คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสร้างบัณฑิต และงานวิจัย ที่มีคุณภาพและคุณธรรม

  • พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

  • สร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม

  • ผลิตงานวิจัยที่มีมาตรฐาน

  • ให้บริการวิชาการแก่สังคม


  ไมโครซอฟต์ดรีมส์พาร์ค ????????? YSC
  ?????????
  ????????? ????????????
  ศิษย์เก่า ????????? ?????????
  YSC