บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

ประจำปี 2559-2570


ถึง

กราฟสรุปข้อมูลตีพิมพ์

กราฟแยกตามกลุ่มระดับชาติ 6qwCQR.png
ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อบทความภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ ผู้ตีพิมพ์ กลุ่ม/รูปแบบการนำเสนอ ระดับ รายละเอียด
1 ระบบจัดการการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยโพรโทคอลเรเดียส Internet Management System Using RADIUS Protocal

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตด้วยโพรโทคอลเรเดียสสำหรับโรงเรียน ระบบถูกพัฒนาด้วย ภาษาพีเอชพี ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล และโพรโทคอลเรเดียส ระบบที่พัฒนาขึ้น สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต จัดเก็บบัญชีผู้ใช้งาน ตรวจสถานะ บันทึกประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตในรูปแบบไฟล์ข้อมูล และครูผู้สอนสามารถควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในห้องเรียนได้ การประเมินระบบถูกแบ่งออกเป็น 2ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ประเมินโดยผู้ดูแลระบบเป็นผู้ประเมิน พบว่าระบบส่ามารถทำงานได้ตามที่กำหนด 2) การประเมินคุณภาพของระบบด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย ด้านการทำงานตามหน้าที่ของฟังก์ชันในระบบ และด้านประสิทธิภาพความเร็ว โดยใช้แบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ด้านความยากง่ายในการใช้งาน โดยใช้แบบสอบถามจากครูผู้สอนและนักเรียน จำนวน 115 คน พบว่าผลการประเมินคุณภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 จึงสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับหน่วยงานอื่นได้

ชัชวิน นามมั่น TCI กลุ่ม 1 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-07-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
  DOI
2 การพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนเพื่อเรียนรู้การประกอบคอมพิวเตอร์ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนโดยใช้อุปกรณ์โอคูลัส Development of Virtual Laboratory for Learning Computer Assembly Using Virtual RealityTechnology via Oculus Devices

The objective of this research was to design and to develop a 3D virtual laboratory for practicing computer assembly computer virtual laboratory via oculus devices to which virtual reality technology was applied. It was designed and developed as an interactive media supplemented to computer course in form of 3D animation model displayed in 360–degree perspective with the sound effect so that learners are able to get an experience like being in a real environment. Inside the virtual laboratory, the learners are able not only to learn about computer ages but also to practice computer assembly through missions and exercises covering computer hardware and peripherals. The development tools consisted of Blender and Unity 3D. The virtual laboratory is run on Windows displayed via oculus rift and interacting with models using oculus touch. It is built suitable for high school students which helps engage learners’ interest, promote the active learning process, encourage learners’ creativity, and also use as a learning media for teachers. Users’ opinion toward the virtual laboratory was evaluated in our preliminary experiment by using a questionnaire collected, by accidental sampling, from 24 students who participated in the 2019 Thailand IT Contest Festival in Bangkok. The findings indicated that the average of students’ opinion was 4.54 (SD = 0.65).

ณัฏฐ์ ดิษเจริญ TCI กลุ่ม 1 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-12-06
  ชื่อวารสาร
 • วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
  DOI
3 หนังสือวรรณคดีไทยสามมิติ เรื่อง หลวิชัย คาวี ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Three-dimensional Thai Literature Book: Holwichai and Kawee with Augmented Reality Technology on Android Operating System

The purpose of this research were to 1) Design and development of a threedimensional Thai literature book: Holwichai and Kawee with augmented reality technology on android operating system. 2) Satisfaction study with three-dimensional Thai literature book: Holwichai and Kawee. Story was simulated in animation. The results showed that 1) There are 6 steps in design and development process, consisting of 13 scenes of story in three-dimensional. 2) The satisfaction study of 50 users showed the average of users’ satisfaction was in strongly agree level ( = 4.64) and standard deviations (S.D.) at 0.58. It was found that the three-dimensional Thai literature book: Holwichai and Kawee for enhancement of understanding, increased motivation to learn, and cultural preservation. 

ชาญชัย ศุภอรรถกร TCI กลุ่ม 2 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-12-02
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Information Science and Technology
  DOI
4 ระบบแนะนำข้อสอบด้วยเทคนิคอ้างอิงกฎเกณฑ์ ระบบแนะนำข้อสอบด้วยเทคนิคอ้างอิงกฎเกณฑ์ ชยาพร แก่นสาร์ TCI กลุ่ม 3 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-07-04
  ชื่อวารสาร
 • การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15
  DOI
5 รูปแบบการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วงกต ศรีอุไร TCI กลุ่ม 1 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-01-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  DOI
6 การวิเคราะห์ความผิดพลาดการให้รหัส ICD-10 ในระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม สำหรับงานเวชระเบียนโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล Analysis of ICD-10 Coding Errors in 43 Files Database Systems for Medical Record Department Using Data Mining Techniques

This research aims to analyze coding errors in 43 files database systems for medical records department using data mining techniques. We compare performance of decision tree (C4.5 algorithm) and Naïve Bayes algorithms in analyzing and classifying the errors. In addition, association rules for analyzing ICD-10 coding errors among the data was also generated by the Apriori algorithm. 33,862 records of data used in analysis were collected during October 1st, 2016 to September 30th, 2017. Weka 3.8.1 was used to analyze and generate models. The results, when evaluating the classification efficiency with 10-folds cross validation method, showed that the classification accuracy of the decision tree was 9 0 .1 6 % , and that of the Naïve Bayes algorithm was 89.87%. When analyzing the data using Apriori algorithm, the result showed that the error code found the most was error code B4 which is referred to the outpatient code of the vaccine (Z23.0 -Z27.9) with no code of physical and health examination Z00.0-Z00.9, Z01.0-Z01.9, Z02.0-Z02.9.

ณัฏฐ์ ดิษเจริญ TCI กลุ่ม 2 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-01-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
  DOI
7 การพัฒนาเกมสามมิติจำลองการขับรถจักรยานยนต์ ด้วยเทคนิคแอสเซสสปอร์ตไบต์โปรคิต ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Development of 3D Motorcycle Riding Game with assets Sport Bike PRO kit Technique at Ubon Ratchathani University

The purposes of the research were 1) to develop a 3D-driving game with traffic simulation of a road in Ubon Ratchathani University and 2) to promote the public relations of the Research Building, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University on Windows Operating System developed by the Unity program. The 3D-driving game consisted of three routes that started from Entrance No. 1, No. 2 and No. 3. All of the routes go around ‘Research Science’ building, faculty of science. The objective of developing was simulating the virtual reality stimulation and improving acuteness in evading players’ obstacles caused by various barriers on streets such as car, motorcycle, intersection, dangerous crossway, speed bump and other running on the road that are presented in 3D simulation style and motorcycle in reality. Drivers have flexibility to increase or decrease speed, depending on various situations. The results of satisfaction survey from 30 students showed the average value was 4.13 with its standard deviations value was 0.71. 

สมปอง เวฬุวนาธร TCI กลุ่ม 2 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-01-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  DOI
8 การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้ปวยกลุ่มวัยทํางาน Finding the relationship rules of chronic non-communicable disease data in elderly patients วงกต ศรีอุไร TCI กลุ่ม 3 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-01-01
  ชื่อวารสาร
 • เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
  DOI


ระดับนานาชาติ 6qwCQR.png
ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อบทความภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ ผู้ตีพิมพ์ กลุ่ม/รูปแบบการนำเสนอ ระดับ รายละเอียด
1 Web Application for Automatic Code Generator using Structured Flowchart ชาญชัย ศุภอรรถกร Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-11-24
  ชื่อวารสาร
 • 8th IEEE International Conference on Software and Service Science
  DOI
2 Vector field reconstruction via quaternionic setting พัชรี วงษาสนธิ์ Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-10-27
  ชื่อวารสาร
 • Mathermatical Methods in the Applied Sciences
  DOI
3 0 ปิยะนันท์ พนากานต์ Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-07-12
  ชื่อวารสาร
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12
  DOI
4 3D cone beam reconstruction formula by using cylindrical coordinates สุพจน์ สีบุตร Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-05-03
  ชื่อวารสาร
 • The 23nd Annual Meeting in Mathematics (AMM2018)
  DOI
5 Trip Basket: Web Characterization for Smart Tourism วาสนา เหง้าเกษ Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-01-01
  ชื่อวารสาร
 • IT Convergence and Security 2017
  DOI
6 Development of the Edible and Poisonous Mushrooms Classification Model by using the Feature Selection and the Decision Tree Techniques Development of the Edible and Poisonous Mushrooms Classification Model by using the Feature Selection and the Decision Tree Techniques

This research aims to develop a classification model for edible and poisonous mushrooms by applying the feature selection approach together with the decision tree technique. Two feature selection methods were applied, including 1) Chi-square and 2) Information Gain, while the effectiveness of the model was compared by three decision tree methods such as Iterative Dichotomiser3, C4.5 and Random Forest. The data used for classifying the edible and poisonous mushrooms derived from the Encyclopedia of Thai mushrooms and the book entitled “Diversity of Mushrooms and Macrofungi in Thailand”. The results of the model’s effectiveness evaluation revealed that the model using the Information Gain technique alongside with the Random Forest technique provided the most accurate classification outcomes at 94.19%; therefore, this model could be further applied in the future studies. 

วงกต ศรีอุไร Q4 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-12-01
  ชื่อวารสาร
 • International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)
  DOI
7 Convergence Theorems of the Modified SP-Iteration for $G$-Asymptotically Nonexpansive Mappings with Directed Grahps Convergence Theorems of the Modified SP-Iteration for $G$-Asymptotically Nonexpansive Mappings with Directed Grahps

In this paper, weak and strong convergence theorems of the modified SP-iteration are established for three G-asymptotically nonexpansive mappings in Banach spaces. We give some numerical example for supporting our main theorem and compare convergence rate between the modified SP-iteration and the modified Noor iteration. 

รตนกร วัฒนทวีกุล Q4 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-12-01
  ชื่อวารสาร
 • Thai Journal of Mathematics
8 Matrix operators on function-valued function spaces Matrix operators on function-valued function spaces
We study  spaces of continuous-function-valued functions that have the property that composition with evaluation functionals induce weak to norm continuous maps to lp space (p(1,)). Versions of H\"older's inequality and Riesz representation theorem are proved to hold on these spaces. We prove a version of Dixmier's theorem for spaces of function-valued matrix operators on these spaces, and an analogue of the trace formula for operators on Hilbert spaces. When the function space is taken to be the complex field, the spaces are just the lp spaces and the  well-known classical theorems follow from our results.
ฐิตารีย์ วุฒิจิรัฐิติกาล Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-10-31
  ชื่อวารสาร
 • the Korean Journal of Mathetics
  DOI
9 การพัฒนาระบบการค้าส่งและบริหารลูกหนี้ กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงในการชําระหนี้ ชุมพร หลินหะตระกูล Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-07-11
  ชื่อวารสาร
 • การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
  DOI
10 Numerical simulation of heat transfer over a torus rotating about its centerline Numerical simulation of heat transfer over a torus rotating about its centerline

The heat transfer characteristics of axisymmetric flow past a rotating torus in viscous incompressible fluid have been investigated numerically. The torus surface rotates about its centerline with constant velocity. The governing equations in a toroidal coordinate system are solved by using a finite difference method for ranges of parameters: Reynolds number 20 40   Re ; Prandtl number 0 7 100 . Pr   ; rotational speed 0 1 9    . ; and fixed aspect ratio Ar  2. The heat transfer characteristics are presented in terms of the isotherm patterns, local Nusselt numbers, and average Nusselt numbers. Variation of the local Nusselt number on the torus surface shows the effect of the Prandtl number and rotational speed on heat transfer from a torus in the flow regime. Torus rotation is an efficient Nusselt number reduction or torus surface temperature enhancement technique.

ไพรินทร์ สุวรรณศรี Q4 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-07-01
  ชื่อวารสาร
 • Songklanakarin Journal of Science and Technology
  DOI
11 GoF Design Patterns in a Smart City System วาสนา เหง้าเกษ Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-05-01
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Computers
  DOI
12 The Application of the Multi-Layer Perceptron Neural Network Technique for Developing the Career-Suggestion Simulation Model for Undergraduate Students The Application of the Multi-Layer Perceptron Neural Network Technique for Developing the Career-Suggestion Simulation Model for Undergraduate Students

The goal of the study is to develop the career-suggestion simulation model for newly graduated students with a bachelor’s degree in information technology by using the Multi-Layer Perceptron Neural Network technique. Due to the lack of data collected for developing the model from a limited data sets, the researcher decided to apply the Resample technique to solve the problem of the data set with imbalanced prediction outputs by adjusting the imbalance of the data set starting from 100% to 500%. Subsequently, the Multi-Layer Perceptron Neural Network technique was applied for developing the career-suggestion simulation model. There were two approaches used for testing the effectiveness of the simulation model, including the 5-fold cross validation and 10-fold cross validation techniques. The results of the simulation model’s effectiveness test using the 10-fold cross validation technique with the adjusted resample of 500% and the Multi-Layer Perceptron Neural Network technique provide the accuracy of 93.62% which is higher than the career-suggestion simulation model which applies the MultiLayer Perceptron Neural Network technique alone. The research findings reveal that the simulation model can be used as the prototype of the career-suggestion simulation model for newly graduated students with a bachelor’s degree in information technology. 

วงกต ศรีอุไร Q4 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-04-01
  ชื่อวารสาร
 • International Journal of Advanced Science and Technology
  DOI
13 Second-hand Cars Recommender System Model using the SMOTE and the Random Forest Technique Second-hand Cars Recommender System Model using the SMOTE and the Random Forest Technique

This article is object to develop a model for a second-hand cars recommender system towards the use of the SMOTE approach together with the Random Forest technique. The research team has modified the imbalance of the data by employing the SMOTE method to increase the amount of data to 400% and applying the Random Forest technique to create a decision tree for second-hand car recommendations. After evaluating the model’s effectiveness by using the 10- fold validation method, the findings revealed that the second-hand recommender system model applying the SMOTE approach and the Random Forest technique provided an accuracy of 98.84%, a precision of 98.89%, a recall of 98.80% and an F1 score of 98.80%; the overall scores of the model’s effectiveness were higher than of the model using only the Random Forest technique. This indicates that the model can be practically used for recommending second-hand cars.

วงกต ศรีอุไร ยังไม่มีระดับ Quartile Scor นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-04-01
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Xi'an University of Architecture & Technology
  DOI
14 A Fast Fixed-Point Algorithm for Convex Minimization Problems and Its Application in Image Restoration Problems A Fast Fixed-Point Algorithm for Convex Minimization Problems and Its Application in Image Restoration Problems

In this paper, we introduce a new iterative method using an inertial technique for approximating a common fixed point of an infinite family of nonexpansive mappings in a Hilbert space. The proposed method’s weak convergence theorem was established under some suitable conditions. Furthermore, we applied our main results to solve convex minimization problems and image restoration problems.

รตนกร วัฒนทวีกุล Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2021-10-17
  ชื่อวารสาร
 • Mathematics
15 An Accelerated Fixed-Point Algorithm with an Inertial Technique for a Countable Family of G-Nonexpansive Mappings Applied to Image Recovery An Accelerated Fixed-Point Algorithm with an Inertial Technique for a Countable Family of G-Nonexpansive Mappings Applied to Image Recovery

Many authors have proposed fixed-point algorithms for obtaining a fixed point of G-nonexpansive mappings without using inertial techniques. To improve convergence behavior, some accelerated fixed-point methods have been introduced. The main aim of this paper is to use a coordinate affine structure to create an accelerated fixed-point algorithm with an inertial technique for a countable family of G-nonexpansive mappings in a Hilbert space with a symmetric directed graph G and prove the weak convergence theorem of the proposed algorithm. As an application, we apply our proposed algorithm to solve image restoration and convex minimization problems. The numerical experiments show that our algorithm is more efficient than FBA, FISTA, Ishikawa iteration, S-iteration, Noor iteration and SP-iteration.

รตนกร วัฒนทวีกุล Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2022-04-01
  ชื่อวารสาร
 • Symmetry
16 Python-based simulations of the probabilistic behavior of random events for secondary school students Python-based simulations of the probabilistic behavior of random events for secondary school students

Simulation modeling is an effective tool for solving problems that cannot be explained analytically or when data cannot be collected. This is done by simulating the observed behavior of a problem under study using a computer program. In math education, this can develop knowledge and fundamental competencies of simulation modeling at a higher level and foster its applications in everyday life. This study created learning activities for secondary school students to simulate the probabilistic behavior of random events using Python. 28 grade 12 students took part in these activities using appropriate scaffolding strategies and a powerful mathematical tool, Python. After completing the activities, student competency in simulating the probabilistic behavior of random events with Python was evaluated using rubrics and the factors of student enjoyment, perceived value, interest, and self-efficacy were determined through a Likert-scale questionnaire. The assessment results showed that the activities had a positive effect on student competencies and emotions. The outcomes of the study can serve guidelines for teachers who are interested in expanding the results for further student development. © 2022. by the authors; licensee Modestum. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

สุพจน์ สีบุตร Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2022-08-06
  ชื่อวารสาร
 • Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education
17 Swarming Computational Techniques for the Influenza Disease System Swarming Computational Techniques for the Influenza Disease System

The current study relates to designing a swarming computational paradigm to solve the influenza disease system (IDS). The nonlinear system’s mathematical form depends upon four classes: susceptible individuals, infected people, recovered individuals and cross-immune people. The solutions of the IDS are provided by using the artificial neural networks (ANNs) together with the swarming computational paradigm-based particle swarm optimization (PSO) and interior-point scheme (IPA) that are the global and local search approaches. The ANNs-PSO-IPA has never been applied to solve the IDS. Instead a merit function in the sense of mean square error is constructed using the differential form of each class of the IDS and then optimized by the PSOIPA. The correctness and accuracy of the scheme are observed to perform the comparative analysis of the obtained IDS results with the Adams solutions (reference solutions). An absolute error in suitable measures shows the precision of the proposed ANNs procedures and the optimization efficiency of the PSOIPA. Furthermore, the reliability and competence of the proposed computing method are enhanced through the statistical performances.

ศักดิ์ดา น้อยนาง Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2022-07-28
  ชื่อวารสาร
 • Computers, Materials and Continua
18 Swarming Computational Efficiency to Solve a Novel Third-Order Delay Differential Emden-Fowler System Swarming Computational Efficiency to Solve a Novel Third-Order Delay Differential Emden-Fowler System

The purpose of this research is to construct an integrated neuro swarming scheme using the procedures of the artificial neural networks (ANNs) with the use of global search particle swarm optimization (PSO) along with the competent local search interior-point programming (IPP) called as ANN-PSOIPP. The proposed computational scheme is implemented for the numerical simulations of the third order nonlinear delay differential Emden-Fowler model (TON-DD-EFM). The TON-DD-EFM is based on two types along with the particulars of shape factor, delayed terms, and singular points. A merit function is performed using the optimization of PSOIPP to find the solutions to the TON-DD-EFM. The effectiveness of the ANN-PSOIPP is certified through the comparison with the exact results for solving four examples of the TON-DD-EFM. The scheme’s efficiency is observed by performing the absolute error in suitable measures found around 10−04 to 10−07. Furthermore, the statistical-based assessments for 100 trials are provided to compute the accuracy, stability, and constancy of the ANN-PSOIPP for solving the TON-DD-EFM.

ศักดิ์ดา น้อยนาง Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2022-07-28
  ชื่อวารสาร
 • Computers, Materials and Continua
19 A Novel Stochastic Framework for the MHD Generator in Ocean A Novel Stochastic Framework for the MHD Generator in Ocean

This work aims to study the nonlinear ordinary differential equations (ODEs) system of magnetohydrodynamic (MHD) past over an inclined plate using Levenberg-Marquardt backpropagation neural networks (LMBNNs). The stochastic procedures LMBNNs are provided with three categories of sample statistics, testing, training, and verification. The nonlinear MHD system past over an inclined plate is divided into three profiles, dimensionless momentum, species (salinity), and energy (heat) conservations. The data is applied 15%, 10%, and 75% for validation, testing, and training to solve the nonlinear system of MHD past over an inclined plate. A reference data set is designed to compare the obtained and proposed solutions for the MHD system. The plots of the absolute error (AE) are provided to check the accuracy and precision of the considered nonlinear system of MHD. The obtained numerical solutions of the nonlinear magnetohydrodynamic system have been considered to reduce the mean square error (MSE). For the capability, dependability, and aptitude of the stochastic LMBNNs procedure, the numerical performances are provided to authenticate the relative arrangements of MSE, error histograms (EHs), state transitions (STs), correlation, and regression.

ศักดิ์ดา น้อยนาง Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2022-06-16
  ชื่อวารสาร
 • Computers, Materials and Continua
20 An accelerated common fixed point algorithm for a countable family of G-nonexpansive mappings with applications to image recovery An accelerated common fixed point algorithm for a countable family of G-nonexpansive mappings with applications to image recovery

In this paper, we define a new concept of left and right coordinate affine of a directed graph and then employ it to introduce a new accelerated common fixed point algorithm for a countable family of G-nonexpansive mappings in a real Hilbert space with a graph. We prove, under certain conditions, weak convergence theorems for the proposed algorithm. As applications, we also apply our results to solve convex minimization and image restoration problems. Moreover, we show that our algorithm provides better convergence behavior than other methods in the literature. 

รตนกร วัฒนทวีกุล Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2022-05-26
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Inequalities and Applications
21 A New Accelerated Fixed-Point Algorithm for Classification and Convex Minimization Problems in Hilbert Spaces with Directed Graphs A New Accelerated Fixed-Point Algorithm for Classification and Convex Minimization Problems in Hilbert Spaces with Directed Graphs

A new accelerated algorithm for approximating the common fixed points of a countable family of G-nonexpansive mappings is proposed, and the weak convergence theorem based on our main results is established in the setting of Hilbert spaces with a symmetric directed graph G. As an application, we apply our results for solving classification and convex minimization problems. We also apply our proposed algorithm to estimate the weight connecting the hidden layer and output layer in a regularized extreme learning machine. For numerical experiments, the proposed algorithm gives a higher performance of accuracy of the testing set than that of FISTA-S, FISTA, and nAGA.

รตนกร วัฒนทวีกุล Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2022-05-22
  ชื่อวารสาร
 • Symmetry
22 Representations of modified type 2 degenerate poly-Bernoulli polynomials Representations of modified type 2 degenerate poly-Bernoulli polynomials

Research on the degenerate versions of special polynomials provides a new area, introducing the λ-analogue of special polynomials and numbers, such as λ-Sheffer polynomials. In this paper, we propose a new variant of type 2 Bernoulli polynomials and numbers by modifying a generating function. Then we derive explicit expressions and their representations that provide connections among existing λ-Sheffer polynomials. Also, we provide the explicit representations of the proposed polynomials in terms of the degenerate Lah-Bell polynomials and the higher-order degenerate derangement polynomials to confirm the presented identities. © 2022 the Author(s), licensee AIMS Press.

พัชรี วงษาสนธิ์ Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2022-04-13
  ชื่อวารสาร
 • AIMS Mathematics
23 Type 2 degenerate modified poly-Bernoulli polynomials arising from the degenerate poly-exponential functions Type 2 degenerate modified poly-Bernoulli polynomials arising from the degenerate poly-exponential functions

We present a new type of degenerate poly-Bernoulli polynomials and numbers by modifying the polyexponential function in terms of the degenerate exponential functions and degenerate logarithm functions. Also, we introduce a new variation of the degenerate unipoly-Bernoulli polynomials by the similar modification. Based on these polynomials, we investigate some properties, new identities, and their relations to the known special functions and numbers such as the degenerate type 2-Bernoulli polynomials, the type 2 degenerate Euler polynomials, the degenerate Bernoulli polynomials and numbers, the degenerate Stirling numbers of the first kind, and λ-falling factorial sequence. In addition, we compute some of the proposed polynomials and present their zeros and behaviors for different variables in specific cases.

พัชรี วงษาสนธิ์ Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2022-03-16
  ชื่อวารสาร
 • AIMS Mathematics