งานพัสดุ


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ภารกิจหน่วยงาน

บริหารงานด้านพัสดุ จัดซื้อ จัดหา ควบคุม และจำหน่ายพัสดุ ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้คณะ และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ พร้อมทั้งมีบุคลากรและระบบ การกลั่นกรอง ตรวจสอบ เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานภายในคณะ และหน่วยงานภายนอก พร้อมให้ข้อมูลด้านพัสดุ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ประกอบการตัดสินใจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานต่อภาพรวมของคณะ
ผศ.ดร.จิดาภา แสงสวันต์
รองคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ
เบอร์ภายใน : 4405
นายรัชชนนท์ แกะมา
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 3018, 1315
นางเกษมณี โสภาณเวช
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 4419
นายรัชต์วิภพ มีทรัพย์รุ่งโรจน์
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 4420
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 4419
นางสาวสุตินทรณ์ อาชญาทา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 4434
นายชัยรัตน์ ศิริพร
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 4498
นายประสาน แก้วสุข
ช่างประปาและสุขาภิบาล
เบอร์ภายใน : 4498

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม