บทความวิจัยและประชุมวิชาการ

:

ถึง

Publications
74ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
บทความตีพิมพ์(58)

ประชุมวิชาการ(16)70ภาควิชาคณิตรศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์
บทความตีพิมพ์(48)

ประชุมวิชาการ(22)


กราฟสรุปประจำปี ทั้งหมด

กราฟสรุปกลุ่ม