งานบริหารบุคคล


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ภารกิจหน่วยงาน

ภาระงานหลัก งานบริหารบุคคล

 1. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
   1.1 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างชั่วคราว
 2. งานพัฒนาและฝึกอบรม
   2.1 การจัดทำแผน และทำโครงการพัฒนาบุคลากร
   2.2 การขอลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน ภายในประเทศ และต่างประเทศ
  2.3 การขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  2.4 การขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
 3. งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  3.1 การตรวจสอบและสรุปการลงชื่อปฏิบัติราชการของบุคลากร
  3.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง และค่าตอบแทนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
  3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  3.4 การประเมินเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำให้มีตำแหน่งสูงขึ้น
 4. งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
  4.1 การขอลาออกจากราชการ การให้ออก ปลดออก และไล่ออกจากราชการ
  4.2 การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ
  4.3 การขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  4.4 การประกันสังคม
  4.5 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  4.6 โครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
  4.7 เบิกค่าศึกษาบุตร
  4.8 เบิกค่าเช่าบ้าน
  4.9 การลาทุกประเภท
  4.10 การออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานและรับรองเงินเดือน
  4.11 งานเลขานุการคณะกรรมการร้องเรียน และอื่น ๆ
  4.12 ศูนย์ประสานงานโควิด ประจำคณะฯ
 5. ทะเบียนประวัติ
  5.1 การจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร
  5.2 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติ
  5.2 การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
  5.3 การจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร
  5.4 การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง
  5.5 การปรับวุฒิ / เพิ่มวุฒิ
  5.6 การจัดทำฐานข้อมูล และเก็บข้อมูลบุคลากร
 6. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  6.1 งานพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
        6.1.1 การประเมินการสอนและประเมินเอกสารหลักฐานการสอน
        6.1.2 การประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ (peer review)
 7. การติดต่อประสานงาน
  7.1 งานธุรการ (ออกเลขหนังสือ/สแกนหนังสือ)
  7.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา
  7.3 งานแผนพัฒนาบุคลากร
  7.4 งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
  7.5 งานให้คำปรึกษา ชี้แจง และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
  7.6 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ (Objective)

วัตถุประสงค์ของการจัดการงานบุคคล ก็เพื่อให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลให้ปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ การจัดการงานบุคคลไม่ดี องค์การจะได้คนไม่ดี ขาดความรู้ความสามารถในการทำงาน สร้างปัญหาให้แก่ผู้บริหารและสร้าง ปัญหาให้แก่องค์การเป็นอันมาก ผลผลิต (Output) บุคลากรได้ดำเนินการตามโครงการกิจกรรมของคณะฯ เสร็จสิ้น โดยมีคุณภาพของบุคลากร ตามสมรรถนะของบุคลากร จนได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน อีกทั้งได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์ (Outcome) มีบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานตามนโยบายคณะฯ และมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์ภายใน : 4402
นางสมหญิง บุตรจอมชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 4575
นายธนศิลป์ ทองไทย
บุคลากรชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 4423

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน