งานแผนและการงบประมาณ


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจ

จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดทำแผนพัฒนาคณะ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รายงานประจำปี

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
    - กำกับติดตามและร่วมวางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านแผนและงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์
 2. นางนันทนา พิมพ์พันธ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ)
    - ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
    - จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน / งบประมาณเงินรายได้
    - งานวิเคราะห์งบประมาณ และจัดทำแผนของคณะ
    - ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    - จัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
    - จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี /ปรับแผน/ติดตามแผนฯ
    - จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
    - จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
    - จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    - ติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
    - ติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
    - จัดทำรายงานประจำปี
ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เบอร์ภายใน : 4409
นางนันทนา พิมพ์พันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 4424

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน