ระเบียบข้อบังคับบัณฑิตศึกษา


| ระเบียบข้อบังคับ ป.ตรี | ระเบียบข้อบังคับ บัณฑิตศึกษา | แบบฟอร์มสำหรับ ป.ตรี | แบบฟอร์มสำหรับ บัณฑิตศึกษา |

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1. การสอบวัดคุณสมบัติ/การสอบประมวลความรู้

2. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

3. การสอบโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

4. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

5. การส่งตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระกับสำนักบริหารบัณฑิตศึกษา

6. การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

7. การขอใช้งบสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ การนำเสนอผลงาน

8. คำร้องที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพนักศึกษา

9. แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน