งานแผนและการงบประมาณ


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจ :จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดทำแผนพัฒนาคณะ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รายงานประจำปี
นางสาวประนอม แซ่จึง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ
เบอร์ภายใน :
นางนันทนา พิมพ์พันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ภายใน : 4424
นางทุติยาภรณ์ วีระกุล
นักเอกสารสนเทศ
เบอร์ภายใน : 4705

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม