ITA
แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ตามประเด็นความเสี่ยงและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ประเด็นความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินความเสี่ยง แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต ผู้รับผิดชอบ
โอกาสเกิด
ความเสี่ยง
(ระดับ 1 – 5)
ผลกระทบของ
ความเสี่ยง
ต่อองค์กร
(ระดับ 1 – 5)
ผลคูณ /
ระดับความเสี่ยง
ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา - มีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน โดยเป็นตัวแทนจากทุกหลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการ
- มีเกณฑ์กำหนดเป็นมาตรฐานสำหรับกรรมการเพื่อให้การประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2 2 4 1. ตั้งคณะกรรมการร่วมจากหลักสูตรต่างๆไม่น้อยกว่า 3 คน
2. ประกาศคุณสมบัติของผู้รับทุน และเกณฑ์การพิจารณาให้นักศึกษาทราบ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและทั่วถึง สำหรับการคัดทุนของมหาวิทยาลัย จะมีกรรมการจากแต่ละหลักสูตร แต่ในกรณีของทุนจากหน่วยงานภายนอก จะมีเกณฑ์ชัดเจนมาแล้ว และประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน ให้เวลาสมัคร และกำหนดวันสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ขั้นแรก กรองโดยเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษาว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ ถ้าผ่านแล้วจะสอบสัมภาษณ์โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ในกรณีที่มีผู้สมัครมากจะขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์แต่ละหลักสูตร)
งานพัฒนานักศึกษา
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามระเบียบ"
3 3 9 1. ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังโดยมีรองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุเป็นผู้กำกับดูแล
2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและมีมาตรฐานเดียวกัน"
งานพัสดุ
ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย - ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
- เจ้าหน้าที่และกรรมการลงนามในเอกสารแสดงเจตจำนงไม่มีส่วนได้เสียในการดำเนินงาน
1 2 2 1. ดำเนินการตามระเบียบ โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้กำกับดูแล
2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและมีมาตรฐานเดียวกัน
3.ดำเนินการตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารบุคคล

    แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน