10000 โครงการวิจัยเดี่ยว
26 การค้นหาสารออกฤทธิ์ที่มีศักยภาพในการยับยั้งเอนไซม์ PknB ของเชื้อวัณโรคด้วยวิธีการคัดสรรเสมือนจริงและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อใช้ต้านวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2566 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 10000 โครงการวิจัยเดี่ยว
27 เซนเซอร์ทางแสงในตัวเองแบบใหม่ที่อาศัยพอลิเมอร์ที่มีรอยประทับบนฐานวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์นาโนสำหรับตรวจวัดสารอะฟลาทอกซินบี 1 ปนเปื้อนในตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตร
 • อัญชลี สำเภา
2566 เงินสนับสนุนภายนอก 600000 โครงการวิจัยเดี่ยว
28 เส้นใยนาโนแบบย่อยสลายง่ายทางชีวภาพที่ปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตเพื่อเป็นเซนเซอร์ที่พร้อมตรวจวัดทางสีสำหรับฟอร์มาลินที่ปนเปื้อนในอาหาร
 • เกษริน สีบุญเรือง
2566 เงินสนับสนุนภายนอก 480000 โครงการวิจัยเดี่ยว
29 การค้นหาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีศักยภาพในการยับยั้งเอนไซม์ GyrB ของเชื้อวัณโรคเพื่อใช้ต้านวัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรงมาก
 • สมจินตนา ทวีพานิชย์
2566 เงินสนับสนุนภายนอก 688000 โครงการวิจัยเดี่ยว
30 การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดการคายแสงขนาดพกพาเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ภาคสนามในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารฟอร์มาลินในผลิตภัณฑ์อาหาร
 • ปุริม จารุจำรัส
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 10000 โครงการวิจัยเดี่ยว
31 การตรวจวัดฟอร์มาลินในตัวอย่างอาหารในระดับต่ำโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสงในระบบสารละลาย
 • ปุริม จารุจำรัส
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 30000 โครงการวิจัยเดี่ยว
32 การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 284000 โครงการวิจัยเดี่ยว
33 คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดสจำลองในการตรวจวัดทางสี และตัวติดฉลากทางภูมิคุ้มกันวิทยาในการตรวจวัดการเรืองแสงบนอุปกรณ์กระดาษสำหรับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดที่มีความไวและความจำเพาะสูง
 • ปุริม จารุจำรัส
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 284000 โครงการวิจัยเดี่ยว
34 การสังเคราะห์ ซีโอไลต์ เอ จากเถ้าลอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดโลหะหนักและสีย้อมอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนในสารละลาย
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 10000 โครงการย่อย
35 การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์ตัวดูดซับซีโอไลต์ เอ จากชีวมวลและของเสียจากโรงไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดจากน้ำเสีย
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 23000 โครงการย่อย
36 การสังเคราะห์ จีโอโพลิเมอร์โดยใช้เถ้าลอยจากโรงงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดสีย้อมอุตสาหกรรมจากน้ำเสีย
 • มาลี ประจวบสุข
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 17000 โครงการย่อย
37 กระถางชีวมวลจากฟางข้าวเพื่อควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารพืช
 • สราวุธ ประเสริฐศรี
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 230400 โครงการวิจัยเดี่ยว
38 แผ่นกรองอากาศจากโฟมยางธรรมชาติที่เติมถ่านกัมมันต์และทำการเคลือบด้วยไคโตซานเพื่อกรองอนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรและป้องกันแบคทีเรีย
 • ศิริวัฒน์ ระดาบุตร
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 51550 โครงการวิจัยเดี่ยว
39 การค้นหาสารยับยั้งเอนไซม์ DNA Gyrase ตัวใหม่เป็นสารต้านวัณโรคด้วยระเบียบวิธีการคัดสรรเสมือนจริงและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 25000 โครงการวิจัยเดี่ยว
40 นาโนคอมโพลิตชนิดใหม่ที่มีพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดสารชี้วัดทางชีวภาพที่สำคัญแบบจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูงด้วยเทคนิคไฟฟ้าเคมี
 • มะลิวรรณ อมตธงไชย
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 610000 โครงการวิจัยเดี่ยว
41 อุปกรณ์ฉลาดที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษโดยใช้วัสดุผสมระดับนาโนชนิดใหม่ที่ประกอบไปด้วยคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนบนนิกเกิล-แมนกานีส-ไอรอน เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์เพื่อใช้เป็นเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจำลองและเป็นตัวติดฉลากภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับตรวจวัดข้อมูลไขมันทุกตัวในเลือด
 • ปุริม จารุจำรัส
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 610000 โครงการวิจัยเดี่ยว
42 สารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกับการประยุกต์ใช้รักษาภาวะแทรกซ้อนในโรคธาลัสซีเมีย
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 1571000 ชุดโครงการวิจัย
43 การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตทางเลือกจากยางพาราและวัสดุเหลือใช้ชีวมวล
 • สราวุธ ประเสริฐศรี
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 466000 ชุดโครงการวิจัย
44 การพัฒนาวัสดุเพื่อใช้เป็นเซนเซอร์สำหรับการแก้ปัญหาในท้องถิ่น
 • ปุริม จารุจำรัส
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 1300000 ชุดโครงการวิจัย
45 การออกแบบและการพัฒนาวัสดุเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 1338000 ชุดโครงการวิจัย
46 การใช้สมุนไพรไทยควบคู่กับถ่านขาวในยาฆ่าเชื้ออาหารเป็นพิษ
 • นุชนาพร พิจารณ์
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 665000 โครงการวิจัยเดี่ยว
47 การค้นหาสารออกฤทธิ์ที่มีศักยภาพในการยับยั้งเอนไซม์ PknB ของเชื้อวัณโรคด้วยวิธีการคัดสรรเสมือนจริงและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อใช้ต้านวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40000 โครงการวิจัยเดี่ยว
48 การคัดสรรสารโมเลกุลใหม่ที่มีฤทธิ์ต้านวัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรงมากด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการค้นหายาร่วมกับการทดลอง
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 160000 ชุดโครงการวิจัย
49 การพัฒนาชีวพิษเซนเซอร์ชนิดใหม่โดยใช้ขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์สกรีนดัดแปรด้วยอนุภาคแมงกานีส-ซิงค์ซัลไฟต์ควอนตัมดอทที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล
 • มะลิวรรณ อมตธงไชย
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40000 โครงการวิจัยเดี่ยว
50 อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคฐานกระดาษที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคการตัดและการพิมพ์สกรีนด้วยไขสำหรับตรวจวัดปริมาณไตรกลีเซอไรด์ทางสีในเลือดครบส่วน
 • ปุริม จารุจำรัส
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40000 โครงการวิจัยเดี่ยว
51 การใช้ซัลเฟอร์ที่ถูกเจือบนแกรฟีนควอนตัมดอท (S-GQDs) เพื่อเป็นตัวให้สัญญาณการคายแสงชนิดใหม่ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ (µPAD) สำหรับการตรวจวัดคอเลสเตอรอลรวมและกลูโคสแบบพร้อมกันจากตัวอย่างเลือดครบส่วน
 • ปุริม จารุจำรัส
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40000 โครงการวิจัยเดี่ยว
52 กลุ่มวิจัยวัสดุศาสตร์สำหรับเซนเซอร์ที่ชาญฉลาดสู่การแก้ปัญหาในท้องถิ่น
 • อัญชลี สำเภา
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 500000 โครงการวิจัยเดี่ยว
53 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดนมเสือเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์
 • ปราณี นุ้ยหนู
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 143550 โครงการวิจัยเดี่ยว
54 นวัตกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสะอาด
 • เกษริน สีบุญเรือง
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 100000 ชุดโครงการวิจัย
55 การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 272000 โครงการวิจัยเดี่ยว
56 การใช้สมุนไพรไทยควบคู่กับถ่านขาวในยาฆ่าเชื้ออาหารเป็นพิษ
 • นุชนาพร พิจารณ์
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 1448000 โครงการวิจัยเดี่ยว
57 เครื่องผสมน้ำกรดฟอร์มิกแบบอัตโนมัติเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราสำหรับใช้ในการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี
 • ศันศนีย์ ศรีจันทร์
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 50000 โครงการวิจัยเดี่ยว
58 พื้นนำทางเรืองแสงในที่มืดจากยางพารา
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 371542 โครงการวิจัยเดี่ยว
59 กระถางชีวมวลจากฟางข้าวเพื่อควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารพืช
 • สราวุธ ประเสริฐศรี
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 456000 โครงการวิจัยเดี่ยว
60 การคัดสรรเสมือนจริงและฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไชม์ JAK2 ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับการรักษาโรคธาลัสชีเมีย (ภายใต้ชุดโครงการ สารสกัดสมุนไพร่ไทยพื้นบ้านและสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกับการประยุกต์ใช้รักษาราลัสซีเมีย)
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 382447 ชุดโครงการวิจัย
61 การออกแบบวัสดุชนิดใหม่เพื่อใช้ในการกักเก็บไฮโดรเจนโดยวิธีทางทฤษฎีควบคู่การทดลอง
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 1574750 โครงการวิจัยเดี่ยว
62 ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดซีโอไลต์ที่มีโลหะเจือเพื่อใช้ในปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยกระบวนการเทอร์โมแคตตาไลติกและโฟโตแคตตาไลติก
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 60000 โครงการวิจัยเดี่ยว
63 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับปฏิกิริยาการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 800000 โครงการวิจัยเดี่ยว
64 อุปกรณ์ฉลาดที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษโดยใช้วัสดุผสมระดับนาโนชนิดใหม่ที่ประกอบไปด้วยคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนบนนิกเกิล-แมนกานีส-ไอรอน เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์เพื่อใช้เป็นเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจำลองและเป็นตัวติดฉลากภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับตรวจวัดข้อมูลไขมันทุกตัวในเลือด
 • ปุริม จารุจำรัส
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 450000 โครงการวิจัยเดี่ยว
65 นาโนคอมโพลิตชนิดใหม่ที่มีพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดสารชี้วัดทางชีวภาพที่สำคัญแบบจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูงด้วยเทคนิคไฟฟ้าเคมี
 • มะลิวรรณ อมตธงไชย
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 450000 โครงการวิจัยเดี่ยว
66 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ จากเถ้าลอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดโลหะหนักและสีย้อมอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนในสารละลาย
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40000 โครงการวิจัยเดี่ยว
67 การสังเคราะห์ จีโอโพลิเมอร์โดยใช้เถ้าลอยจากโรงงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดสีย้อมอุตสาหกรรมจากน้ำเสีย
 • มาลี ประจวบสุข
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 68000 โครงการย่อย
68 การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์ตัวดูดซับซีโอไลต์เอ จากชีวมวลและของเสียจากโรงไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดจากน้ำเสีย
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 92000 โครงการย่อย
69 การพัฒนาตัวดูดซับจากชีวมวลและของเสียจากโรงไฟฟ้าเพื่อการใช้ประโยชน์ในการบำบัดจากน้ำเสีย
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 200000 ชุดโครงการวิจัย
70 การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดการคายแสงขนาดพกพาเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ภาคสนามในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารฟอร์มาลินในผลิตภัณฑ์อาหาร
 • ปุริม จารุจำรัส
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40000 โครงการวิจัยเดี่ยว
71 การตรวจวัดฟอร์มาลินในตัวอย่างอาหารในระดับต่ำโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสงในระบบสารละลาย
 • ปุริม จารุจำรัส
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 120000 โครงการย่อย
72 คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดสจำลองในการตรวจวัดทางสี และตัวติดฉลากทางภูมิคุ้มกันวิทยาในการตรวจวัดการเรืองแสงบนอุปกรณ์กระดาษสำหรับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดที่มีความไวและความจำเพาะสูง
 • ปุริม จารุจำรัส
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 260000 โครงการวิจัยเดี่ยว
73 แผ่นกรองอากาศจากโฟมยางธรรมชาติที่เติมถ่านกัมมันต์และทำการเคลือบด้วยไคโตซานเพื่อกรองอนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรและป้องกันแบคทีเรีย
 • ศิริวัฒน์ ระดาบุตร
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 685615 โครงการวิจัยเดี่ยว
74 กลุ่มวิจัยวัสดุศาสตร์สำหรับเซนเซอร์ที่ชาญฉลาดสู่การแก้ปัญหาในท้องถิ่น
 • อัญชลี สำเภา
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 500000 โครงการวิจัยเดี่ยว
75 การค้นหาสารยับยั้งเอนไซม์ DNA Gyrase ตัวใหม่เป็นสารต้านวัณโรคด้วยระเบียบวิธีการคัดสรรเสมือนจริงและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 25000 โครงการวิจัยเดี่ยว
76 แผ่นกรองอากาศจากโฟมยางธรรมชาติที่เติมถ่านกัมมันต์และทำการเคลือบด้วยไคโตซานเพื่อกรองอนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรและป้องกันแบคทีเรีย
 • ศิริวัฒน์ ระดาบุตร
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 293835 โครงการวิจัยเดี่ยว
77 เครื่องผสมน้ำกรดฟอร์มิกแบบอัตโนมัติเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราสำหรับใช้ในการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี
 • ศันศนีย์ ศรีจันทร์
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 50000 โครงการวิจัยเดี่ยว
78 การออกแบบวัสดุชนิดใหม่เพื่อใช้ในการกักเก็บไฮโดรเจนโดยวิธีทางทฤษฎีควบคู่การทดลอง
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 425250 โครงการวิจัยเดี่ยว
79 กระถางชีวมวลจากฟางข้าวเพื่อควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหรพืช
 • สราวุธ ประเสริฐศรี
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 273600 โครงการวิจัยเดี่ยว
80 พื้นนำทางเรืองแสงในที่มืดจากยางพารา
 • รักเกียรติ จิตคติ
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 619237 โครงการวิจัยเดี่ยว
81 การคัดสรรเสมือนจริงและฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไชม์ JAK2 ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับการรักษาโรคธาลัสชีเมีย (ภายใต้ชุดโครงการ สารสกัดสมุนไพร่ไทยพื้นบ้านและสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกับการประยุกต์ใช้รักษาธาลัสซีเมีย)
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 273153 โครงการย่อย
82 ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดซีโอไลต์ที่มีโลหะเจือเพื่อใช้ในปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยกระบวนการเทอร์โมแคตตาไลติกและโฟโตแคตตาไลติก
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 440000 โครงการวิจัยเดี่ยว
83 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับปฏิกิริยาการเปลี่ยนคาร์บอนไดออก ไซด์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 350000 โครงการวิจัยเดี่ยว
84 การเตรียมโพลิเมอร์ที่มีรอยประทับโมเลกุลเคลือบบนอนุภาคนาโนชนิดใหม่สำหรับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมีในอาหาร
 • มะลิวรรณ อมตธงไชย
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 330000 โครงการวิจัยเดี่ยว
85 การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 260000 โครงการวิจัยเดี่ยว
86 คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดสจำลองในการตรวจวัดทางสี และตัวติดฉลากทางภูมิคุ้มกันวิทยาในการตรวจวัดการเรืองแสงบนอุปกรณ์กระดาษสำหรับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดที่มีความไวและความจำเพาะสูง
 • ปุริม จารุจำรัส
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 260000 โครงการวิจัยเดี่ยว
87 ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดซีโอไลต์ที่มีโลหะเจือเพื่อใช้ในปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยกระบวนการเทอร์โมแคตตาไลติกและโฟโตแคตตาไลติก
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 500000 โครงการวิจัยเดี่ยว
88 ผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกจากแก่นตะวัน
 • รักเกียรติ จิตคติ
2562 เงินงบประมาณแผ่นดิน 1621200 ชุดโครงการวิจัย
89 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษยางฟองน้ำเหลือทิ้งกระบวนการผลิตไส้หมอนขิตจากยางพารา
 • ชัยวุฒิ วัดจัง
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 150000 โครงการวิจัยเดี่ยว
90 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับปฏิกิริยาการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 350000 โครงการวิจัยเดี่ยว