คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดค่ายแนะนำการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพิธีมอบทุนสนับสนุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22
25 ธ.ค. 2019

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการรวมกับ 5 สถาบัน พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมด้านวิชาการ และจัดสรรโคตาเข้าศึกษาต่อ IT
05 พ.ย. 2019

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ณ โรงเรียนโนนค้อคุลุ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
05 พ.ย. 2019"คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากรทุกคน เพื่อที่จะพัฒนานักศึกษา พัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมตามหน้าที่ของมหาวิทยาลัย"
ผศ. ดร. ชริดา ปุกหุต
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิทินข่าวและกิจกรรม
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม