งานบริหารทั่วไป


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ภารกิจหน่วยงาน

 1. เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
 2. งานด้านสารบรรณ
  2.1 รับ - ส่ง หนังสือราชการที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  2.2 ลงทะเบียนหนังสือรับ ในระบบ edoc ubu
  2.3 คลิกส่งหนังสือราชการ ในระบบ edoc ubu พร้อมส่งหนังสือราชการต้นฉบับให้ งานต่าง ๆ / ภาควิชา ที่เกี่ยวข้อง ในตู้เอกสาร ณ ห้องงานบริหารทั่วไป
  2.4 กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจทาน และติดต่อประสานงานด้านสารบรรณ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระเบียบสารบรรณ
  2.5 จัดหนังสือราชการเข้าแฟ้มเสนองาน เพื่อเสนอคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ลงนาม/ สั่งการ และส่งกลับคืนให้ งานต่าง ๆ / ภาควิชา เพื่อดำเนินการต่อไป
  2.6 ส่งจดหมาย และพัสดุภัณฑ์ ของคณะวิทยาศาสตร์ ณ ไปรษณีย์ สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และแยกจดหมาย พัสดุภัณฑ์ เข้าตู้เอกสารตามงานและภาควิชา
 3. ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
 4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องในระบบ E-Manage ระบบ www.edoc.ubu.ac.th และระบบ www.dms1.ubu.ac.th ให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รับทราบ
 5. สวัสดิการบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ : งานแต่งงาน งานศพ งานบวช งานคลอด งานเยี่ยมไข้กรณีการเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาล
 6. โครงการงานบริหารทั่วไป จำนวน 4 โครงการ
  6.1) โครงการการบริหารจัดการและดำเนินงานตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์
  6.2) โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้าน
  6.3) โครงการจ้างเหมาบริการคนสวน
  6.4) โครงการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค
 7. ประสาน รปภ. เตรียมความพร้อม กำกับ ดูแล การรักษาความปลอดภัยการเข้า - ออก กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์
 8. โครงการบริการวิชาการ
 9. กำกับและดูแล แม่บ้าน คนสวน และ รปภ.
 10. ให้บริการยืม - คืน พัสดุ ในการจัดกิจกรรม/โครงการคณะวิทยาศาสตร์
 11. ให้บริการขอใช้รถยนต์ของทางราชการ การเสียภาษี และการต่อประกันภัยรถยนต์
 12. ให้บริการขอใช้ห้องประชุม และห้องเรียน ภายในอาคารวิจัย
 13. จัดงานมุทิตาจิตบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ
 14.  คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (บอร์ด)
 15.  คณะกรรมการสวัสดิการด้านที่พักอาศัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 16. คณะกรรมการสวัสดิการด้านความปลอดภัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รศ.ดร.เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ
เบอร์ภายใน :
นางวรุณี ไชยกาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 4567
นายภูมรินทร์ ทองแดง
พนักงานธุรการ
เบอร์ภายใน : 4646

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน