เกี่ยวกับคณะ


| วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ | รายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์ | จรรยาบรรณ | ผู้บริหาร | โครงสร้างบริหารองค์กร | โครงสร้างคณะ |


โครงสร้างบริหารองค์กร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
งานบริการการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
งานส่งเสริมงานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานแผนและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ
งานพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ
งานบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน