งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ภารกิจหน่วยงาน

งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม และชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานของคณะ ตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และครอบคลุมวัตถุประสงค์การดำเนินงานของคณะ งานประกันคุณภาพสร้างและพัฒนาระบบ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายงาน และมีเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปตามกลยุทธ์ของงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถดำเนินงานในทิศทางเดียวกันทุกภาคส่วน หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานขึ้น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีที่มีตัวชี้วัดตอบสนองคำรับรองปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์ภายใน : 4402
นางสาวดุจฤทัย สหพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน : 4475

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม