บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ประจำปี 2559-2570


ถึง

กราฟสรุปข้อมูลตีพิมพ์

กราฟแยกตามกลุ่มระดับชาติ 6qwCQR.png
ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อบทความภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ ผู้ตีพิมพ์ กลุ่ม/รูปแบบการนำเสนอ ระดับ รายละเอียด
1 กายวิภาคศาสตร์แผ่นใบของเฟิร์นบริเวณน้ำตกถ้ำจงอาง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา Leaf Blade Anatomy of Ferns at Tham Jong Ang Waterfall, Sakaerat Environmental Research Station, Wang Nam Khieo District, Nakhon Ratchasima Province

Leaf blade anatomical study of ferns at Tham Jong Ang Waterfall in Sakaerat Environmental Research Station, Wang Nam Khieo District, Nakhon Ratchasima Province were conducted from May 2015 to April 2016. Eighteen species including fourteen genera and eight families were studied. The purpose of this research was to determine the vegetative anatomy for the identification of ferns. The specimens were investigated by leaf epidermal peeling or clearing and transverse sectioning of lamina and examination by light microscope. The generalized anatomical characteristics in all species studied are as follow: 1) epidermal cells are jigsaw-like or polygonal, anticlinal walls are straight, straight and slightly curve, rough and concave; 2) shapesof epidermal cell in transverse section are quadrangular or irregular, with 1-2 layers; 3) stomata are typical type, usually presence in the abaxial, stomatal index are 9.45-28.57 and the patterns of stoma are paracytic, pericytic, diacytic, anisocytic and anomocytic stomata; 4) trichomes are unicellular or multicellular trichomes; 5) some species are presence air space in the mesophyll; 6) mesophyll of most species studied consist of similarly palisade and spongy cells which presence more than one layer of irregular or globose in shapes; 7) shapes of main veins are curve on both sides, straight on both sides, straight on the upper and curve on the lower, v-shaped on the upper and curve on the lower and heart-shaped on the upper and curve on the lower; 8) vascular bundles in main veins are amphicribal bundle which phloem surrounding by xylem. Vascular bundle shapesare circular, triangular, oval and x-shaped with 1-3 vascular bundles; and 9) inclusions are red staining body and tannin. Using these characteristics an anatomical key was constructed to assist identification of the species. However, these anatomical characteristics are not shared between species in the family which cannot be used to support the classification. 

วิโรจน์ เกษรบัว TCI กลุ่ม 1 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-09-29
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
  DOI
2 การแยกและศึกษาลักษณะของไลติกเฟจที่จำเพาะต่อ Escherichia coli ที่ดื้อยาปฏิชีวนะ Isolation and characterization of lytic phages againstantibiotic-resistant Escherichia coli

The  objective  of  this  study  was  to  isolate  and  characterize  lytic  phages  capable  of  infecting extended  spectrum  beta-lactamase Escherichia  coli (ESBL-E.coli).  Bacteriophages  were  isolated  from water  and  wastewater  samples  using  an  enrichment protocol  and  the  double  agar  layer  method.  Seven bacteriophages  from  different  water  samples  were  detected.  They  were  named  EP1,  EP2,  EP3,  EP4, EP5,  EP6  and  EP7,  respectively.  The  host  ranges  of  the  7  bacteriophages  were  determined  by performing  spot  tests  with  17  bacterial  strains.  All  bacteriophages,  except  EP2,  infected  more  than  one bacterial  host.  Transmission  electron  microscopy  revealed  the  bacteriophages  belonged  to  the  order Caudovirales.  Bacteriophage  EP1,  EP2,  EP3,  EP5,  EP6  and  EP7  were  members  of  the  family Siphoviridae,  but  bacteriophage  EP4  belonged  to  the  family Podoviridae.  One-step  growth  experiment was  employed  to  determine  a  latent  period,  a  burst  time  and  a  burst  size  of  each  bacteriophage.  Allbacteriophages had a double-stranded DNA which was digested with EcoRI.DNA restriction patterns by agarose  gel  electrophoresis  and  protein  profiles  by  SDS-PAGE  of  the  bacteriophages  showed  the diversity among the isolated bacteriophages.

พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ TCI กลุ่ม 2 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-07-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3 0 0

This research aimed to develop academic achievement in topic of cell cycle and mitosis using a hands–on activity of science inquiry. Research methodology composed of 1) developing achievements test which was 9 items of 4 multiple choices test, 2) developing a 150– minutes hands–on activity of science inquiry, and 3) implementing the activity to the samples which were 79 of 10th grade students from 2 classrooms, drawn by cluster random sampling. Data were collected from pre– and post–academic achievements test and work sheets. Preand post-academic achievements, learning progression (), efficiency, and effectiveness of learning activity were analyzed. The results showed that for the first classroom, pre– and post– academic achievements were in a low level (25.44%) and excellent level (80.99%), respectively, which indicated a statistically significant increasing (p< .05).The students’ learning progression was 74.35% ( = 0.74), categorized as a high gain level. The efficiency (E1/E2) and effectiveness (E.I.) of the activity were 81.18/80.99 and 0.7435, respectively. For the second classroom, pre– and post–academic achievements were in a low level (27.64%) and excellent level (80.22%), respectively, which indicated a statistically significant increasing (p < .05). The students’ learning progression was 72.35% ( = 0.72), categorized as a high gain level.The E1/E2 and E.I. of the activity were 80.98/80.22 and 0.7235, respectively

สุภาพร พรไตร TCI กลุ่ม 1 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-07-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
  DOI
4 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืชสกุลสบู่ดำ (Jatropha L.) วงศ์เปล้า (Euphorbiaceae) ในประเทศไทย Comparative anatomy of the genus Jatropha L. (Euphorbiaceae) in Thailand

Comparative anatomy of the genus Jatropha L. (Euphorbiaceae) in Thailand including J. curcas L., J. gossypiifolia L., J. integerrima Jacq., J. multifida L. and J. podagrica Hook. was investigated by means of leaf epidermal peeling method, clearing method and transverse section of leaf blade, petiole and stem. Shared characteristics of the genus are 1) the U-shaped midrib, 2) the circular-shaped stem, 3) the collateral bundle, 4) the paracytic stomata and 5) the presence of laticifer. Furthermore, the anatomical characteristics of the genus Jatropha provide features which are taxonomically useful in identification at species level viz. 1) the presence/absence of trichomes, 2) different types of trichomes, 3) the distribution of stomata, 4) the shapes of leaf margins, 5) the number of palisade layers, 6) the presence/absence of fiber cells and 7) the presence/absence of papillae.

วิโรจน์ เกษรบัว TCI กลุ่ม 2 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-07-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
5 แบคเทอริโอเฟจ: ชีววิทยาและการประยุกต์ใช้ Bacteriophages: Biology and Applications

Bacteriophages or phages are viruses that infect bacteria. Bacteriophages are the most abundant viral entity on earth and exist in all the ecosystems. Bacteriophages were discovered over one hundred year ago. Like other types of viruses, bacteriophages vary in their shape and genetic makeups (genome). Bacteriophage genomes can consist of either DNA or RNA, surrounded by a protein coat. The capsid of a bacteriophage can be polyhedral, filamentous or head-tail structure. To start an infection, a bacteriophagevirion has to first attach onto the surface of their host cell by the recognition of receptors on its host and phage attachment protein. In host cell, bacteriophages can propagate in two  possible  life  cycles;  lytic  cycle  and  lysogenic  cycle.  InternationalCommittee on Taxonomy  of  Viruses  (ICTV) classifies the bacteriophages under an order Caudovirales according to morphology and nucleic acid type. Over 96% of bacteriophages are tailed and contain double-stranded DNA. After the discovery of bacteriophages, many researchers thought  about  the  potential  of  bacteriophages  on  killing  bacteria,  which  could  possibly  make  them  as  therapeutic agents. But most of this research effort stopped soon after the discovery of antibiotics. Today, bacteriophages have become animportant instrument to biotechnologists.  They have been exploited for various purposes like cloning vectors  for  gene  cloning,  antibacterial  agents  for  controlling  of  infection,  and  effective  diagnostics  for  detection  of bacterial pathogens. They are alsobeing used for phage display systems for revealing the peptide of interest on phage coat protein. In this review article all these applications have been summarized.

พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ TCI กลุ่ม 2 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-09-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  DOI
6 การสร้างเม็ดสีเมลานินและฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียโดยเมลานินที่ผลิตโดยแอคติโนมัยซีทีสสายพันธุ์ PNST-01 และสายพันธุ์ PRBS-12 Melanin Production and Antibacterial Activity by Melanin Produced by Actinomycetes Strain PNST-01 and PRBS-12

The objectives of this research were to characterize growth and melanin production on different culture media, effect of copper ion and cobalt ion on growth and melanin production including antibacterial activity of crude melanin. The results revealed that actinomycetes strain PNST-01 have good growth on ISP-7 medium, synthetic medium, while strain PRBS-12 grow very well on ISP-3 medium, complex medium. Both strains produced high amount of melanin showing brownish colony on ISP-7 medium but there is no melanin pigment production on ISP-1 medium and ISP-6 medium. Moreover, the growth rate was reduced and both strains could not produce melanin pigment on ISP-7 medium without supplement with copper chloride and cobalt chloride. Crude melanin extract of strain PNST-01 showed antimicrobial activity against Bacillus cereus ATCC 11778, Bacillus subtilis ATCC 6633 and Staphylococcus aureus ATCC 25923 but could not inhibit Escherichia coli, Shigella dysenteriae, Salmonella typhi, Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa and Streptococcus pyogenes. While crude melanin extract of strain PRBS-12 gave antimicrobial activity only on B. cereus ATCC 11778 and B. subtilis ATCC 6633. Based on the study, the results can be used as key information for further development of melanin production and application in various industries.

ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล TCI กลุ่ม 1 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-07-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
  DOI
7 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเพื่อการระบุชนิดพืช สกุล Lysiphyllum (Benth.) de Wit วงศ์ถั่ว วงศ์ย่อยราชพฤกษ์ (Fabaceae: Caesalpinoideae) ในประเทศไทย Comparative anatomy as an aid to identification of the genus Lysiphyllum (Benth.) de Wit (Fabaceae-Caesalpinioideae) in Thailand

The anatomical studies of four species belonging to genus Lysiphyllum in Thailand were investigated, including L. binatum (Blanco) de Wit, L. hookeri (F. Muell.) Pedley, L. strychnifolium (Craib) A. Schmitz and L. winitii (Craib) de Wit. Samples were studied by leaf epidermis peeling and clearing methods, transverse section of leaf blade and petiole by paraffin method, section on three dimensions and macerate of wood. Common characteristics of studied species are as follow: 1) smooth cuticle 2) the presence of secretory cell in leaf epidermis 3) round and elliptic epidermal cells in transverse section 4) bifacial leaf 5) round and bend down of leaf margin 6) vascular bundle surrounded by fiber in leaf blade and petiole 7) the presence of secretory cell with dark red staining in leaf blade and petiole 8) circular shaped petiole 9) vessel exclusively solitary 10) alternate bordered intervessel pit 11) the presence of inclusion with dark red staining in vessel member and 12) druse and prismatic crystals in ray parenchyma of wood.

วิโรจน์ เกษรบัว TCI กลุ่ม 2 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-06-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
  DOI
8 กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบและการจัดจำแนกพืชวงศ์แคหางค่าง (Bignoniaceae) บางชนิดในประเทศไทย Leaf epidermal anatomy and classification of some Bignoniaceae species in Thailand

The leaf epidermal characteristics of 26 selected species in 22 genera of Bignoniaceae were anatomically investigated using peeling and clearing methods. The general epidermal characteristics of studied species are as follows; 1) the cuticle structures are smooth and striated, 2) the shapes of epidermal cells are irregular and polygonal, 3) the cell wall are straight, emarginate and cleft, 4) the types of stomata are anomocytic, cyclocytic, diacytic and paracytic, 5) the types of trichome are peltate, unicellular, multicellular, glandular multicellular, stellate and prickle and 6) the types of inclusions are raphide crystal and red staining inclusion cell. These characteristics can be used to construct a key for species identification. Moreover, the outstanding anatomical characteristics consisting of the cuticle structures, the epidermal cell shapes, the stomatal types, and the trichome types are considered to divide the studied species into six groups. These obtained results were also in line with the molecular study of Olmstead et al. (2009) who divided this family into eight clades and six of them were found in Thailand.

วิโรจน์ เกษรบัว TCI กลุ่ม 2 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-06-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารพฤกษศาสตร์ไทย (THAI JOURNAL OF BOTANY)
  DOI
9 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ The Relationship between Health beliefs and Accident prevention behaviors among Disaster Prevention and Mitigation Officer In Warinchamrab Local Government

The objective of this descriptive studywere:1) to study levels of health beliefs and accident prevention behaviors ofDisaster Prevention and Mitigation Officer in Warinchamrab Local Government, 2) to study the relationship between personal factors, health beliefs with accident prevention behaviors of Disaster Prevention and Mitigation Officer in Warinchamrab Local Government. There were 32 malesDisaster Prevention and Mitigation Officer. The instrument was used questionnaire for collecting data. Descriptive statistics and Inferential statistics were used for determining the data as frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s Correlation Coefficient with statistical significance at the95% confidence level.The results of this research were the Disaster Prevention and Mitigation Officer with age 40 or over were 56.25%,had diploma education were 59.38%, married were 71.88% and working over 5 years were 78.13%. The levels of health beliefs of Disaster Prevention and Mitigation Officer was high level. ( X = 2.63, S.D = 0.51) The levels of accident prevention behaviors of Disaster Prevention and Mitigation Officer was high level. ( X = 2.42, S.D = 0.62)and found that the levels of education were significantly correlated with accident prevention behaviors. (r = 0.521, p-value = 0.002)

สุนทรี สารางคำ TCI กลุ่ม 3 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-01-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม E-Journal
  DOI
10 การตรวจแยกแล็กติกแอซิดแบคทีเรียที่มีศักยภาพเป็นโพรไบโอติกจากอาหารหมัก Isolationof lacticacidbacteria with probioticpotential from fermentedfoods

Many strains of lactic acid bacteria (LAB) have probiotic properties that can promote consumers’ health. This study aims to find LAB having probiotic properties. Ten isolates of LAB isolated from fermented foods including Nham, Pla Som and fermented vegetables were tested for their tolerance to acid and to bile salt, considered to be major probiotic properties. It was found that LAB F1, isolated from Pla Som, was the most tolerant isolate to acid at pH 2 and to bile salt at the concentration of 2%. Furthermore, the study showed that the LAB isolate had antimicrobial ability against Escherichia coli O157:H7 ATCC 43895 and Staphylococcus aureus ATCC 25923. When LAB F1 was identified using 16S rDNA sequenceanalysis, it was foundthat its16S rDNA sequenceshowed99% homology tothatofLactobacillus plantarum strain JCM 1149 (accession number NR_115605.1). LAB with probiotic properties obtained from this study can be further characterized in order to utilize it in the future.

ปาริชาติ พุ่มขจร TCI กลุ่ม 1 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-03-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  DOI
11 Isolation and characterization of lytic bacteriophages against multidrug resistant Escherichia coli Isolation and characterization of lytic bacteriophages against multidrug resistant Escherichia coli

The aim of this study was to isolate and characterize Escherichia coli-specific lytic bacteriophages from different wastewater sources.  Three bacteriophages, named JC01, JC02, and JC03, were successfully isolated from wastewater samples collected from the wastewater treatment plants of Kudprakhow community, Sanprasitthiprasong Hospital, and Khong Chiam Hospital, respectively.  Host range determination revealed that all bacteriophages had only Escherichia coli as a host, indicating a high specific host range property.  The inhibition of clinical isolates of multidrug resistant E. coli showed that bacteriophages JC01, JC02, and JC03 inhibited the growth of E. coli at the percentages of 51.7 (138/267), 52.4 (140/267), and 28.5 (76/267),  respectively.  All bacteriophages were able to tolerate normal saline and distilled water for up to 40 min but were not able to tolerate ethanol and hydrogen peroxide at every time point tested.  Heat stability showed that bacteriophage JC01 had the highest resistance at 60°C after 60 min.  Meanwhile, bacteriophages JC02 and JC03 showed resistances at 60°C after 45 min.  Bacteriophage classification by genome analysis demonstrated that all the bacteriophages were double-stranded DNA viruses.  Viral particle morphology observed by transmission electron microscope found that all bacteriophages had the viral particle composed of a head with a hexagonal shape and long tails with contractile.  The size from head to tail of all the bacteriophages was approximately 200 nm.  Therefore, based on the International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) classification, bacteriophages JC01, JC02, and JC03 belonged to Family Myoviridae, Order Caudovirales.  Therefore, the bacteriophages derived through this study can be further used to study their potential use in advanced research steps, such as in cell cultures and animal models.

ปาริชาติ พุ่มขจร TCI กลุ่ม 1 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-01-01
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Current Science and Technology
  DOI
12 ปริมาณความเข้มข้นของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในอากาศในโรงเลี้ยงสุกร: กรณีศึกษา โรงเลี้ยงสุกรในตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี Airborne Fungi and Bacteria Concentrations in Swine Farms: A Case Study in Swine Farms of Si Khai District, Warin Chamrap, Ubon Ratchathani Province

This descriptive study aimed to measure the concentration of airborne fungi and bacteria in five swine farms located in Si Khai district Warin Chamrap, Ubon Ratchathani and to examine the factors dealing with the growth of airborne fungi and bacteria in the indoor and outdoor e.g. temperature, relative humidity, velocity and also the density of pigs per unit area. Single stage impactor was carried out to monitor the amount of airborne fungi and bacteria and operated as follows NIOSH method 0800. It was operated at a flow rate of 28.3 L/min. Also, temperature, relative humidity, and velocity were assessed by an anemometer. The highest amount of airborne fungi in indoor air was found in the 4th swine farm (1,272.02 CFU/m 3 ) which was higher than the recommendation level of American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH): Air Sampling Instruments for Evaluation of Atmospheric Contaminants (1995) 1,000 CFU/m 3 , whereas the concentration of total airborne bacteria at the 3rd swine farm reached to 3,494.22 CFU/m 3 . This concentration had not exceeded the recommendation level of Occupational Health and Safety Research Institute Robert Sauvé (IRSTT) equal to 10,000 CFU/m 3 in the air for 8-hour working day. Owing to statistical analysis, the results indicated that the temperature was correlated significantly with the airborne fungi concentrations in indoor air at 95% confidential interval (p-value=0.037). Other environmental factors (e.g. relative humidity, velocity and the density of pigs per unit area) had not been correlated with the airborne fungi and bacteria concentrations with statistical significance (p-value<0.05). However, an environmental surveillance and control are a great need to decrease the amount of airborne fungi and bacteria in the swine plants. 

กานต์นลินญา บุญที TCI กลุ่ม 2 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-01-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  DOI
13 ความหลากชนิดของเห็ดในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Species Diversity of Mushrooms in Faculty of Science, Ubon Ratchathani University

การสำรวจความหลากชนิดของเห็ดในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ถึง 2565 พบเห็ดจำนวน 45 ชนิด จำแนกได้เป็น 2 ไฟลัม คือ ไฟลัมเบสิดิโอมายโคตา (Phylum Basidiomycota) จำนวน 39 ชนิด ซึ่งในไฟลัมนี้จำแนกต่อได้เป็น 6 อันดับ (Order) 15 วงศ์ (Family) ได้แก่ อันดับ Agaricales Auricularieales  Boletales  Cantharellales  Polyporales  และ Russulales วงศ์ Agaricaceae  Amanitaceae Auriculariaceae Boletaceae Cantharellaceae Coprinaceae Clavulinaceae Entolomataceae Ganodermataceae Marasmiaceae Nidulariaceae Polypolaceae Russulaceae Sclerodermataceae และ Tricholomataceae ส่วนเห็ดอีก 6 ชนิดอยู่ในไฟลัมแอสโคมายโคตา (Phylum Ascomycota) ซึ่งพบจำนวน 1 อันดับ 1 วงศ์ คือ อันดับ Xylariales วงศ์ Xylariaceae นอกจากนี้ ยังมีเห็ดที่ไม่สามารถจำแนกต่อจำนวน 3 ชนิดในไฟลัมเบสิดิโอมายโคตา และอีก 1 ชนิดในไฟลัมแอสโคมายโคตา เห็ดที่พบส่วนใหญ่มีรูปร่างเป็นทรงร่ม การเจริญของเห็ดพบทั้งประเภทกินซากและปรสิต โดยเห็ดส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลว่าสามารถกินได้หรือเป็นพิษหรือไม่ มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นอาหารได้ เห็ดบางชนิดสามารถพบได้ทุกปี เช่น เห็ดผึ้งพระ เห็ดแดงน้ำหมาก แต่เห็ดบางชนิดสามารถพบได้ในบางปีและยังไม่พบซ้ำอีก การศึกษาในครั้งนี้ได้ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากเห็ดต่อไป

สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา TCI กลุ่ม 2 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2022-12-14
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา
14 การสำรวจชนิดเห็ดบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Survey of Mushroomson Nature trail of Watershed area, Rong-Kor forest, Ubon Ratchathani University

การสำรวจชนิดเห็ดบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติพื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำร่องก่อ (ป่าร่องก่อ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ถึง 2564 พบเห็ดทั้งหมด 66 ชนิด ใน 2 ไฟลัม คือ ไฟลัมเบสิดิโอมายโคตา (Phylum Basidiomycota) จำนวน 65 ชนิด และ ไฟลัมแอสโคมายโคตา (Phylum Ascomycota) จำนวน 1 ชนิด เห็ดทั้งหมดสามารถจำแนกได้ 10 อันดับ (Order) และ 19 วงศ์ (Family) โดยจัดอยู่ในไฟลัมเบสิดิโอมายโคตา จำนวน 9 อันดับ ได้แก่ Agaricales จำนวน 21 ชนิด Boletalales จำนวน 14 ชนิด Polyporales จำนวน 12 ชนิด Russulales จำนวน 11 ชนิด Hymenochaetales และ Cantharellales พบอันดับละ 2 ชนิด และที่เหลือ คือ Auriculariales  Gomphales และ Phallales พบอันดับละ 1 ชนิด ส่วนในไฟลัมแอสโคมายโคตา พบเห็ดเพียง 1 อันดับ คือ Xylariales จำนวน 1 ชนิด โดยเห็ดส่วนใหญ่เป็นเห็ดเอคโตไมคอร์ไมคอร์ไรซา (ectomycorrhizal mushrooms) ซึ่งมีบทบาทในการอยู่ร่วมกับพืชในป่าเต็งรัง และดิบแล้ง ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของป่าร่องก่อ แห่งนี้ การศึกษาครั้งนี้ นำไปสู่การส่งเสริมการศึกษาตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และเป็นข้อมูลในการอนุรักษ์ป่าร่องก่อสืบไป

สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา TCI กลุ่ม 1 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2022-08-02
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15 พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ประกอบอาชีพขับรถส่งอาหาร ในตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี -

การศึกษาเชิงพรรณนา แบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และ (2) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ประกอบอาชีพขับรถส่งอาหารบริษัทแกร็บฟู๊ด และฟู๊ดแพนด้า ในตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเก็บตัวอย่างกับพนักงานทั้ง 2 บริษัททุกคนจำนวนทั้งสิ้น 70 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถามด้วยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคมีค่ามากกว่า 0.70 ทุกส่วน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ และสถิติไคสแควร์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ ผลการศึกษาพบว่า (1) พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ประกอบอาชีพขับรถส่งอาหารอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 51.43) (= 2.77, S.D. = 0.154) ผู้ประกอบอาชีพขับรถส่งอาหารเคยมีประสบการณ์ในการกระทำความผิดกฎหมายจราจรโดยต้องเสียค่าปรับแก่ตำรวจ (ร้อยละ 64.29) โดยสาเหตุหลักของการเสียค่าปรับคือ การไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่พกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และฝ่าสัญญาณไฟจราจร (ร้อยละ 44.28  24.28 และ 7.14 ตามลำดับ) และ (2) ประสบการณ์การประสบอุบัติเหตุและการรับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p - value = 0.030 และ p - value = 0.003 ตามลำดับ) ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถส่งอาหารมีพฤติกรรมการขับขี่ที่เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ต่อทั้งตัวผู้ประกอบอาชีพขับรถส่งอาหารและผู้ร่วมใช้เส้นทางอื่นด้วย

ชัญญากานต์ โกกะพันธ์ TCI กลุ่ม 1 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2022-12-23
  ชื่อวารสาร
 • วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
16 สปีชีส์ยีสต์ที่พบในลูกแป้งสาโทจากจังหวัดสุรินทร์: ความสามารถในการย่อยแป้งและการผลิตแอลกอฮอล์ -

   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกเชื้อยีสต์จากลูกแป้งสาโทใน 6 อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ เมืองสุรินทร์ ปราสาท สำโรงทาบ ศรีขรภูมิ ท่าตูมและรัตนบุรี โดยนำตัวอย่างลูกแป้งที่ใช้ในการแยกยีสต์ จำนวน 8 ตัวอย่าง มาเพาะเชื้อในอาหารเหลว YM ที่เติม chloramphenicol ในอัตราส่วน 20 ppm และ sodium propionate 0.05% (น้ำหนัก/ปริมาตร) บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำมาขีดลากแบบไขว้ (cross streak) บนอาหารแข็ง YM บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24–48 ชั่วโมง สามารถแยกยีสต์ได้ทั้งหมด 24 ไอโซเลต เมื่อจัดจำแนกโดยการเทียบลำดับเบสของบริเวณ D1/D2 ของ 26S rDNA ยีสต์จำนวน 20 ไอโซเลต มีผลการระบุชนิดของยีสต์เป็นยีสต์ 4 สปีชีส์ คือ Saccharomycopsis fibuligera (10 ไอโซเลต) Issatchenkia orientalis (5 ไอโซเลต) Pichia kudriavzevii (4 ไอโซเลต) และ Meyerozyma caribbica (1 ไอโซเลต) ซึ่งยีสต์ Sm. fibuligera เป็นสปีชีส์ที่พบบ่อยที่สุด โดยพบในลูกแป้งจำนวน 4 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 8 ตัวอย่าง ลูกแป้งส่วนใหญ่พบยีสต์เพียงสปีชีส์เดียวยกเว้น 3 ตัวอย่างที่พบยีสต์ 2 สปีชีส์ โดยลูกแป้งจากอำเภอรัตนบุรีพบยีสต์ Sm. fibuligera ร่วมกับ P. kudriavzeii  ลูกแป้งจากอำเภอศรีขรภูมิ (แสงจันทร์) พบยีสต์ Sm. fibuligera ร่วมกับ M. caribbica และลูกแป้งจากอำเภอปราสาท พบยีสต์ I. orientalis ร่วมกับ P. kudriavzevii เมื่อนำยีสต์ทั้ง 24 ไอโซเลตมาทดสอบความสามารถในการย่อยแป้ง พบว่ามียีสต์จำนวน 10 ไอโซเลตที่มีการเจริญและสร้างวงใสบนอาหาร starch agar ได้แก่ ไอโซเลต RTN1–1, RTN1–2, RTN1–3, SRT1–1, SRT1–2, SRT1–3, SRT1–4, SJ1–3, SJ1–4 และ TT1–2 ยีสต์ทั้ง-หมดมีขนาดวงใสใกล้เคียงกันยกเว้น RTN1-1 และ RTN1-3 ที่มีขนาดวงใสเล็กกว่าอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามยีสต์จำนวน 10 ไอโซเลต ถูกระบุสปีชีส์เป็นยีสต์ Sm. fibuligera ส่วนความสามารถในการผลิตแอลกอฮอล์ในอาหารเลี้ยงเชื้อ fermentation broth ที่มีน้ำตาลซูโครส 10% (น้ำหนัก/ปริมาตร) พบว่ายีสต์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตแอลกอฮอล์สูงสุด คือ I. orientalis MSR2–2, MSR2–3 และ PS1–5 ซึ่งสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ 5% (ปริมาตร/ปริมาตร) คิดเป็น 0.39 กรัมเอทานอล/กรัมซูโครส

จิดาภา แสงสวันต์ TCI กลุ่ม 1 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2022-12-22
  ชื่อวารสาร
 • วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
17 พฤติกรรมความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มในจังหวัดอุบลราชธานี Safetybehavior amongworkersofcookinggasretailshopsin Ubon RatchathaniProvince

This study aims to identify suitable technology for transforming municipal solid waste into renewable energy in the Phrae province area. The information on the amount of the waste, together with the physical and the chemical properties of the waste generated in the area was collected and analyzed. Forty-two community waste sites managed by the local municipalities were evaluated during the dry and the rainy seasons. The municipalities were organized into three categories according to the amount of waste generated daily: small (less than 10 tons of collected waste daily), medium (10-20 tons/day), and large (more than 20 tons/day). The data were then compared with the criteria for the selection of suitable technology for converting community waste into energy developed by the Department of Alternative Energy Development (DAED) and the Pollution Control Department (PCD). The majority of the waste was found to be organic waste. The waste typically consists of organic waste (between 37-43% by weight), general waste (27-35 %), recyclable waste (22-33%), hazardous waste (0.4-3.1%), and other waste (between 0.08-0.35%). The waste generally had the moisture content between 22-32%, ash percent between 11-17%, and the heating value between 5,195 -5,720 kcal/kg. For the elemental composition, the waste consists of carbon (45.6-49.8 %), oxygen (29.5-32.3%), hydrogen (5.2-5.7%), sulfur (1.3-1.4%), nitrogen (0.47-0.58 %), and phosphorus (0.01-0.04%). Based on these data collected on the amount of the waste generation, the properties of the waste, and the criteria from DAED and PCD, the community waste in Phrae area is most suitability managed and converted into energy using the community waste incinerator to generate electricity. The waste should also be sorted either by source separation, or pre-processing, to increase the heating value. Due to high sulfur content, there should also be a system to prevent and reduce air pollution that could occur.

ชัญญากานต์ โกกะพันธ์ TCI กลุ่ม 2 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2022-12-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารการแพทย์และสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
  DOI
18 การใช้สารปรับปรุงคุณภาพดินจากถ่านชีวภาพที่เติมกำมะถันเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มสารหอม2AP ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 Application of Soil Amendments from Sulfur-Biochar for Greenhouse Gas Mitigation and Increase 2-Acetyl 1-Pyrroline (2AP) of Khao Dawk Mali 105

Greenhouse gas mitigation from rice cultivation with increased yield and aroma compound in rice is an important issue for sustainable agricultural development. The influence of biochar containing sulfur was evaluated on greenhouse gas emissions, yield, and2-acetyl-1-pyrroline (2AP)aroma compoundofthe Khao Dawk Mali 105cultivated in rice field located on Srikai Sub-district, Warin Chamrap, Ubon Ratchathani. The experimental design consists of 4 treatments 1) Control (C) no soil amendment/fertilizer, 2) S-biochar1 (S1)added soil amendment of biochar containing sulfur and ammonium sulfate fertilizer, 3) S-biochar2 (S2) addedsoil amendment of biochar containing sulfur4) Fertilizer (F) addedammonium sulfate fertilizer as basal and urea as top-dress. Treatments S1, S2, and F were applied with soil amendmentor chemical fertilizer in tillering stage(Day 59) and reproductive stage(Day 138). Greenhouse gas emissions (CH4andN2O) were investigated throughout the cultivation season.The results showed that rice grain yield was significantly increased (P<0.05)by soil amendment of biochar containing sulfur and ammonium sulfate (S1), 665.71 kg/rai, resulting in the total greenhouse gas intensity (GHGI) was smallest, 4.90 kgCO2/kg yield. 2AP in grain were 3.46, 3.35, 3.28, and 3.05 ppm in treatments C,S2, F, and S1, respectively. The issue of increasing aroma compounds in ricewill be studied with water management of alternate wetting and drying. 

ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์ TCI กลุ่ม 1 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2023-05-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
  DOI
19 การประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงดังของผู้ปฏิบัติงานสร้างถนนในจังหวัดเพชรบูรณ์ Risk Assessment of Road Construction Workers from Noise Exposure in Phetchabun Province

This research examined the risk assessment of worker exposure to noise from road construction, that the factors include operating time and noise level. The sample group consisted of 4 job characteristics were 1) road surface drill work, 2) soil grade work, 3) soil compaction work and 4) concrete slab cut work. The results showed that soil grade work and soil compaction has been exposed to noise for the longest time follows by road surface drill work and concrete slab cut work. The noise level measurement found that all of work to exceeding the specified standard, concrete slab cut work had the highest noise level which was 102.2 dB(A), followed by road surface drill work, soil compaction work and soil grade work were 99.6 dB(A), 88.8 dB(A), 87.2 dB(A), respectively. The result of the identified hazard risk assessment found that concrete slab cut work and road surface drill work were high level of risk. The risk factors effect on working that operating time to long and noise level over standard which 2 factors can be used to reduce work operational risk

พงศ์ธร แสงชูติ TCI กลุ่ม 1 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2023-05-01
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Advanced Development in Engineering and Science
  DOI
20 Note on tribe Streptolirieae and genus Dictyospermum (Commelinaceae) Note on tribe Streptolirieae and genus Dictyospermum (Commelinaceae)

Three genera, Aetheolirion Forman, Spatholirion Ridl. and Streptolirion Edgew. with four species, are recognised in Commelinaceae, tribe Streptolirieae for Thailand. Aetheolirion stenolobium Forman is an endemic species to Thailand. Distribution maps, photos and some information are presented. Lectotypes for two names viz. Dictyospermum ovatum (Wall.) Hassk. and a synonym Aneilema subovatum Ridl. are also selected and treated. Spatholirion calcicola K. Larsen & S.S. Larsen is newly recorded from Laos.

ช่อทิพย์ กัณฑโชติ TCI กลุ่ม 2 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2023-01-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
  DOI
21 ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ และอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐานหอพักเอกชนของบุคลากรผู้ดูแลหอพักเอกชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี Knowledge, Attitude, Practice and Obstacles for the Compliance of Private DormitoryStandards among Private Dormitory Personnel in Mueang Si Kai Sub-district Municipality, Warin Chamrap District, Ubon Ratchathani Province

This  research  is  a  descriptive  study  aiming  to  study  knowledge,  attitude,  practice  and  obstacles  for  the compliance  of  private  dormitory  standards  and  to  analyze  factors  related  to  compliance  level  towards  private dormitory standards among private dormitory personnel in Mueang Si Kai sub-district municipality, Warin Chamrap district,  Ubon  Ratchathani  province.A  questionnaire  was  used  to  collect  information  about  knowledge,  attitude, practice and obstacles in complying with private dormitory standards from 103 private dormitory personnel. The results  demonstrated  that  most  private  dormitory  personnel  had  a  high  level (Mean  =  0.95,  SD  =  0.09),  a  good level (Mean = 4.57, SD = 0.46), a good level (Mean = 0.80, SD = 0.14) and a low level (Mean = 0.15, SD = 0.33) of knowledge,  attitude,  practice  and  obstacles  for  the  compliance  of  private  dormitory  standards,  respectively. Factors  significantly  related  to  compliance  level  towards  private  dormitory  standards  were  education  level,awareness  ofnews  and  information  related  to  dormitory  standards,  dormitory  type,  knowledge  of  facility standards  and  attitude  towards  safety  standards  (p-value  =  0.001,  0.026,  0.048,  0.042,  and  <0.001,  respectively). Based  on  this  study,  relevant  local  agencies  should  consider  continuous  promotion  of  knowledge  and understanding for dormitory personnel to better comply with private dormitory standards.

พรทิพย์ ทาบทอง TCI กลุ่ม 1 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2024-01-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ระดับนานาชาติ 6qwCQR.png
ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อบทความภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ ผู้ตีพิมพ์ กลุ่ม/รูปแบบการนำเสนอ ระดับ รายละเอียด
1 0 กติกา สระมณีอินทร์ Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-12-07
  ชื่อวารสาร
 • การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 (The1st National Conference on Health Sciences Research and Innovation: Knowledge Transformation towards Thailand 4.0).
  DOI
2 Physical Well-Being in Elders in North-Eastern Thailand กติกา สระมณีอินทร์ Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-11-06
  ชื่อวารสาร
 • Asia-Pacific Social Sciences Conference and International Conference on Education and Psychology
  DOI
3 Health risk assessment of chlorpyrifos inhalation exposure among chilli-growing farmers in Na-Krasaeng Sub-District, Det Udom district, Ubon Ratchathani province, Thailand. ชิดหทัย เพชรช่วย Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-11-06
  ชื่อวารสาร
 • International Journal of Environmental Studies
  DOI
4 Morphology of mandibles and food size in two fairy shrimps (Branchiopoda: Anostraca) from Thailand Morphology of mandibles and food size in two fairy shrimps (Branchiopoda: Anostraca) from Thailand

We analyzed the asymmetrical molar surfaces of two fairy shrimps, Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang, Murugan, Weekers & Dumont, 2000 and Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan & Murugan, 2002. The peripheral region of the left and right mandibles in both species has several rows of rectangular teeth. Each row has 5–8 small stubby denticles in S. sirindhornae and 6–14 numerous, small, sharp denticles in B. thailandensis. The posteriodorsal region of the left mandible bears one row of 11 large, stout teeth and one row of six large, stout teeth, respectively. The posteriodorsal region of the right mandible in S. sirindhornae has three rows of teeth, whereas in B. thailandensis it has two rows plus a tuft of setae. The intersetular distance of filter-feeding limb endites in B. thailandensis is wider (1.37 ± 0.27 µm) than that of S. sirindhornae (0.38 ± 0.02 µm). These morphological differences affect feeding behaviour. Feeding experiments showed that B. thailandensis can consume larger starch grains than S. sirindhornae. The largest percentages of ingested food size in both immature and mature shrimps are in the 5–30 µm range. Because B. thailandensis tends to mature far earlier than cooccurring S. sirindhornae, we hypothesise that B. thailandensis adults may consume S. sirindhornae nauplii. No evidence of cannibalism was found in the two species.

สุทธนา ปลอดสมบูรณ์ Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-09-01
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Crustacean Biology
  DOI
5 Detection of a plasmid containing cadmium resistance gene for lactic acid bacteria isolated from foods Detection of a plasmid containing cadmium resistance gene for lactic acid bacteria isolated from foods

This study aimed to isolate lactic acid bacteria (LAB) carrying cadmium resistant genes on plasmids from foods. A total of 30 fermented food samples were collected from local markets and supermarkets. Isolation of cadmium resistant LAB colonies was performed by spread plate technique using MRS agar medium supplemented with cadmium (MRS-Cd). One hundred and fifty cadmium resistant isolates were randomly selected and subjected to plasmid extraction. Only one isolate (LAB-V12) from a fermented vegetable harbored a single plasmid of about 9 Kb. 16S rDNA sequencing data showed that LAB-V12 was likely to be Lactobacillus plantarum. The results from plasmid curing demonstrated that a cured strain of the LAB-V12 was sensitive to cadmium. Hence, probably cadmium resistant marker is plasmid mediated. The plasmid containing cadmium resistance gene was tested for stability in its host. It was observed that the LAB-V12 could maintain the plasmid after approximately 100 generations of growth without cadmium selection. The plasmid might be further developed to be a food-grade cloning vector that is useful for genetic modification of LAB.

พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ Q4 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-12-01
  ชื่อวารสาร
 • Asian Journal of Agriculture and Biology
  DOI
6 Multiplex PCR based detection of Salmonella enterica serovars Typhi, Paratyphi A, B and C in drinking water and food. พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-03-01
  ชื่อวารสาร
 • Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences
  DOI
7 Ethyl Carbamate Degrading Enzyme from Yeast Meyerozyma caribbica strain SKa5: Purification and Biochemical Properties จันทรพร ทองเอกแก้ว Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-03-01
  ชื่อวารสาร
 • Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences
  DOI
8 Potential of bacteriophage PUB 36 to enhance nonspecific immune response and disease resistance of tilapia (Oreochromis niloticus) ปาริชาติ พุ่มขจร Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-02-20
  ชื่อวารสาร
 • Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences
  DOI
9 A lytic podoophage specific to fish pathogenic Edwardsiella tarda ปาริชาติ พุ่มขจร Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-02-13
  ชื่อวารสาร
 • Pakistan Journal of Biotechnology
  DOI
10 Screening and Optimization of Beta-Glucosidase Production by Candida Sp. JK9/1 Screening and Optimization of Beta-Glucosidase Production by Candida Sp. JK9/1

A total of 73 yeast strains were screened for an extracellular β-glucosidase producing ability by using substrate p-nitrophenyl-β-D-glucoside (pNPG). Among them strain JK9/1 showed the maximum β-glucosidase activity which was further identified as Candida sp. strain JK9/1 based on ITS1-5.8S-ITS2 and D1/D2 domains of the subunit (26S) ribosomal DNA. Optimum conditions for β-glucosidase production were determined using different biophysical and biochemical parameters. The maximum -glucosidase production was obtained in the optimum medium containing 1.5% (w/v) of xylose as a carbon source and 0.02 % (w/v) KNO3 as additional inorganic nitrogen, with an initial medium pH of 4.0 and at 25oC for 6 days of cultivation. Under optimal conditions, Candida sp. strain JK9/1 produced the enzyme of 7.21 ± 0.19 U.mL-1, which was 4.2 times higher than the amount before optimization (1.71±0.03 U.mL-1). This can contribute its β-glucosidase producing ability for a great potential to be used in the biotechnological application.

จันทรพร ทองเอกแก้ว Q4 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-12-01
  ชื่อวารสาร
 • Malaysian Journal of Biochemistry & Molecular Biology
  DOI
11 การศึกษาระดับความดังเสียง การแยกวิเคราะห์ความถี่เสียง และการสูญเสียการได้ยินเบื้องต้นในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า กานต์นลินญา บุญที Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-07-11
  ชื่อวารสาร
 • เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
  DOI
12 Getting a drink: an experiment for enabling a sustainable practice in Thai university settings ณฐพล ทองปลิว Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-05-01
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Cleaner Production
  DOI
13 Effect of temperature on antimicrobial activity and mode of action of thymol against Staphylococcus aureus. ปาริชาติ พุ่มขจร Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-04-01
  ชื่อวารสาร
 • Indian Journal of Science and Technology
  DOI
14 การแยกและศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะต่อ Shigella dysenteriae จากน้ำเสียที่เก็บจากโรงพยาบาล ปาริชาติ พุ่มขจร Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-03-30
  ชื่อวารสาร
 • การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 11 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  DOI
15 An NAD+ Phosphorylase Toxin Triggers Mycobacterium tuberculosis Cell Death An NAD+ Phosphorylase Toxin Triggers Mycobacterium tuberculosis Cell Death

Toxin-antitoxin (TA) systems regulate fundamental cellular processes in bacteria and represent potential therapeutic targets. We report a new RES-Xre TA system in multiple human pathogens, including 
Mycobacterium tuberculosis. The toxin, MbcT, is bactericidal unless neutralized by its antitoxin MbcA. To investigate the mechanism, we solved the 1.8 Å-resolution crystal structure of the MbcTA complex. We found that MbcT resembles secreted NAD+-dependent bacterial exotoxins, such as diphtheria toxin. Indeed, MbcT catalyzes NAD+ degradation in vitro and in vivo. Unexpectedly, the reaction is stimulated by inorganic phosphate, and our data reveal that MbcT is a NAD+ phosphorylase. In the absence of MbcA, MbcT triggers rapid M. tuberculosis cell death, which reduces mycobacterial survival in macrophages and prolongs the survival of infected mice. Our study expands the molecular activities employed by bacterial TA modules and uncovers a new class of enzymes that could be exploited to treat tuberculosis and other infectious diseases.

กัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-03-21
  ชื่อวารสาร
 • Molecular Cell
  DOI
16 Evaluation of Candida easanensis JK8 β-glucosidase with potentially hydrolyse non-volatile glycosides of wine aroma precursors Evaluation of Candida easanensis JK8 β-glucosidase with potentially hydrolyse non-volatile glycosides of wine aroma precursors

Important ‘floral’ aromas naturally occur in grapes predominantly as flavourless glycoconjugate precursors. Since these aroma compounds can be released by hydrolysis, different glycosidase enzymes can potentially contribute different aromas to wines. In this paper, the effects of crude and purified Candida easanensis JK8 β-glucosidases on wine aroma precursors of Muscat of Alexandria grape powder were investigated by GC/MS combined with stir bar sorptive extraction (SBSE). A total of 19 bound volatile compounds were identified, including phenols, terpenes, aldehyde, ester and alcohols. The concentrations of terpenes especially nerol and geraniol, and β-Damascenone, a C13-norisoprenoid, contributes flowery and slightly fruity aromas were significantly increased in enzyme treated. These results suggest the potential application of this yeast β-glucosidase as an aroma-enhancing enzyme in winemaking.

จันทรพร ทองเอกแก้ว Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-12-01
  ชื่อวารสาร
 • Natural Product Research
  DOI
17 Effect of high temperature and light intensity on physiology and morphology in young Dipterocarpus alatus Roxb. leaf Effect of high temperature and light intensity on physiology and morphology in young Dipterocarpus alatus Roxb. leaf

 Heat and high light intensity affected physiology and morphology of young Dipterocarpus alatus Roxb. leaf studied. D. alatus is a native forest tree and being extended to cultivation in the field as an economic crop. Nowadays, climate change due to increasing in temperature and light intensity can affect growth, morphological and photosynthetic traits in D. alatus. This research aimed to study the effects of high temperature and strong light intensity on physiology and morphology of the young D. alatus. The experiment was decided in CRD with 5 replications. The two-year-old D. alatus was treated with combination stress between temperature (at 35°C or 41°C) and light intensity (at 700 or 1800 μmol m-2s-1) for 7 days. Plant morphologygas exchange, PSII efficiency and photosynthetic pigment contents were measured. Strong light intensity (1800 μmol m-2s-1) affected plant morphology by leaf burning and heat injury. However, high temperature (41°C) combined with strong irradiation enlarged leaf injury and also increased percentage of heat injury (3.01±0.81%; T41L1800) compared to control (0.07±0.00%; T35L700). In contrast, it reduced percentages of leaf angle (-8.77±2.82%) and leaf area (-1.04±0.38%). In addition, the combination stress influenced reduction of net photosynthetic rate and contents of Chl a+b and Chl a but unaffected Chl b and Car contents. Therefore, combined stress affected young D. alatus by damaging photosynthetic pigments such as Chl a and injured leaf tissue. This resulted in reduction in both of photosynthetic mechanism and D. alatus leaf growth. Thus, young D. alatus leaf (two-year-old) was susceptible to heat combined with excessive light.

ช่อทิพย์ กัณฑโชติ Q4 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-05-01
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Tropical Agricultural Science
  DOI
18 Vertical Variation of Carbonaceous Aerosols within the PM2.5 Fraction in Bangkok, Thailand Vertical Variation of Carbonaceous Aerosols within the PM2.5 Fraction in Bangkok, Thailand

Asian megacities are undergoing rapid population and infrastructure growth, which is resulting in significant air quality problems linked to atmospheric fine particles (PM2.5). This study focuses on characterizing carbonaceous aerosols in an urban area of Bangkok, Thailand. The Microclimate and Air Pollutants Monitoring tower is located on the edge of Kasetsart University campus and was used to perform vertical measurements. Mass concentration data were collected using area dust monitors (ADR1500) at different levels above the ground (30 m, 75 m, and 110 m) during two time periods, daytime (08:00– 19:00) and nighttime (20:00–07:00), throughout the monsoon season in 2015. All relevant micrometeorological parameters were simultaneously monitored. Backward air mass trajectories were calculated using HYSPLIT to assess the possible external pollution contributions. The thermal optical transmittance (TOT) method following the NIOSH 870 protocol was used to determine amounts of elemental carbon (EC) and organic carbon (OC) in samples. A data analysis showed average PM2.5 values at observation heights of 30 m, 75 m, and 110 m of 6.21 ± 2.45, 8.12 ± 3.65, and 9.03 ± 3.93 µg m–3, respectively; corresponding OC concentrations of 4.13 ± 2.65, 4.01 ± 4.07, and 4.11 ± 3.58 µg m–3, respectively, and EC concentrations of 1.02 ± 0.84, 1.07 ± 0.95, and 0.50 ± 0.70 µg m–3, respectively. The results show distinct gradients of increasing concentrations of PM2.5 with increasing elevation in contract with the OC and EC concentrations which decrease with height. 

สุพรรณิการ์ ซาเหลา Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-01-01
  ชื่อวารสาร
 • Aerosol and Air Quality Research
  DOI
19 Assessing and analysing the socio-ethical impacts of plate waste: A case of university canteens in Thailand Assessing and analysing the socio-ethical impacts of plate waste: A case of university canteens in Thailand

Emerging consumers have driven the transformation of lifestyles and consumption patterns in Thailand to resemble industrialised countries. In Thailand, food waste generated from the consumption of consumers (plate waste) has become problematic and the number of research is still limited. This research conceptualises Thai consumers' roles to address plate waste and quantifies plate waste at university canteens for assessing and analysing socio-ethical impacts. Waste hierarchy and citizen-consumer concepts are used to analyse consumers' roles and to guide the analysis on socio-ethical impacts of plate waste. The canteens at Ubon Ratchathani University (UBU) became the investigation site. It is revealed that bringing in the citizen-consumer concept broadens what Thai consumers can do to address food waste, offering potentials to promote sustainable food provision systems and consumption practices. For the socio-ethical aspect, it is found that a week of plate waste from about 3,800 consumers could feed 116 Thai adults for one day.

ณฐพล ทองปลิว Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-10-01
  ชื่อวารสาร
 • International Journal of Sustainable Society
20 Assessing and analysing the socio-ethical impacts of plate waste: a case of university canteens in Thailand Assessing and analysing the socio-ethical impacts of plate waste: a case of university canteens in Thailand

Emerging consumers have driven the transformation of lifestyles and consumption patterns in Thailand to resemble industrialised countries. In Thailand, food waste generated from the consumption of consumers (plate waste) has become problematic and the number of research is still limited. This research conceptualises Thai consumers' roles to address plate waste and quantifies plate waste at university canteens for assessing and analysing socio-ethical impacts. Waste hierarchy and citizen-consumer concepts are used to analyse consumers' roles and to guide the analysis on socio-ethical impacts of plate waste. The canteens at Ubon Ratchathani University (UBU) became the investigation site. It is revealed that bringing in the citizen-consumer concept broadens what Thai consumers can do to address food waste, offering potentials to promote sustainable food provision systems and consumption practices. For the socio-ethical aspect, it is found that a week of plate waste from about 3,800 consumers could feed 116 Thai adults for one day.

ณฐพล ทองปลิว Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2021-01-04
  ชื่อวารสาร
 • International Journal of Sustainable Society
21 Addressing plate waste and consumption practice at university canteens: realizing green university through citizen-consumers Addressing plate waste and consumption practice at university canteens: realizing green university through citizen-consumers

This study aims to explore ways to minimize plate waste at university canteens by studying plate waste and consumers at three main canteens of a university, Thailand. Using university canteens in Thailand as a case, plate waste was characterized and quantified and consumers’ insights concerning food consumption practices were examined through focus group discussion. The results revealed that each consumer wasted edible food around 19 grams/meal. The generation of plate waste is affected by the food provision system, including canteen setting, food purchasing procedure and food quality. In addition, the presence of stray dogs in the canteens inhibited consumers from finishing up their food. Thus, improving the food provision system is crucial to engage consumers in achieving zero plate waste.

ณฐพล ทองปลิว Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2021-11-01
  ชื่อวารสาร
 • International Journal of Sustainability in Higher Education
22 Production of endoglucanases by Streptomyces thermocoprophilus CP1 using rice straw as a substrate Production of endoglucanases by Streptomyces thermocoprophilus CP1 using rice straw as a substrate

Rice straw is a major agricultural waste that can be used as an alternative substrate to expensive raw materials for endoglucanases (CMCase) production by microorganisms. This study aimed to search for a microorganism having the potential to produce endoglucanase from rice straw. From compost samples, 40 bacterial colonies were isolated on carboxymethylcellulose (CMC) agar. Among them, 16 isolates showed a hydrolysis zone on a CMC agar plate with hydrolysis (HC) values ranging from 1.15±0.02 to 4.40±0.52. Based on hydrolysis zone diameter and HC value, isolates CP1, CP2 and CP3 were further examined for their CMCase production in CMC broth. According to CMCase production and stability, isolate CP1 was selected for further study. The optimal pH and temperature for CMCase production of isolate CP1 were 5 and 45 °C, respectively. When using pre-treated rice straw as a substrate for semisolid-state fermentation, the highest CMCase activity of 0.142 ± 0.008 U/mL was obtained in a medium containing pre-treated rice straw of 60 g/L. The sequence alignment analysis and phylogenetic analysis suggested that the isolate CP1 was likely to be Streptomyces thermocoprophilus. The microorganism obtained from this study may be not only industrially important but also beneficial to the environment.

จิดาภา แสงสวันต์ Q4 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2021-12-01
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Pure and Applied Microbiology
  DOI
23 Approaching circular economy in an emerging economy: a solid-waste reutilization initiative in a small fresh market in Thailand Approaching circular economy in an emerging economy: a solid-waste reutilization initiative in a small fresh market in Thailand

Fresh markets play crucial roles in everyday life in emerging economies such as Thailand. Operated by local governments or small companies, these facilities are regarded as less equipped actors for utilizing resources and handling environmental problems, including solid waste. Therefore, the operations of fresh markets are considered as a linear business model where materials and wastes are not efficiently utilized in the economic system. Taking the case of the Don Klang Market, Thailand, this research investigated how a strategic environmentally motivated corporate social responsibility (CSR) initiative on solid waste can transform a linear flow of solid waste for realizing circular economy (CE). Through a society-wide social return on investment analysis, the results reveal that the strategic environmental CSR on solid waste creates impacts toward CE benefiting the company and stakeholders. Moreover, the study reveals that assistance is essential for small companies to take up a role in promoting CE. This research contributes to the improvement of solid-waste management and sheds some light on CE realization through CSR in the context of emerging economies. 

ณฐพล ทองปลิว Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2022-09-02
  ชื่อวารสาร
 • Sustainability: Science, Practice, and Policy
24 Addressing Waste Management in Fresh Markets in Thailand: A Triad-Network Model for Improving Waste Systems Addressing Waste Management in Fresh Markets in Thailand: A Triad-Network Model for Improving Waste Systems

Fresh markets or wet markets function as important places for exchanging food stuffs and meeting of local people in many emerging economies. Through many activities in fresh markets, solid waste is substantially generated and becomes a main environmental issue. In Ubon Ratchathani, Thailand, solid waste in fresh markets emerges as an environmental issue with potentials to be improved. Selecting two fresh markets with different ownerships in Ubon Ratchathani, the concepts of waste hierarchy and triad-network model were applied to study and compare ways to improve solid waste management systems. Through focus group discussions and semi-structured interviews, this research reveals that solid waste managements of the two markets are centrally organized by the owners with the emphasis on tidiness with little involvements from other actors. To improve waste managements, moving beyond legal requirements and engaging relevant actors are essential. It is also found that different ownership (public vs. private) affects how fresh markets can organize improvement strategies.

ณฐพล ทองปลิว Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2022-09-01
  ชื่อวารสาร
 • International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD)
25 Kazachstania surinensis f.a., sp. nov., a novel yeast species isolated from Thai traditional fermented food Kazachstania surinensis f.a., sp. nov., a novel yeast species isolated from Thai traditional fermented food

Seven yeast strains (UBIF12-1, UBFB13-1, SRFS56-3, SRFS57-2, SKFS62-1, SKFS66-1 and SKFS67-1) representing a single anamorphic novel yeast species were isolated from traditional Thai fermented foods in Ubon Ratchathani, Surin and Sisaket in the northeast part of Thailand. The results of analysis of the sequences of the D1/D2 region of the large subunit (LSU) rRNA gene and the internal transcribed spacer (ITS) region indicated that the seven strains showed zero to one nucleotide substitutions in the sequences of the D1/D2 region of the LSU rRNA gene, and zero to four nucleotide substitutions in the ITS region. Kazachstania humilis CBS 5658T was the most closely-related species, but with 0.7–0.9% nucleotide substitutions in the D1/ D2 region of the LSU rRNA gene, and 2.0–2.2% nucleotide substitution in the ITS region. The results of a phylogenetic analysis based on the concatenated ITS and D1/D2 regions confirmed that the seven strains represented a single species of the genus Kazachstania distinct from the other recognized species of the genus. Furthermore, the morphological, biochemical and physiological properties of the seven strains not only indicated that they represented members of the genus Kazachstania, but that they were separated from K. humilis and K. pseudohumilis, the two most closely related species in the phylogenetic tree. There-fore, the seven strains were identified as representing a novel species, for which we propose the name Kazachstania surinensis f.a., spnov. The holotype is TBRC 15053T (isotype: SRFS57-2 and PYCC 9021). The MycoBank number of the novel species is 841892. © 2022 The Authors.

ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2022-08-12
  ชื่อวารสาร
 • International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
26 Constructing practice-oriented futures for sustainable urban food policy in Bangkok Constructing practice-oriented futures for sustainable urban food policy in Bangkok

Conventional policy approaches emphasize technical solutions and individual behavioral change, but practice-based policy approaches offer an alternative. This paper examines the operationalization of a practice-oriented futures policy development process. The process builds on practice theory to generate alternative sustainable future pathways and policy intervention ideas, and in doing so, extends the vocabulary for policy-focused futures work. We focus on three practices with implications for urban sustainability - food purchasing, eating out, and home cooking in Bangkok, Thailand. A multi-phase process of interlinked workshops including visioning, scenario evaluation, and transition pathways was enacted with food system actors and policy makers. Role-play and narrative elements were incorporated to elicit transformative and systems knowledge on how practices are or might be embedded in everyday life and generated policy ideas to enable such practices to emerge in the future. Different practices showed varying degrees of amenability to the process, based on participants' sense of agency and individual and community-based practice memories. This paper contributes to our understanding of how future practices are co-constructed and how policies might guide practice trajectories in the future. Practice-oriented futures policy development opens pathways for integrated policy ideas, mirroring the growing recognition for integrated governance structures.

ณฐพล ทองปลิว Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2022-05-01
  ชื่อวารสาร
 • Futures
27 Distribution of Kazachstania Yeast in Thai Traditional Fermented Fish (Plaa-Som) in Northeastern Thailand Distribution of Kazachstania Yeast in Thai Traditional Fermented Fish (Plaa-Som) in Northeastern Thailand

Thai traditional fermented fish products (Plaa-som) from four provinces (Ubon Ratchathani, Surin, Sisaket, and Khon Kaen) in the northeast part of Thailand were collected and analyzed to determine their salt content, total acidity, and pH. Yeasts in all samples were isolated and identified to the genus and species level based on sequence analysis of the D1/D2 of the large subunit (LSU) rRNA gene and the internal transcribed spacer (ITS) region. The results revealed that the salt content, total acidity, and pH values are in the range of 2.01–6.9%, 0.62–1.9%, and 4.4–6.57%, respectively. Moreover, 35 strains of yeast were isolated and identified as eight genera, namely Candida, Diutina, Filobasidium, Kazachstania, Pichia, Saccharomyces, Torulaspora, and Yarrowia with 17 species. The ascosporogenous yeast, Kazachstania, was the most dominant genus found and was widely distributed among the fermented food samples. In addition, a new strain of yeast, Kazachstania surinensis, was also discovered in Plaa-som samples. Thus, this study is the first to report the presence and wide distribution of these yeasts in fish fermentation products. 

พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2022-10-01
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Fungi
28 Probiotics: Sources, selection and health benefits Probiotics: Sources, selection and health benefits

Probiotics are defined as “live microorganisms that, when administered in adequate amounts, confer a health benefit on the host”. Nowadays, the probiotic market is growing tremendously by using probiotics especially in foods, dietary supplements and pharmaceutical applications. Sometimes, the consumers get confused between probiotics and non-probiotics. A more precise use of the term “probiotics” will be useful to guide consumers and other stakeholders in differentiating the diverse products on the market. Since efficacy of probiotics is strain specific, the appropriate selection of probiotics is extremely important. This review focuses on discussing the following issues of probiotics including their major sources, selection criteria, health benefits and possible harms. The main selection criteria for probiotics include the following ability to: tolerate into a product at a sufficient level and remain viable throughout the shelf life of the product; withstand transit through a gastrointestinal tract; adhere to intestinal epithelial cells and colonize the lumen of the tract; produce antimicrobial substances against the pathogens and to be harmless to a host associated with the health benefits. The major health benefits of probiotics involve an improvement of intestinal health, an enhancement of the immune response, a prevention/treatment of infectious disease and a prevention/treatment of cancer.

พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ Q4 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2023-05-01
  ชื่อวารสาร
 • Research Journal of Biotechnolog
29 Tarenna thorelii (Rubiaceae), a new record for Thailand Tarenna thorelii (Rubiaceae), a new record for Thailand

arenna thorelii is reported as a new record for Thailand based on collections from Khon Kaen and Roi Et Provinces. A morphological description based on Thai specimens, distribution, ecological information, conservation status, and short notes on the species as well
as an illustration are provided. In addition, a lectotype for T. thorelii is proposed.

วิโรจน์ เกษรบัว Q4 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2023-02-06
  ชื่อวารสาร
 • Thai Forest Bulletin (Botany)
30 Additions to Hohenbuehelia (Basidiomycota, Pleurotaceae): two new species and notes on H. tristis from northern Thailand Additions to Hohenbuehelia (Basidiomycota, Pleurotaceae): two new species and notes on H. tristis from northern Thailand

Two new species and a first geographical record of Hohenbuehelia are described from Thailand. Macroscopic and microscopic descriptions with photoplates, as well as a multigene phylogeny are provided. Hohenbuehelia flabelliformis sp. nov. is recognised by large flabelliform basidiomata, densely villose yellowish-white pileus with white hairs near the point of attachment, basidiospores that mostly are ellipsoid in front view and phaseoliform in side view, the absence of cheilocystidia, and a trichoderm pileipellis. Hohenbuehelia lageniformis sp. nov. is characterised by fleshy basidiomata, velutinous pileus with whitish hairs near the point of attachment and the margin, elsewhere pale greyish-yellow and with only sparse white hairs, pale brown to light brown and mucilaginous context, subglobose basidiospores, lageniform cheilocystidia, an ixotrichoderm pileipellis, and the absence of pileoleptocystidia. Hohenbuehelia tristis is characterised by small creamy-white, spathuliform basidiomata that are larger than the type subspecies, minutely pubescent pileus with tiny greyish hairs that disappear when mature, leaving the surface glutinous, faintly translucent and shiny, ellipsoid to sub-ellipsoid basidiospores, lecythiform to sublageniform cheilocystidia, and an ixotrichoderm pileipellis. Hohenbuehelia tristis is recorded for Thailand for the first time. Based on the polymorphism observed in part of the nrLSU gene, the presence of two divergent lineages within H. tristis is discussed.

สัณฐิติ วัฒนราษฎร์ Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2023-08-21
  ชื่อวารสาร
 • MycoKeys
31 Molecular and biotechnological characteristics of proteolytic activity from Streptococcus thermophilus as a proteolytic lactic acid bacteria to enhance protein-derived bioactive peptides Molecular and biotechnological characteristics of proteolytic activity from Streptococcus thermophilus as a proteolytic lactic acid bacteria to enhance protein-derived bioactive peptides

The demand for healthy food items with a high nutrient value of bioavailability and bioaccessibility has created a need for continuous development of technology and food ingredients like bioactive peptides. This study aimed to investigate seven proteolytic lactic acid bacteria (PLABs) isolated from the plaa-som (fermented fish) sample originated from silver BARB species for production of proteolytic enzymes. Proteolytic enzymes produced by (PLABs) were used further to create potent bioactive peptides by hydrolyzing proteins throughout PLAB-probiotics enhancer. Protein derived-bioactive peptides was tested the proteolytic activity on different protein sources and examined bioactivities including antioxidative and antimicrobial effect for further use in functional foods. Results of screened-PLAB strains showed high proteolytic activity namely Streptococcus thermophilus strains (KKUPA22 and KKUPK13). These strains have proteolytic system consisting of extracellular and cell-bound enzymes that used for degrading protein in fish flesh protein (FFP) and skim milk (SKM) broth media. Proteolytic activity of tested bacterial enzymes was estimated after incubation at 45, 37, and 50 °C. Furthermore, FFP hydrolysates were formed with various peptides and has small molecular weights (checked by SDS-PAGE) in the range of10.5 to 22 kDa), exhibiting strong activity. Data revealed that S. thermophilus strains (KKUPA22 and KKUPK13) had high antioxidant activity in term of 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), 2,2-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate) (ABTS) radical-scavenging inhibition, and ferric reducing antioxidant power (FRAP) reducing power capacity. Both strains (KKUPA22 and KKUPK13) of S. thermophilus have higher antimicrobial activity against Gram-negative bacteria than against Gram-positive bacteria. We have confirmed presence of proteolytic (prt) gene regions in S. thermophilus strains using specific primers via PCR amplification. Results showed highest homology (100%) with the prtS gene of S. thermophillus located on the cell envelope proteolytic enzymes (CEPEs) such as serine proteinase. Therefore, it concluded that the proteolytic system of tested PLAB strains able to generate bioactive peptides-derived proteins having active biological property, good mechanism of degradability, and bioaccessibility for further use in catalyzing protein of functional foods.

พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2023-08-07
  ชื่อวารสาร
 • AIMS Microbiology
32 Effects of Pediastrum boryanum and Dried Chlorella as Feeds on the Growth Performance and Carotenoid Content of the Fairy Shrimp Branchinella thailandensis (Branchiopoda, Anostraca) Effects of Pediastrum boryanum and Dried Chlorella as Feeds on the Growth Performance and Carotenoid Content of the Fairy Shrimp Branchinella thailandensis (Branchiopoda, Anostraca)

In this study, fresh Pediastrum boryanum and dried chlorella were chosen as alternative diets to feed the fairy shrimp Branchinella thailandensis instead of its most common, Chlorella vulgaris. In three separate trials, 5-day-old B. thailandensis was fed 6.8 x 106 cells mL-1 of fresh C. vulgaris (as a control), 6.8 x 106 cells mL-1 of fresh P. boryanum, and 3 mg of dry weight per individual of powdered chlorella for 15 days. Animals in each experiment were fed twice a day for 15 days with three replicates (n = 100 individuals per replicate). The results showed that the body length of B. thailandensis, which was fed fresh P. boryanum and dried chlorella for 5 days, had increased more than the control. However, at the end of the experiment, B. thailandensis fed with dried chlorella had a longer body length than those fed the control or P. boryanum (P > 0.05)The fairy shrimp fed with P. boryanum for 15 days had the highest survival rate of 70.8%, followed by the control (70.0%) and dried chlorella (28.3%) (P < 0.05). Additionally, B. thailandensis fed with P. boryanum had the highest protein content of 73.37%, compared to those fed with dried chlorella (63.77%) and the control (54.14%) (P < 0.05). In contrast, the treatments fed with P. boryanum had significantly lower lipid and carbohydrate contents (3.21 and 11.29%) than those fed with the control (3.56, 26.88%) and the dried chlorella (3.50, 26.53%) (P < 0.05). The highest total carotenoid content, however, was 380.19 g g-1 in B. thailandensis fed with dried chlorella, followed by P. boryanum (310.91 g g-1) and the control (200.53 g g-1 dry weight) (P < 0.05). Therefore, it is possible to promote fresh P. boryanum as a substitute for feeding fairy shrimp. Nonetheless, it is advised to feed the shrimp that were reared for 5–10 days with dried chlorella when live algae are scarce. These results will aid the development of shrimp farming practices.

สุทธนา ปลอดสมบูรณ์ Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2023-07-14
  ชื่อวารสาร
 • Tropical Natural History
33 Arsenic, Iron, and Manganese Adsorption in Single and Trinary Heavy Metal Solution Systems by Bamboo-Derived Biochars Arsenic, Iron, and Manganese Adsorption in Single and Trinary Heavy Metal Solution Systems by Bamboo-Derived Biochars

Currently, heavy metal-contaminated groundwater is an environmental concern. This study investigated the use of bamboo biochar, chitosan-impregnated biochar, and iron-impregnated biochar for arsenic, iron, and manganese removal from groundwater. Isotherms of arsenic, iron, and manganese adsorption by bamboo derived biochar were compared with those of commercial activated carbon in simulated groundwater composed of single and trinary heavy metal solutions. The binding of heavy metals by virgin and loaded bamboo biochar and activated carbon was also investigated by sequential extraction. Chitosan and iron-impregnated biochar had enhanced arsenic adsorption, but these sorbents turned the pH of solution acidic, while it was alkaline for activated carbon. Adsorption equilibrium times of arsenic and iron were faster for single than trinary heavy metal systems because less ion competition occurred at active sites. The Langmuir model fitted the adsorption data well. The maximum adsorption capacities of arsenic, iron, and manganese by bamboo biochar in trinary heavy metal system were 2.2568, 0.6393, and 1.3541 mg g−1, respectively. The main mechanism for arsenic removal was precipitation with iron. Bamboo biochar bound iron in organic and sulfide fractions and manganese with iron-oxide. Bamboo biochar can replace activated carbon as a more efficient and sustainable carbonaceous sorbent material for removal of mixed heavy metals from groundwater within acceptable pH ranges.

พรวฤณ วิลามาศ ยังไม่มีระดับ Quartile Scor นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2023-06-01
  ชื่อวารสาร
 • C-Journal of Carbon Research
34 Inocybe hopeae sp. nov. and first record of Pseudosperma keralense (Inocybaceae) from Thailand Inocybe hopeae sp. nov. and first record of Pseudosperma keralense (Inocybaceae) from Thailand

Based on genetic studies, supported further by morphological and ecological differences, we present a taxonomic novelty (Inocybe hopeae Raghoonundon & Raspé sp. nov.) and a new geographical record (Pseudosperma keralense) from forests of Northern Thailand. Inocybe hopeae is characterized by medium-sized basidiomes, brownish orange to brown pileus that is darker towards the margin, off-white to pale brown context, light brown to dark brown stipe with off-white basal mycelium and pale brown to grayish brown lamellae. A three-gene phylogeny (LSU, tef1, rpb2) coupled with macroscopic / microscopic descriptions and illustrations are provided confirming the species’ positions in their respective generic clades. Inocybe hopeae was sister to I. thailandica with strong support (BS = 100%, PP = 1.0). Our Thai collections of OR1629 had similar morphological characters and 100% identical sequences with the holotype of Pseudosperma keralense from India.

สัณฐิติ วัฒนราษฎร์ Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2023-05-04
  ชื่อวารสาร
 • European Journal of Taxonomy
35 Application of baby corn husk as a biological sustainable feedstock for the production of cellulase and xylanase by Lentinus squarrosulus Mont. Application of baby corn husk as a biological sustainable feedstock for the production of cellulase and xylanase by Lentinus squarrosulus Mont.

In an effort to use baby corn husk (BCH) as a sustainable feedstock for cellulase and xylanase production by the Lentinus squarrosulus Mont. isolate LS-YA (LSM-LS-YA), a suitable pretreatment method and fermentation strategies were developed. BCH pretreated with 1 M sodium hydroxide for 90 min, an alkaline pretreatment, exemplified an appropriate pretreatment method. In a 10-L external Venturi injector bioreactor, the highest cellulase and xylanase production was 4.12 ± 0.36 unit/mL and 6.15 ± 0.36 unit/mL, respectively, when 1 g/L diammonium hydrogen phosphate was used as the nitrogen source and the aeration rate was controlled at 0.2 vvm. This study provides an informative perspective on the production of cellulase and xylanase from agricultural lignocellulosic materials, which could reduce agricultural waste while supporting a zero-waste circular economy, and this fermentation process would be applicable to larger-scale production.

ชริดา ปุกหุต Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2023-02-01
  ชื่อวารสาร
 • Bioresource Technology Reports
36 A new species of krait of the genus Bungarus (Squamata, Elapidae) from Ratchaburi Province, western Thailand A new species of krait of the genus Bungarus (Squamata, Elapidae) from Ratchaburi Province, western Thailand

We described a new species of elapid snake genus Bungarus from the Tenasserim Mountain Range in Ratchaburi Province, western Thailand. Bungarus sagittatus sp. nov. can be distinguished from all congeners by having the combination of 15 dorsal scale rows; 215–217 ventral scales; 48–56 undivided subcaudal; prefrontal suture 2.4–2.6 times length of internasal suture; anterior chin shields larger than posterior chin shields; head of adult uniform black while juvenile black with small dim white patches on temporal and parietal areas; dorsal body black, with 25–31 white narrow bands, white and black bands at midbody covering 1.5–3.0 and 4.5–6.0 vertebral scales, respectively; dorsal body black bands not intruding ventrals or intruding ventrals less than 0.5 times of width of outer dorsal scales; ventral surface of body immaculate white; ventral side of tail white with a row of dark brown triangular patches on middle pointing posteriorly; tail relatively long, tail length/total length 0.140–0.143. Genetically, the new species has uncorrected pairwise divergences of ≥ 8.29% of the mitochondrial cytochrome b from other Bungarus species. Currently, the new species is only known from the type locality.

ศิริพร ยอดทอง Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2024-01-30
  ชื่อวารสาร
 • Zoosystematics and Evolution
37 Health risk assessment associated with consumption of heavy metal-contaminated vegetables: A case study in the southern area of Northeast Thailand Health risk assessment associated with consumption of heavy metal-contaminated vegetables: A case study in the southern area of Northeast Thailand

This study aims to determine the amount of lead exposure and investigate the health hazards linked to the consumption of leafy vegetables contaminated with lead and cadmium. It focuses on a specific case study conducted in the southern region of Northeast Thailand. Five types of leafy vegetables, including Chinese kale, cabbage, Chinese cabbage, lettuce, and parsley, were collected from the Southern Northeast region of Thailand. The vegetable consumption of 3,831 individuals was calculated. The results showed that Chinese kale had the highest average lead contamination (0.009±0.015 mg/kg DW), followed by Chinese cabbage (0.005±0.01 mg/kg DW), cabbage (0.004±0.003 mg/kg DW), lettuce (0.003±0.003 mg/kg DW), and parsley (0.001±0.01 mg/kg DW), respectively. The evaluation results indicated that the margin of safety values for leafy vegetable consumption ranged between 4.49731E-05 and 0.04550, suggesting no major health risks. Based on geographical information, the lowest altitude was 95 m in the Warin Chamrap District of Ubon Ratchathani Province, while the highest was 450 m in the Pak Chong District of Chum Klat, Nakhon Ratchasima Province. Therefore, people in the Southern Northeast region of Thailand should be encouraged to cultivate vegetables for their own consumption based on the season, and hydroponic systems should be utilized. It is important to assess and monitor the levels of heavy metals in the vegetables intended for consumptions and potential adverse effects on the environment and, consequently, human health. When choosing vegetables, it is advisable for consumers to exercise prudence and choose produce sourced from reputable cultivation facilities. Additionally, to prevent the accumulation of pollutants that could result in long-term health effects, it is prudent to vary their vegetable intake. The data obtained can be used in remediation techniques and to implement control measures for heavy metal contamination in vegetables.

กติกา สระมณีอินทร์ Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2024-01-01
  ชื่อวารสาร
 • Environmental Challenges
38 0 0

The controlling microplastics (MPs) at source is a management method that can effectively reduce the amount of contamination in the environment. The main source of MPs was landfills that the decomposition of solid waste, MPs has an impact on environmental quality especially the health of humans. This research was investigated of MPs contamination at landfill site in the Muangpak municipality for analysis of MPs quantitative and source apportionment of MPs. The results of the composition of municipal solid waste by quartering method found that biodegradable solid waste was as high as 36.27% followed by general solid waste of 35.97% which was mostly plastic waste and effect the contamination of MPs in the environment. The distribution of MPs in environmental found that highest abundance was 66.44% of leachate sludge pond 1 followed by leachate sludge pond 2 (26.30%), sediment of surface water (3.32%), leachate pond 1 (1.04%), leachate pond 2 (0.80%), groundwater point 3 (0.62%), groundwater point 1 (0.58%), surface water (0.53%) and groundwater point 2 (0.37%). The contamination of polymer types of MPs at higher densities of low density polyethylene (LDPE) and high density polyethylene (HDPE) than polypropylene (PP) was found in samples closest to landfill area especially leachate pond more than 90%. The source apportionment of MPs using statistical analysis found that plastic waste has correlated to occurrence of LDPE and plastic bottle waste has correlated to occurrence of HDPE that both types of plastic waste are related to the amount of general solid waste and recycle solid waste increases every year.

พงศ์ธร แสงชูติ Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2024-01-01
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Ecological Engineering