เกี่ยวกับคณะ


| วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ | รายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์ | จรรยาบรรณ | ผู้บริหาร | โครงสร้างบริหารองค์กร | โครงสร้างคณะ |
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์

siriporn.j@ubu.ac.th
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน์

kuntara.c@ubu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ

chortip.k@ubu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร

saksri.s@ubu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส

purim.j@ubu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์


ดร.สมปอง เวฬุวนาธร

sompong.v@ubu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ


ผศ.ดร.สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน

supawadee.h@ubu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


รศ.ดร.เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย

cherdsak.b@ubu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

ผศ.ดร.ชัชวิน นามมั่น

chatchawin.n@ubu.ac.th

หัวหน้าภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ชาญชัย ศุภอรรถกร

chanchai.s@ubu.ac.th
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

ดร.ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์

songamnat.p@ubu.ac.th
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ผศ.ดร.นิภาวรรณ พองพรหม

nipawan.p@ubu.ac.th
หัวหน้าภาควิชาเคมี

ดร.อมร เทศสกุลวงศ์

amorn.t@ubu.ac.th
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

ผู้แทนคณะ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน