รายงานการประชุมวิชาการ

ภาควิชาฟิสิกส์

ประจำปี 2559-2570


ถึง

กราฟสรุปข้อมูลตีพิมพ์

กราฟแยกตามกลุ่มระดับชาติ 6qwCQR.png
ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อบทความภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ ผู้ตีพิมพ์ กลุ่ม/รูปแบบการนำเสนอ ระดับ รายละเอียด
1 การพัฒนาความเข้าใจแนวคิด เรื่องโมเมนตัมเชิงมุม โดยใช้การเรียนรู้ที่เน้นลงมือปฏิบัติจริง Developing conceptual understanding of angular momentum by hands-on activities This study aims to develop learning achievement, to enhance normalized gain and to develop concepts of angular momentum. The study was conducted with grade-11 students ( N= 34) from Buntharikwittayakarn School, Ubonratchathani. This study was a one group pretest-posttest design. Research tools included learning plans , two-tier diagnostic learning achievement test and handson activities. Hands-on activities help to learning by doing , discussion , group comments and construction. Data were analyzed into mean ,percentage ,standard deviation ,t-test ,and the normalized gains . The results show that the students’ average prost-test score was higher than the pretest score with statistical significance at .05 levels. The normalized learning gain was 0.59 which was at the medium gain level. The percentages of the students good conception understanding in pre-test and post-test were 20.29% and 62.94%, respectively. Their percent of the conception understanding was increased 42.65%. อุดม ทิพราช Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-10-19
  ชื่อวารสาร
  DOI
2 การพัฒนาความเข้าใจแนวคิด เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โดยใช้แนวทางการเรียนรู้เชิงรุก Developing conceptual understanding on projectile motion by using active learning approach The purposes of this research were (1) to develop the students’ learning achievement (2) to develop the students’ conceptual understanding and (3) to study the students’ learning gain on projectile motion by using active learning approach. The samples of this research were 41 grade 10 students from Suratthani School in the second semester of the 2016 academic year. By using one group pretest posttest design. The authors have designed activities to enhance the understanding of projectile concept emphasizing a constant acceleration in vertical and a constant velocity in horizontal. The research tools used in this study were lesson plans on projectile motion by using active learning approach, Two-tier diagnostic learning achievement test and students’satisfaction questionnaire. The data were analyzed into the average, percentage, standard deviation, t-test and normalized gain. The result showed that average achievement score was increased with statistically significant level of .05, the students’ post-instruction was significantly higher than their per-instruction and The students' learning advancement was 0.42 which was in a medium level. The result indicated that active learning activities can be used to develop student conceptual understand about projectile motion because the students can learn and construct knowledge with the active learning approach. อุดม ทิพราช Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-10-19
  ชื่อวารสาร
  DOI
3 การพัฒนาระบบการค้าส่งและบริหารลูกหนี้ กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงในการชำระหนี้ Development of Wholesale and Debtor Management Systems Case Studies of Debt Payment Risk Assessment is the information technology to solve the analysis and forecast the data with statistical numbers and charts to show the changes and trends of data sets case studies for wholesale businesses in the assessment of debt payment risks The main part of the work is the development of systems to solve sales management and inventory management problems. by using the principle of Material Resource Planning (MRP) for data accuracy and work efficiency The development using computer language with Visual C# and using relational data on MySQL database. The study indicated that The Development of Wholesale and Debtor Management can reduce data duplication and work, helps to calculate and get accurate information displaying statistical data in the form of tables, line charts, column charts and pie charts making changes and trends in information. And used as information to support decision making, risk assessment, inventory management and credit risk with the overall system user satisfaction level at the highest level (4.61). In conclusion, this developed system has the highest level of satisfaction and can be applied.   ' ชุมพร หลินหะตระกูล Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-07-11
  ชื่อวารสาร
  DOI
4 การศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดข้าวกล้องงอก value='value='Determination of antioxidant activities and total phenolic compound of Germinated brown rice'' value='value='In this study, the antioxidant activities and total phenolic compound of germinated brown rice were evaluated. The eight type rice samples were extracted by hexane, ethyl acetate and methanol. Antioxidant activity using DPPH Radical Scavenging Activity (DPPH assay) and Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP assay). Total phenolic compound was measured by Folin-Ciocalteu method. The antioxidant activities obtained from DPPH assay clearly indicate that methanol crude extract of Mali Dang germinated brown rice shows highest antioxidant activity with 95.45 %. For the FRAP assay, methanol crude extract of Mali Dang germinated brown rice shows highest value with 1,111.15 mg. Moreover, the results obtained from total phenolic compound of crudes extract by Folin-Ciocalteu reagent. The results show that the methanol crude extraction of Mali Dang germinated brown rice is highest total phenolic content with 408.85 mg.  '' สมจินตนา ทวีพานิชย์ Poster ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-07-11
  ชื่อวารสาร
  DOI
5 การศึกษาระดับความดังเสียง การแยกวิเคราะห์ความถี่เสียงและการสูญเสีย การได้ยินเบื้องต้นในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า A Study of Noise Levels, Frequency Analysis and Noise Induced Hearing Loss In The Garment Factory The descriptive study was conducted to describe the noise levels, frequency analysis and noise induced hearing loss in the Garment factory. Data were collected from 10 production line by using sound level meter and 37 workers by using 5-minute hearing test questionnaire of Chicago Hearing Society. The results showed that noise exposure for an 8-hour workday was found to be 70.90 - 76.00 dBA which was lower than the noise level standards, setting at 8 5 dBA by the Department of Labor Protection and Welfare and the noise frequency from 10 production line were in range of 1,000 Hz., 2000 Hz. and 4,000 Hz. The Pearson chi - square test is used for testing relationships between working factors and the questionnaire to assess hearing was determined and found that average working hours per day and a negative history of noise exposure was statistically significant (p-value = 0.004 and 0.028) respectively. The result from questionnaire to assess hearing found that 2 workers had a hearing score at 32 - 42 points and 1 worker had a hearing score at 43 - 60 points. Comparing this score with the criteria of Chicago Hearing Society, it was found that hearing loss of the workers were categorize as severe-to-profound hearing loss. However, hearing test and hearing loss solution were probably needed for those workers. Moreover, those questionnaires were use as screening study. Thus, health check-up for hearing loss testing should be carried out among those workers. From the results of this study, it was suggested that the monitoring of occupational hearing loss, should be promoted and programmed for employees. Prevention of noise exposure and the use of personal protective equipment for reduce the risk of noise induced hearing loss. กานต์นลินญา บุญที Poster ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-07-11
  ชื่อวารสาร
  DOI
6 การแยกและศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะต่อ Shigella dysenteriae จากน้ำเสียที่เก็บจากโรงพยาบาล Isolation and characterization of bacteriophage specific to Shigella dysenteriae from hospital wastewater'' - พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ Poster ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-03-23
  ชื่อวารสาร
  DOI
7 ระบบการจับคู่การซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรแบบอัตโนมัติ Automatic Matching System For Trading Agricultural Product''' This system has been developed which can operate on both the Android and iOS operating systems. They were developed by Vue.JS and MongoDB. Application which can facilitate agriculturists in the trading of 10 types of Agricultural Product. For examples Waxy Corn, Sweet Corn, Garlic, Chili, Pumpkin, Onion, Tomato, Lettuce, Yard Long Beans and Fragrant Flower. The system composed of the automatic Price Matching System that help agriculturists gain proper price and useful information according to customer’s need. This system used many factors such as price, quantity, transportation distance and satisfaction rating for selecting the agricultural product. And the system also provides useful information (ex. price and period) to clarify and notify general product’s price which in turn help the agriculturists make real-time decision when prices meet their need. For experimental result, we divided experimental into two sets: First, we validated the correct of function based technique using Black Box Testing Method. The results have confirmed application can work accurately. Second, we conducted experiment measuring by user satisfaction based on Likert Type Scale and we found that 12 users rated the result score were 4.02 (S.D=0.61) respectively. ชยาพร แก่นสาร์ Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-09-03
  ชื่อวารสาร
  DOI
8 การศึกษาระดับความสูงของรองเท้ากับการชี้บ่งอาการเส้นเลือดขอดในนักศึกษาหญิงสาขาวิชาการจัดการ A study of the High Heel Height and the Indication of Varicose Veins in Female Students, Program in Hotel Management, Ubon Ratchathani University This cross-sectional survey research purposed to study of the high heel height and the indication of varicose veins in female students, Program in hotel management, Ubon Ratchathani were a 3rd year student of 113 people. The results showed that mean age was 21 years (51.3%). The most of wearing the shoes was moccasins that not more than height equal 1 inches (32.7%) and measure the high heel height 1.50 inches (56.6%). Results of the relative contribution of personal factors and indication of varicose veins were not statistically significant (p-value>0.05). Wearing shoes information consist of leg and ankle swelling, leg and ankle cramp, leg and ankle fatigue, leg and ankle itching or irritation and duration of the activity, stand, walk, in 1 days were statistically related to the level of symptoms and signs (p-value<0.05). Wearing shoes information consist of pain in the leg, pain in the legs or ankles and leg and ankle swelling were statistically related to the level of symptoms and signs (p-value<0.05). Therefore, there should be training and knowledge about ergonomics, the dangers of high heels that affect your health and activities that may create a risk while wearing high heels. นิภาพร คำหลอม Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-09-03
  ชื่อวารสาร
  DOI


ระดับนานาชาติ 6qwCQR.png
ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อบทความภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ ผู้ตีพิมพ์ กลุ่ม/รูปแบบการนำเสนอ ระดับ รายละเอียด
1 Detecting single and multiple atmospheric secondaries in an 18NM64 Detecting single and multiple atmospheric secondaries in an 18NM64 We present an update on the analysis of cross-counter time-delay histograms with 5 µs bins as recorded since late 2015 in the Princess Sirindhorn Neutron Monitor, an 18NM64 (with 18 counter tubes in a continuous row) at 2560 m altitude in Doi Inthanon, Thailand. A cross-counter relative leader fraction Li j can be defined as the fraction of pulses measured in counter number i that are uncorrelated in time with the most recent pulse in counter j. For low tube separation, Li j rapidly increases with increasing tube separation |i− j|, as expected from the spatial spreading of neutrons produced by the same atmospheric secondary particle inside the neutron monitor. At high tube separation, Li j increases slowly with increasing tube separation and remains different from unity, which we interpret as due to multiple atmospheric secondaries arriving in rapid succession after originating from the same primary cosmic ray. We study temporal variations of the cross-counter relative leader fraction at large tube separation (|i− j| > 6, or roughly more than 3 m) and analyze the possible contribution of atmospheric effects to the data. ธานินทร์ นุตโร Oral นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-08-18
  ชื่อวารสาร
  DOI
2 Neutron monitor time-delay measurements to track cosmic ray spectral variation due to solar modulation at high and low cutoff rigidity Neutron monitor time-delay measurements to track cosmic ray spectral variation due to solar modulation at high and low cutoff rigidity The solar modulation of Galactic cosmic rays (GCRs) provides remote sensing of heliospheric conditions throughout the ∼11-yr sunspot cycle and ∼22-yr solar magnetic cycle. Neutron monitors (NMs) can measure cosmic ray rates above a cutoff rigidity with high precision (∼0.1%) over such time scales. To avoid systematic uncertainties in comparing NM count rates from different stations, here we study solar modulation of the GCR spectrum by independently using neutron time-delay histograms to determine the leader fraction L, i.e., the inverse neutron multiplicity, as a proxy of the GCR spectral index above the cutoff. Data were collected using specialized electronics at two high-altitude NM stations: 1) the Princess Sirindhorn Neutron Monitor (PSNM) at Doi Inthanon, Thailand, with the world's highest vertical geomagnetic cutoff rigidity, 16.8 GV, from 2007 December to 2018 September, and 2) the South Pole Neutron Monitor with an atmosphere-limited cutoff of ∼1 GV, from 2013 December to 2018 September. After correcting for pressure and (in Thailand) precipitable water vapor, we find that L is roughly correlated with the count rate, but also exhibits hysteresis that indicates a change in spectral shape after the change in solar magnetic polarity. These methods enhance the high-precision GCR spectral information from the worldwide NM network and extend it to higher rigidity ธานินทร์ นุตโร Oral นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-07-24
  ชื่อวารสาร
  DOI
3 Neutron monitor time-delay measurements to track cosmic ray spectral variation due to solar modulation at high and low cutoff rigidity Neutron monitor time-delay measurements to track cosmic ray spectral variation due to solar modulation at high and low cutoff rigidity The solar modulation of Galactic cosmic rays (GCRs) provides remote sensing of heliospheric conditions throughout the ∼11-yr sunspot cycle and ∼22-yr solar magnetic cycle. Neutron monitors (NMs) can measure cosmic ray rates above a cutoff rigidity with high precision (∼0.1%) over such time scales. To avoid systematic uncertainties in comparing NM count rates from different stations, here we study solar modulation of the GCR spectrum by independently using neutron time-delay histograms to determine the leader fraction L, i.e., the inverse neutron multiplicity, as a proxy of the GCR spectral index above the cutoff. Data were collected using specialized electronics at two high-altitude NM stations: 1) the Princess Sirindhorn Neutron Monitor (PSNM) at Doi Inthanon, Thailand, with the world’s highest vertical geomagnetic cutoff rigidity, 16.8 GV, from 2007 December to 2018 September, and 2) the South Pole Neutron Monitor with an atmospherelimited cutoff of ∼1 GV, from 2013 December to 2018 September. After correcting for pressure and (in Thailand) precipitable water vapor, we find that L is roughly correlated with the count rate, but also exhibits hysteresis that indicates a change in spectral shape after the change in solar magnetic polarity. These methods enhance the high-precision GCR spectral information from the worldwide NM network and extend it to higher rigidity.  ธานินทร์ นุตโร Oral นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-07-24
  ชื่อวารสาร
  DOI