คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557