งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ภารกิจหน่วยงาน

สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ ทั้งนี้ได้มีการนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ ภาควิชา คณะ และสถาบันในภาพรวม เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในทุกองค์ประกอบว่ามีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน และให้หน่วยงานระดับภาควิชา คณะ และสถาบันทราบสถานะภาพตนเอง จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียมั่นใจในการสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 และคณะวิทยาศาสตร์ได้รับนโยบายดังกล่าวและดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์มีการแบ่งโครงสร้างหน่วยงาน โดยแบ่งเป็นภาควิชา สำนักงานเลขานุการ และหน่วยบริการวิชาการ ซึ่งงานประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดอยู่ในส่วนสำนักงานเลขานุการ มีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ขอบเขตการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเริ่มจากศึกษานโยบาย เป้าหมายคุณภาพ ตัวชี้วัดการประเมิน สร้างความรู้ความเข้าใจ ติดตามผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานการประเมินตนเอง รับการประเมินคุณภาพและเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหาร เพื่อวางแผนส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานและรายงานผลต่อสาธารณชน ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระยะเวลา ปีการศึกษา (1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   1.คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (หลักสูตร)
   2.ผลประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
   3.ผลประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   4.ข้อมูลประกอบการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร
ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เบอร์ภายใน : 4409
นางสาวดุจฤทัย สหพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน : 4475

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน