"คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากรทุกคน เพื่อที่จะพัฒนานักศึกษา พัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมตามหน้าที่ของมหาวิทยาลัย"
ผศ. ดร. ชริดา ปุกหุต
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิทินข่าวและกิจกรรม
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม