ปฏิทินข่าวและกิจกรรมปฏิทินห้องเรียนพิเศษ
สามารถลงทะเบียนจองห้องเรียนพิเศษ
สนใจลงทะเบียนห้องเรียนพิเศษ กรุณา ติดต่อคุณสุกัญญา พิมพ์บุญมา
งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โทร 045353422 หรือ 045-353401 ต่อ 4422
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม