เกี่ยวกับคณะ


| วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ | รายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์ | จรรยาบรรณ | ผู้บริหาร | โครงสร้างบริหารองค์กร | โครงสร้างคณะ |

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำด้านวิจัยวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นทางด้านทักษะดิจิทัล (Digital Literacy and Accessibility)
 2. ผลิตงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน
 3. บริการวิชาการตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างคุณค่าร่วมกับสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ค่านิยม ATOMIC   

 • Accountability รับผิดชอบต่อการทำงานและสังคม   
 • Teamwork ทำงานเป็นทีม   
 • Organizational Learning การเรียนรู้ระดับองค์กร   
 • Management by Fact บริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง   
 • Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม   
 • Customer Focus มุ่งเน้นลูกค้า

วัฒนธรรมองค์กร   

รวมใจ รวมพลัง ร่วมสร้าง

วัตถุประสงค์

 •  สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • สร้างองค์ความรู้ พัฒนานวัตกรรมจากการวิจัย และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการที่จะเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน สังคมและประเทศ - บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และการจัดการสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงกลับสู่การเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อการธำรงรักษา - บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาคณะให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน