วิจัยและบริการวิชาการ

หน่วยโครโมโซม
หน่วยรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
หน่วยกล้องจุลทรรศน์
หน่วยพัฒนาและซ้อมเครื่องวิทย์
หน่วยวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
หน่วยจุลชีววิทยา
หน่วยวิเคราะห์ทางความร้อน
หน่วยเครื่องมือทางเคมี
หน่วย XRD
หน่วยบริการเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยยางและพอลิเมอร์
หน่วยวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
หน่วย NMR

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน