งานบริหารทั่วไป


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ภารกิจหน่วยงาน

หน้าที่รับผิดชอบ
นางวรุณี ไชยกาล : Warunee Chaiyakarn
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
e-mail : Warunee.c@ubu.ac.th
โทร. : 4567
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ พิจารณาแบบฟอร์ม/ข้อความของหนังสือราชการภายในและภายนอก ให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
และเสนอแฟ้มคณบดี
2. พิจารณาคัดแยกหนังสือภายนอก (หนังสือรับ) ให้แต่ละงาน และภาควิชา ส่งเข้าระบบการบริหารจัดการเอกสาร (E-Manage)
3. ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
4. สวัสดิการบุคลากร : งานแต่งงาน งานบวช งานคลอด งานศพ และการนอนโรงพยาบาล
5. การขอใช้ห้องประชุม ห้องเรียน
6. การขอยืมพัสดุ อุปกรณ์ ของคณะวิทยาศาสตร์
7. การเดินทางไปราชการคณบดี และแฟ้มหนังสือเสนอคณบดี
8. ผู้แทนคณะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทั่วไป
9. คณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัยบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2397/2558
10. กรรมการตรวจรับพัสดุ
11. งานทะเบียนหนังสือรับ - ส่ง
12. รับผิดชอบโครงการของงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 โครงการ
13. จัดทำเอกสารการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์
14. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา : Sukanya Pimboonma
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
e-mail : sukanya.p@ubu.ac.th
โทร. : 4423
1. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
-ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าศึกษาบุตร
- ค่าเช่าบ้าน
2. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ (O.T.)
- ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
3. การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าอินเตอร์เน็ต
- ค่าไฟฟ้า
4. การลา
5. การขอใช้ห้องพักอาคารวิจัย
6. การลงเวลาปฏิบัติราชการ
7. กรรมการตรวจรับพัสดุ
8. รับผิดชอบโครงการของงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 โครงการ
9. งานทะเบียนหนังสือรับ - ส่ง
10. จัดทำเอกสารการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์
11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นายภูมรินทร์ ทองแดง : Phoomrin Thongdang
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
e-mail : phoomrin.t@uau.ac.th
โทร. : 4646
1. รับ - ส่ง หนังสือราชการ
2. ลงทะเบียนรับ หนังสือราชการ
3. เสนอแฟ้มหนังสือราชการ
4. รับ - จ่าย จดหมายและพัสดุภัณฑ์
5. ดูแลห้องประชุม ห้องเรียน อาคารวิจัย
6. ดูแลการยืม - คืน พัสดุ อุปกรณ์ ของคณะวิทยาศาสตร์
7. จัดทำเอกสารการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นายณัฐชัย ธัญญากรสฤษฎิ์ : Natthachai Thanyakornsadit
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
e-mail :
โทร. : 4646
1. ขับรถยนต์ของส่วนราชการเพื่อรับ-ส่งอาจารย์พิเศษ, วิทยากรพิเศษ, ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ, บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ไป-กลับ หน่วยงานและสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์ของส่วนราชการ
3. จัดทำเอกสารการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์ภายใน : 4402
นางวรุณี ไชยกาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 4567
นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
เบอร์ภายใน : 4422
นายภูมรินทร์ ทองแดง
พนักงานธุรการ
เบอร์ภายใน : 4646
นายณัฐชัย ธัญญากรสฤษฏิ์
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ภายใน : 4422

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม