งานพัฒนานักศึกษา


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ภารกิจหน่วยงาน

งานพัฒนานักศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

 1. งานพัฒนานักศึกษา
 2. งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
  •  ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรมโดยนักศึกษา
  •  ประชาสัมพันธ์ บริการข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แก่นักศึกษา
 3. งานแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
  • ประชาสัมพันธ์ บริการข้อมูลแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 4.  งานบริการ สวัสดิการ และสวัสดิภาพนักศึกษา
  • การประกันอุบัติเหตุ
  • การประกันสุขภาพ
  • นักศึกษาวิชาทหาร
  • การผ่อนผันการคัดเลือกทหาร
  • จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
 5.  ทุนการศึกษา
  • ทุนการศึกษาทั่วไป
  • ทุนเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 6.  งานส่งเสริมทักษะการทำงานระหว่างเรียน
 7.  งานวินัยนักศึกษา
 8.  งานทะเบียนกิจกรรม
 9.  งานสื่อสารองค์กรภายในคณะ
  •  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์
  • ผลิตจดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์
 10. โครงการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า
ดร.สมปอง เวฬุวนาธร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ
เบอร์ภายใน : 4712
นางศันสนีย์ สืบสุข
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ภายใน : 4549
นายสมบัติ หลักบุญ
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ภายใน : 4416คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน