งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ภารกิจหน่วยงาน

-------------------------------------------- งานวิจัย -------------------------------------------- งานวิจัย เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการที่สนับสนับนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัย และพัฒนาระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ มีความพร้อมในการขับเคลื่อนของ มหาวิทยาลัยและประเทศไทย ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม -------------------------------------------- ภารกิจงานวิจัย ------------------------------------------- 1. จัดกลุ่มงานวิจัย แบ่งประเภทงานวิจัย และฐานข้อมูลนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์โดยคัดสรรค์ความโดดเด่น สร้างเป็นองค์ความรู้/นวัตกรรมที่ชัดเจนของกลุ่มงาน แผนปฏิบัติการ (action plan) - นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการจัดกลุ่ม สนับสนุนกลุ่มที่มีศักยภาพ สร้างชุดโครงการวิจัยบูรณาการตามกลุ่มวิจัย เชื่อมโยง ประยุกต์ใช้องค์ความรู้/นวัตกรรม ให้เกิดประโยชน์ด้านการเรียน-การสอน การแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม และการบริการชุมชนในพื้นที่และยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่ได้จริง สามารถตอบโจทย์ท้องถิ่นและพัฒนาสู่ระดับสากลได้ 2. เพิ่มจํานวนนักวิจัยใหม่และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยไปสู่ระดับสากล แผนปฏิบัติการ (action plan) - พัฒนาศักยภาพการนักวิจัยรุ่นใหม่ เสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง สร้างบรรยากาศการทำวิจัยอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดกระตุ้นการทำงานวิจัยให้มี 3. เพิ่มรายได้จากการนําผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ แผนปฏิบัติการ (action plan) - เพิ่มจํานวนสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรมที่มีศักยภาพจากผลงานวิจัย ส่งเสริมการขายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ นําเสนอผลงานวิจัยต่อกลุ่มเอกชนเป้าหมาย (Research pitch) ส่งเสริมการผลิตต้นแบบผลงานนวัตกรรม 4. เพิ่มความร่วมมือการวิจัยกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม แผนปฏิบัติการ (action plan) - สนับสนุนการร่วมมือทุนวิจัยกับภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาระหว่างนักวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการนําโจทย์วิจัยจากเอกชนมาเป็นหัวข้อวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หรือหัวข้อปัญหาพิเศษในระดับปริญญาตรี โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิจัย นักศึกษา และองค์ความรู้กับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรไปทําวิจัยในพื้นที่เอกชนหรือสถาบัน ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกงานหรือทํางานในภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้บรรยายพิเศษ ------------------------------------------- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย (KPI/target) ------------------------------------------- 1. ผลงานวิจัย/วิชาการ/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) (อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ตีพิมพ์ระดับชาติและ นานาชาติ) 2. องค์ความรู้สามารถนําไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 3. นวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ -------------------------------------------

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   1.Strategies-action plan-research-PJ
รศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
เบอร์ภายใน : 4409
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 4425
นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์ภายใน : 4422

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน