งานวิจัย


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ภารกิจหน่วยงาน

---------------------------------------
งานวิจัย
---------------------------------------
งานวิจัย เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการที่สนับสนับนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัย และพัฒนาระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ มีความพร้อมในการขับเคลื่อนของ มหาวิทยาลัยและประเทศไทย ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

---------------------------------------
ภาระกิจ 1) บริหารงานวิจัย
---------------------------------------
ปฏิบัติภารกิจในการประสานและบริหารงานวิจัยของคณะทั้งทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และแหล่งทุนต่างๆ จากภายนอก การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม

---------------------------------------
ภาระกิจ 2) วิเทศน์สัมพันธ์
---------------------------------------
ประสานงานในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา อาจารย์ การให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน ทุนการศึกษา การดูงานและในด้านการวิจัยภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

---------------------------------------
ภาระกิจ 3) งานชุมชนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์
---------------------------------------
ประสานงานด้านชุมชนสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้สอดคล้องกับยุคสมัย และการใช้สื่อโชเชียล เพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่สนใจในด้านต่างๆ และได้จัดทำ Sci-channel ผ่านช่องทาง YouTube, Facebook, Twitter, Instagram นอกจากนี้ ด้านงานวิจัยและข้อมูลคณะฯ ResearchGate และ LinkedIn


---------------------------------------
ภาระกิจ 4) วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาสาสตร์ศึกษา
---------------------------------------

ดร. สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เบอร์ภายใน : 4409
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์
นักวิเทศสัมพันธ์
เบอร์ภายใน : 4425

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม