รายงานการประชุมวิชาการ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

ประจำปี 2559-2570


ถึง

กราฟสรุปข้อมูลตีพิมพ์

กราฟแยกตามกลุ่มระดับชาติ 6qwCQR.png
ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อบทความภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ ผู้ตีพิมพ์ กลุ่ม/รูปแบบการนำเสนอ ระดับ รายละเอียด
1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Designing learning activities to promote mathematical modeling for grade 7 students All mathematics instructional management focuses on students' problem-solving skills. Most of problem which are problem-based and have students elicited their skills to apply in real-life problem solving. However, students cannot solve problems when students encounter them outside the classroom or daily problems that are in mathematical form. Therefore, the design of learning activities to promote mathematical modeling is important. In order to solve problems in real life situations, the mathematical modeling process shall be used as an approach of solving problems. The research aims to support the Mathematical Modeling Process and to study the results of Assessment of the mathematical modeling process which consist of five lesson plans that focus on real activities by teachers taking students to imply the activities and solutions in each step to complete the six steps of the Assessment of the mathematical modeling process. The content is from grade 7 curriculum; student activity data is collected focused on the mathematical modeling process in the form of group activity. The results of the study found that the mathematical modeling process of group activity and behaviors consistent with the mathematical modeling process are positive effect on students’ mathematical modeling to promote and to support students' mathematical formation students. สุพจน์ สีบุตร Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-10-19
  ชื่อวารสาร
  DOI
2 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการจำแนกอาการเสียของอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีนาอีฟเบย์ Development of Web Application to Classify Internet Troubleshoot Using Naïve Bayes The objective of this research was to apply Naïve Bayes in internet troubleshoot classification to which the web application was developed for the technician using to analyze internet troubleshoot data and fix them precisely. Users include admin, head of technician, technician, and operator. The 747 records of internet troubleshoot data were collected from TOT customer service center of Mukdahan branch. They were used to generate classification models using Naïve Bayes via Weka. The web application was developed using PHP and MySQL database. The research results showed that the accuracy of internet troubleshoot model was 88.07% and the average of 15 users’ satisfaction toward the developed web was at the high level. ณัฏฐ์ ดิษเจริญ Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-10-19
  ชื่อวารสาร
  DOI
3 การใช้ตัวแทนทางคณิตศาสตร์กับ(กระบวน)การแก้ปัญหา เรื่อง ความน่าจะเป็น Use of Mathematical Representations in (the Process of) Probability Problem Solving The purposes of this research were to study of use’s mathematical representations on the process of probability problem solving. The targets were 35 mathayomsuksa 3/2 assigned as an experimental group and 36 mathayomsuksa 3 /3 assigned as an control group, student from Chokchaisamakee school Chokchai district, Nakhonratchasima province. Both of the students were studied in the frist semester of the academic year 2017, the experimental group was taught by using polya’s problem-solving processes with mathematical representations learning activities and the control group was taught by the conventional learning activities. The instruments research were Lesson plans by using polya’s problem-solving processes with mathematical representations learning activities, Conventional Lesson plans, Mathematical problem solving abilities test. The data were analyzed by average, percent, standard deviation, t-test and student’s interview record. The results of the study revealed that experimental group offer a variety of solutions, including tree diagrams, table, networks diagrams, graphs from post-test tests. And the frequency of each form of mathematical representation depends on the type of problem problem. When comparing success in solving probability problems between experimental and control groups, the experimental group have higher mathematical problem solving ability than the control group at .05 level of significance. Based on the interview, representation selection approach to solving student problems found that students chose the right representation for the problem type and chose representation that they thought was the best solution. วีรยุทธ นิลสระคู Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-10-19
  ชื่อวารสาร
  DOI
4 การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลในวิกิพีเดียและคอนเซอร์เวพีเดียบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส โดยใช้เทคนิคเจสันและแคช The Development of Information Search System in Wikipedia and Conservapedia with iOS Operating System using JSON and Cache Techniques This research aims to develop and evaluate the efficiency of the information search system in Wikipedia and Conservapedia on iOS operating system. This system is developed using the Ionic Framework and SQLite database. There are caching techniques both cache on mobile and cache on server to improve search efficiency. Caching is stored as a JSON format to enhance the speed of data exchange between the client and server. The measuring a response time of search in Wikipedia and Conservapedia show that the response time of search in Wikipedia and Conservapedia via cache on mobile used least is 9 millisecond and the response time of search in Conservapedia without cache used most is 825 millisecond. In the part of measuring a response time of details page in Wikipedia and Conservapedia, the result indicted that the response time of details page in Wikipedia via cache on mobile used least is 30 millisecond and the response time of details page in Conservapedia without cache used most is 2207 millisecond. Furthermore, the five-point Likert scales is used to evaluate satisfaction from 10 users. The results reveal that is good level (the average is equal to 3.94 and S.D. is equal to 0.61). Overall, this shows that the proposed system can be used effectively. สมปอง เวฬุวนาธร Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-10-19
  ชื่อวารสาร
  DOI
5 การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 0 The purposes of this research were to (1) study students’ mathematical problem solving skills using inquiry-based learning with Polya’s problem solving process pre-test and post-test. (2) compared the results of the students’ mathematical problem solving skills using inquiry-based learning with Polya’s problem solving process and traditional learning. And (3) also examined their satisfaction towards inquirybased learning and Polya’s problem solving process. The quasi-experimental design method was conducted with 54 grade 10 students, divided into 27 students of experimental group and 27 students of control group. The research instruments were the lesson plan, test of mathematical problem solving skill and questionnaire. The data were analyzed using basic statistical method and t-test. The findings indicated that the results of posttest of the students taught with inquiry-based learning and Polya’s problem solving process were higher than the pretest and even higher than the traditional learning with statistically significant at .05 level. The level of the students’ satisfaction was the highest. รตนกร วัฒนทวีกุล Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-10-19
  ชื่อวารสาร
  DOI
6 การบันทึกข้อมูลการเข้าออกอาคารด้วยการรู้จําใบหน้า กรณีศึกษาศาลจังหวัดอํานาจเจริญ Data Logging of Building Access Using Face Recognition: A Case Study of Amnat Charoen Provincial Court Amnat Charoen Provincial Court has many visitors and there is not a modern security system to control entrance and exit. Security officials are not sufficient to control and inspect prohibited items before entering the building. Some of the buildings are needed to have a security system that is capable of checking and allowing only people to enter and exit. The purpose of this research is to develop a system for recording data logging of building access with facial recognition using Haar-like technique in combination with Principal Component Analysis. The system consists of two parts: the first part is Raspberry Pi and webcam, developed using Python programming language with OpenCV, it serves to record the person and send it to the second part, the second part is the computer server, developed using C# programming language, it functions to process facial image data and feature extraction with Principal Component Analysis, validate with the learning dataset that was processed and stored on the server from 40 people in each of 10 images (20 men and 20 women).The results of the facial recognition performance is 86 percent. Furthermore, the five-point Likert scales is used to evaluate satisfaction from 8 users. The results reveal that is good level. Therefore, this research is suitable for application in the security of important places. สมปอง เวฬุวนาธร Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-10-19
  ชื่อวารสาร
  DOI
7 การพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสริมแบบพลวัต:กรณีศึกษาสื่อการเรียนรู้เรื่อง โทโพโลยีระบบเครือข่าย - Augmented Reality application development is generally applied for creating three-dimension model for every marker in advance which consequently affect the application size and RAM usage. This research has proposed an approach for the development of dynamic Augmented Reality application which would be beneficial in case that same model is required for many markers but with different form and arrangement. The case study on the development of Augmented Reality Learning media about Network Topology was used in this research. Each topology usually uses the same model but with the difference in marker. Topology networking model is required in advance for the static development but a new approach for model creation from prototype model during operation was applied in this research to reduce the model download in advance and to use for displaying results in different markers. LAN cable used has shown the connection between the computer and Hub created from Bézier curve. The application size was decreased by 5.88 % and RAM storage required was decreased by 1.24% comparing with the original method. Satisfactory assessment was carried out from 28 of Grade-8 students and 1 teacher who is an expert in networking. The results showed an average score of which resulted in an average of 4.27, standard deviation of 0.86 which means a high satisfaction. อนุสรณ์ บรรเทิง Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-07-11
  ชื่อวารสาร
  DOI
8 ระบบตรวจสอบการใช้งานไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดกระแสร่วมกับบอร์ดอาดูโน่ Electricity Usage Monitoring System with Current Sensor and Arduino. ระบบตรวจสอบการใช้งานไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดกระแสร่วมกับบอร์ดอาดูโน่ ณัฏฐ์ ดิษเจริญ Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-07-04
  ชื่อวารสาร
  DOI
9 ระบบแนะนำข้อสอบด้วยเทคนิคอ้างอิงกฎเกณฑ์ Online Exam Recommendation System Using Rule-Based Technique Online Exam Recommendation System is getting more popular now these days which will help student do the necessary preparation for exam. This is represented in a form as the use of Interactive E-Learning, E-Book  Web Sites and Applications. However, a challenge is the lack of flexible question generating and useful recommendation content for students. Therefore, we proposed The Online Exam Recommendation System using Ruled Based. We collected and defined the set of five conditions that describe Teaching Experience, Learning Theory and Class Constraint Data for analyzing and recommending test resource according to student’ s skill, providing recommendations for students to clarify learning topics which in turn help the student improve their skills. Furthermore, the system also allow instructor manage test resources and student’s profiles. The system using PHP Laravel Framework and Responsive Web. For experimental result, we conducted a comparative analysis of 90 students after test exam, which found that the student continued to record satisfaction mean score were 4.39 (S.D=0.67). ชยาพร แก่นสาร์ Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-07-04
  ชื่อวารสาร
  DOI
10 ระบบการจัดการส่งอาหารแบบเรียลไทม์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Real-time Food Delivery Management System on Android Operating Systems This research aims to 1) design and develop a real-time food delivery management system on Android operating system. 2) evaluate the efficiency of the system from the restaurant manager and study users’ satisfaction. The research was based on computer technology to assist in the design and development. The application was developed with Android studio and Firebase, which was cloud storage for develop real-time applications. In addition, google map technology was used for provide detail information about addressing of customers. This research is an experimental research, which is a software application that is used to create and manage food delivery of various restaurants participating in the application called Third-party platform. There were three parts of the system. 1) restaurant manager 2) food delivery staff 3) member and 4) general user. The result of efficiency evaluation from the restaurant managers showed that the overall efficiency level was strongly agree, the average was 4.66 and standard deviation was 0.63. The result of users’ satisfaction level was agree, the average was 4.41 and standard deviation was 0.70. It was found that the system can be used effectively and correctly.  ชาญชัย ศุภอรรถกร Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-06-26
  ชื่อวารสาร
  DOI
11 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมจีโอจีบร้า เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 DESIGNING LEARNING ACTIVITIES TO PROMOTE MATEMATICAL MODELING USING THE GEOGEBRA PROGRAM ON SYSTEMS OF LINEAR EQUATIONS IN TWO VARIABLES FOR GRADE 9 STUDENTS
The purposes of this research were (1) to study the ability to create mathematical models by using the GeoGebra program on two linear equations systems for Grade 9 students, (2) a study of learning achievement on two linear equation systems of Grade 9 students receiving learning management developed compared to normal learning activities, and (3) to study the satisfaction of students who were encouraged to construct a mathematical model. The sample used in research were 30 Grade 9 students, Thetsaban 2 School (Sahakornsomtob).The research instruments consisted of (1)
Learning management plan to promote the creation of mathematical models using the GeoGebra program (2) Interview form for student satisfaction towards learning activities (3) learning achievement
test, and (4) mathematical modeling ability assessment.The data were analyzed by the percentage, mean, standard deviation, t-test and content analysis. The research found that (1)ability to create
mathematical models of students is at level that can be prove problems from situations and transform them into mathematical problems, (2) learning achievement on two linear equations systems of Grade 9 students in mathematical modeling was higher than normal classroom statistically significant at the .05 level, (3) the satisfaction of students who were promoted to create a mathematical model is a high level.
สุพจน์ สีบุตร Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-06-13
  ชื่อวารสาร
  DOI
12 ผลของการใช้โปรแกรม GeoGebra ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ The effects of using GeoGebra with instructional based on constructivist theory on geometry analysis toward problems solving ability This research aims to study the effects of using GeoGebra with instructional based on constructivist theory on geometry analysis toward problems solving ability. The samples were students attending in diploma level at Surin Technical College of the second-semester academic year 2018 selected through the cluster random sampling technique.There were 30 students in a group who learned using GeoGebra with instructional based on constructivist theory (experimental groups) and 32 students in a group who learned using the Conventional Approach (control groups). The result of the research showed that the problems solving ability of students in the experimental group was higher than the students in the control group with statistical significance at the level of .05.  ศักดิ์ดา น้อยนาง Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-06-13
  ชื่อวารสาร
  DOI
13 การพัฒนาแบบจําลองเพื่อจำแนกความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายช้ัน Development of a Model for Risk Classification of Cardiovascular Disease among Diabetes using Multi-Layer Perceptron Neural Network The objective of this research was to develop a classification model for identifying the risk of cardiovascular disease in patients with diabetes using a multi-layer perceptron neural network. The data used in this classification were 2 ,0 3 6 records, during 2007- 2019, which included general patient information such as gender, age, smoking and blood test results from the laboratory. Data imbalance was adjusted with the SMOTE method by increasing the amount of data from 100% - 400%. After that, we applied the feature selection by Information Gain (IG) method compared Chi-Square method with multi-layer perceptron neural network. The result of the evaluation of the 10-fold cross validation model found that the risk classification of cardiovascular disease in patients with diabetes using Information Gain (IG) with multi-layer perceptron neural network has the best performance, which has an accuracy equal to 98.03 %.  From the result of research, it can be concluded that this model can be used to develop the system to assess the risk of cardiovascular disease in patients with diabetes by using the multi-layer perceptron neural network.  วงกต ศรีอุไร Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-05-14
  ชื่อวารสาร
  DOI
14 การจําลองการสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน English Conversation Simulation Using Virtual Reality Technology The purpose of this research is to develop an English conversation game using speech recognition and virtual reality which can help players to practice English speaking skills in simulation situations for confidence building and using English in daily life. Virtual reality technology was used for making realistic experience via HTC Vive devices, speech recognition technique was used for speech to text and check the correction of sentences. Furthermore, the player can be had interactions with characters in each scene. The content of this game was developed based on secondary school English courses about communication in daily life which consists of 6 situations: greeting simulates, make an appointment, helping each other, ordering at the restaurant, trading at the market and giving directions. Each situation will be had the choice of conversation that the player can choose by speaking in microphone and the mission that the player can interact with characters in the scene. Maya was used for 3D modeling and Unity was used for game development with C#. The results of player satisfaction evaluation show that the satisfaction level was very good (𝑥̅= 4.51, SD = 0.61). อนุสรณ์ บรรเทิง Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-05-14
  ชื่อวารสาร
  DOI
15 การพัฒนาแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี The Development of Internet of Things Application by using Augmented Reality Technology This paper presents the development of the internet of things application with augmented technology. The development is divided into two parts, the development of the internet of things devices, Developed by C ++ language as a program to embedded devices through the Arduino IDE. And the augmented reality application developed with Unity program in conjunction with C# to control the internet of things devices via smart phones and tablets that use of the Android operating system. The results of system development and testing are able to control the internet of things devices as according to the objective. ชัชวิน นามมั่น Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-05-14
  ชื่อวารสาร
  DOI
16 การจําแนกคําอธิบายรายวิชาเพื่อกำรเทียบโอนหน่วยกิตโดยใช้วิธีกำรคัดเลือกคุณลักษณะร่วมกับโครงข่ำยประสำทเทียม Course Description Classification for Credit Transfer Using Feature Selection and Artificial Neural Network The objectives of this research were to develop the model for classifying course description used in credit transfer process using feature selection with Multilayer Perceptron Neural Network (MPNN), and to compare efficiency of classification models developed using three different feature selection methods including 1) Correlation-based Feature Selection (CFS) 2) Information Gain and 3) Average of sum of term frequency. Weka was used to analyze and develop the models. Data used in the experiment were Thai course descriptions, collected from the results of the credit transfer assessment in the academic year 2016 – 2019 of Bachelor of Engineering Program in Energy Engineering, Nakhon Phanom University. The experimental results showed that the CFS with MPNN presented the best efficiency with the accuracy of 100%. It could be applied in course description similarity measurement for credit transfer.  ณัฏฐ์ ดิษเจริญ Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-05-14
  ชื่อวารสาร
  DOI
17 การวิเคราะห์ความรู้สึกจากข้อความภาษาไทยของข้อคิดเห็นในเฟสบุ๊คด้วยนาอีฟเบย์ Sentiment Analysis from Thai Text in Facebook Comments Using Naïve Bayes Consumer reviews are considered very important because it could provide the operator or business owner the significant info to improve the business quality to meet the needs of consumers. This research aims to analyze comments about attractions and accommodation from users on Facebook, and then classify into positive, negative and neutral feelings. By using opinion mining and Naïve Bayes classification techniques to develop the classification model, the process consisted of 6 steps: 1) data collection from Facebook comments 2) Thai word segmentation 3) dictionary lookup 4) word meaning categorization 5) development of classification model. The results from the preliminary research showed that the precision, recall, and accuracy of the sentiment analysis and opinion classification of our developed method were 97.10, 97.10, and 97.05, respectively.   ณัฏฐ์ ดิษเจริญ Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-05-14
  ชื่อวารสาร
  DOI
18 การแก้ปัญหาการจัดตารางการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย ด้วยขั้นตอนวิธีแบบละโมบ The Solution of University Class Scheduling Problem using Greedy Algorithm Class scheduling often found that there are limitations of the time duplication of many lecturers in one course, and the study time duplication of learners of many years in one course. In the normal process, it had redundant operations and confusion occurring to person who manages the scheduling tasks that require a long time to arrange the timetable. Bachelor of Science Program in Computer Science, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University also encountered this situation continuously. The objective of this research is to solve the problems mentioned above using Greedy Algorithm. With the proposed solution, it will help to arrange the class schedule for both the learners and the lecturers that corresponding and the time slot correct to the number of credits by finding the right time at that time for all courses in order to set up the timetable. The result with an average accuracy of 93.15 percent showed that the timetable with the proposed solution can create a timetable for each lecturer and the class schedule of learners in each year correctly and consistently. สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-05-14
  ชื่อวารสาร
  DOI
19 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดสรรงบประมาณด้วยวิธีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ Development of Decision Support System for Budget Management Using Analytical Hierarchy Process his research aims to develop a decision support system for budget management using analytical hierarchy process in form of a web application. The system is used to provide the information for the executives in making a decision on budget plan approval. In consideration process, each pair of factors was compared by committees, then weights of factors were computed. These resulted that the priority of factors used in plan approval included (1 ) usage reason, 2 9 . 3 9 % , ( 2 ) urgency, 1 9 . 9 9 % , ( 3 ) investment/benefit, 1 7 .5 2 %, (4 ) plan in previous year, 1 7 .3 9 %, (5 ) plan importance, 1 1 .0 0% and (6 ) user response, 4.71%. The concordance rate was 0.07 which was in the acceptable range. The decision support system was developed by ASP.NET and MySQL database which was consisted of central data management system, proposal management system, criterion data management, and plan approval management system. Users include administrator, plan proposers, executives and committees. The system evaluation was divided into 2 parts: ( 1) decision support performance in managing budget suggested by percentage of plan approval in fiscal year 2017 compared to plans suggested by the system and (2) users’ satisfaction towards the developed system conducted by questionnaires from 9 executives and committees and 21 users. The research results revealed that the decision support performance in managing budget  was 94.73% accurate, and the average of executives and committees’ satisfaction towards the developed system was 4.42 (SD = 0.56) which was at the high level, and the average of users’ satisfaction towards the developed system was 4.51 (SD = 0.74) which was at the highest level. สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-05-14
  ชื่อวารสาร
  DOI


ระดับนานาชาติ 6qwCQR.png
ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อบทความภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ ผู้ตีพิมพ์ กลุ่ม/รูปแบบการนำเสนอ ระดับ รายละเอียด
1 Development of Augmented Reality Based Learning Package for Learning Network Topology via STAD Process Development of Augmented Reality Based Learning Package for Learning Network Topology via STAD Process Abstract: The aims of this study were 1) to develop the learning package for learning network topology by using augmented reality (AR) technology, 2) to achievement on network topology through the AR-based learning package in conjunction with student team achievement division (STAD) learning process, satisfaction toward the AR-based learning package with STAD. The participants were 27 grade 10 students. They were divided into three groups: low-achieving group, medium-achieving group and high-achieving group. The experimental instruments consisted of AR application and concrete manipulative board kit. The pre-achievement test, post-achievement test, and satisfaction questionnaires were used for collecting both quantitative and qualitative data. The basic devices of network and topology. After students conducted the activities, we found that the average of posttest score was statistically higher than that of the pretest The average of 64.84 percent. In addition, students were satisfied toward this learning activity at the high level. Keywords: learning package, augmented reali ณัฏฐ์ ดิษเจริญ Oral นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-12-02
  ชื่อวารสาร
  DOI
2 Investigating STEM-based Learning Package for Enhancing Programming and Problem Solving Skills Investigating STEM-based Learning Package for Enhancing Programming and Problem Solving Skills Abstract: This research aims to investigate the effectiveness of a STEM-based learning package to enhance the skills of problem-solving and programming. We design and develop the learning package which is consisted of the traffic model, self-directed worksheets, and the Sphero robot. In our design process, the students' knowledge integration and real -life based problem-solving skills were taken into account. Participants are high school students who are aiming major in science in the future. Research instruments and collection include skill assessments, satisfactory questionnaires and observation during the activities. The findings revealed that students had better understanding the program workflow, had improved programming skills, and had the high satisfaction levels from the learning. The average of over all students' satisfaction was 4.38 (SD=0.63).      ณัฏฐ์ ดิษเจริญ Oral นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-12-02
  ชื่อวารสาร
  DOI
3 Enhancing Computer Assembly Skill using Virtual Computer Laboratory in Conjunction with Team Game Tournament Method Enhancing Computer Assembly Skill using Virtual Computer Laboratory in Conjunction with Team Game Tournament Method The aim of this research was to develop the computer assembly skill using virtual computer laboratory in conjunction with team game tournament (TGT) method. We exploited virtual reality technology in developing virtual computer laboratory which was designed and developed as an interactive media in form of 3D animation model displayed in 360 degree perspective with sound effect so that learners are able to get experience like being in a real environment. TGT was used in our learning management process which motivated learners to encourage, help each other to solve problem, enjoy to learn and challenge from the activities in class. Research instruments consisted of VR-based virtual computer laboratory, pretest-posttest, questionnaires and lesson plan. By purposive sampling, the participants in our preliminary study were 12 high school students who had low pretest score. The data were analyzed by mean, standard deviation, and t-test dependent. The results showed that the average posttest achievement score was statistically higher than that of pretest at significant level of .05. The average normalized gain of class was 35.83 percent which was at the medium level. In addition, the average of over all student's satisfaction was 4.29 (SD=0.60) which was at the hight level.   ณัฏฐ์ ดิษเจริญ Oral นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-12-02
  ชื่อวารสาร
  DOI