งานคลัง


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ภารกิจหน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งพัฒนางานการศึกษาให้แก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลายสาขา อาทิ สาขาทางด้าน เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านชีววิทยา ด้านเคมี ด้านฟิสิกส์ และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ครอบคลุม ความต้องการ ทั้งทางด้านการศึกษาของผู้ที่เข้ามา เพื่อศึกษา และด้านการประกอบอาชีพ ดังนั้น หน่วยงานด้านการเงิน ของคณะวิทยาศาสตร์ จึงหน่วยงานที่ มีความสำคัญ ในการดำเนินการ เพื่อผลักดัน ให้เกิดการจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการพัฒนาทั้งหน่วยงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีภาระกิจหลักในด้านการบริหารงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ในด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจเอกสารเบิกจ่าย การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน เสนอต่อคณบดีและกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

วิสัยทัศน์ 

งานการเงินเป็นหน่วยสนับสนุนการบริหารด้านการเงิน ไปสู่ความสำเร็จด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบการจ่ายเงิน โปร่งใสและตรวจสอบได้

พันธกิจ 

งานการเงิน จัดการข้อมูลทางด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ และให้คำปรึกษาด้านการเงิน การคลัง เพื่อให้บุคลากรสามารถส่งเอกสารการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

เป้าประสงค์

บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ใช้บริการด้านการเงินได้รับบริการ การเบิกจ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและโปร่งใส

หน่วยงานงบประมาณ 

หน่วยงานงบประมาณ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลโยี พัฒนาคนให้มีความรู้ และมีคุณธรรม รวมทั้ง พัฒนาสังคมและสืบสารประเพณี และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาสืบไป งบประมาณในส่วนนี้ ประกอบไปด้วย งบดำเนินการ งบเงินอุดหนุน และงบลงทุน

หน่วยเงินรายได้ 

หน่วยเงินรายได้ ซึ่งเป็นเงิน ที่ได้จาก ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินกองทุน เงินบริการวิชาการ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินกองทุน  เงินบริการวิชาการแก่ชุมชุน

หน่วยเงินนอกงบประมาณ 

  • โครงการส่งเสริมการผลิตครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สควค)
  • มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์(สอวน)
  • โครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์ภายใน : 4402
นางสาวศิรดาภักค์ พิทักษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 4410
นางพิกุล ยิ่งยง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 4411
นางสาวสุนิสา นาครินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน : 4413
นางศิริพร ระวี
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 4660

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน