ชื่อภาษาไทย

การสังเคราะห์ จีโอโพลิเมอร์โดยใช้เถ้าลอยจากโรงงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดสีย้อมอุตสาหกรรมจากน้ำเสีย

ชื่อภาษาอังกฤษ

Synthesis of geopolymer using fly ash obtained from biomass power plant and its application for treatments of industrial dye wastewater

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการย่อย

คำสำคัญ

Geopolymer, Rice husk, Fly ash, Brilliant Green Dye and Adsorption

งบประจำปี

งบประจำปี 2565

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 17,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย