รายงานการประชุมวิชาการ

ภาควิชาเคมี

ประจำปี 2559-2570


ถึง

กราฟสรุปข้อมูลตีพิมพ์

กราฟแยกตามกลุ่มระดับชาติ 6qwCQR.png
ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อบทความภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ ผู้ตีพิมพ์ กลุ่ม/รูปแบบการนำเสนอ ระดับ รายละเอียด
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5Es) ร่วมกับเทคนิคทํานาย-สังเกต-อธิบาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Development of Achievement on Chemical Reactions by Using 5E Inquiry Learning incorporated with Predict-Observe-Explain (POE) Technique for Grade-8 Students This study aimed to enhance learning achievement on chemical reactions by using 5E inquiry learning incorporated with predict-observe-explain technique. The participants were 51 Grade-8 students at Yasothon Pittayakom School during the academic semester 1/2018. The scientific-oriented question and prediction were used to draw students’ attention and motivation in forming a hypothesis for the question during the engagement step and to further explore and explainthe data via the 5E inquiry process.The data were gathered by using the learning achievement test of chemical reactions, 28 multiple choice items. The dependent samples t-test analysis indicated that the students’ post-test score (mean 19.65 and SD 2.91) was statistically significantly higher than their pre-test score (mean 4.04 and SD 1.52) at the 95% confidence level. The actual learning gain of the class was 55.74% and the normalized gain was 0.65, medium gain. This verified that the 5E inquiry learning incorporated with predict-observe-explain technique was effective to develop students’ achievement on chemical reactions.  ศักดิ์ศรี สุภาษร Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-07-11
  ชื่อวารสาร
  DOI
2 การพัฒนาสูตรโลชันทาผิวว่านหางจระเข้ Development of Aloe vera Body Lotion Formula The objective of this study was to develop of Aloe vera body lotion formula from the basic lotion formula by mixing Aloe vera crude extract. Physical and chemical characteristics of lotion, at normal condition and accelerated storage condition, were evaluated. Chemical composition of Aloe vera crude extract was confirmed by FT- IR and TLC analysis. Antioxidant activities of Aloe vera crude extract were tested by DPPH, ABTS, FRAP, total phenol contents, and flavonoid contents. In addition, the satisfaction of volunteers on product was assessed. The results showed that the basic lotion formula had physical characteristics and suitable flow. For stability test, it was found that this product has a good stability. The chemical composition was confirmed by using FTIR technique, The result showed that the peak of -O-H stretching, C=C stretching and -C-O stretching at 3326 cm-1 , 1634 cm-1 and 1035 cm-1 , respectively. As for the analysis of the chemical composition of the Aloe vera crude extract by using the TLC technique, the Aloe vera crude extract was rightly separated in the ethyl acetate: ethanol (8:2). Aloe vera crude extract had effective in antioxidant activity by DPPH, ABTS, and FRAP assay, which the antioxidant activity of the Aloe vera crude extract in the concentration of 5 mg/ml was 19.05%, 64.24%, and 126.56 ±4.79 milligrams, respectively. The total phenolic compound and flavonoid compound content of Aloe vera crude extract at the concentration of 5 mg/mL was 4.26± 0.66 mg GAE/g extract and 24.60± 1 . 1 4 mg CE/g extract, respectively. As for the evaluation of product satisfaction, it was found that the products were satisfied for the most of volunteers. นุชนาพร พิจารณ์ Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-09-03
  ชื่อวารสาร
  DOI
3 การพัฒนาสูตรครีมกันแดดที่ใช้คอมโพสิตไททาเนียมไดออกไซด์และซิงค์ออกไซด์ Development of Sunscreen Cream Formulation with TiO2 and ZnO Composites The objectives of this research were to study the preparation of titanium dioxide and zinc oxide composite sol in ready-to-use sol and then to apply in sunscreen cream. Study on the optimum amount for preparing a composite sol was focused. It was found that the suitable amount of 45 g of titanium dioxide was added into the Silisolve (PEG-10) and Cyclomethicone (DC-344) solvent in the ratio 1.5:1, and the amount of zinc oxide was 40 g in the ratio 2:1 of Silisolve and Cyclomethicone solvent. Results indicated that a ready- to-use composite sol had appropriate characteristics and optimum properties. For the reason that when set aside the sol for two weeks, it did not separated the layers, suitable viscosity, and similar to a commercial composite sol. After that, studied the suitable preparation of sunscreen. Characterization of sunscreen cream was evaluated on physical and chemical properties. Stability test of the product was observed by using the Freeze and thaw cycle method of five cycles. In addition, the satisfaction of volunteers on the product was collected. It was found that developed sunscreen had suitable physical characteristics such as color, odor, and viscosity. Chemical property of the pH value was equal to 6.96, which was in the standard acceptable value range of pH 5.0-8.0. Stability test, the product indicates good physical stability and the satisfaction results of sunscreen products from 30 volunteers were to be at 53.34 percentage.  นุชนาพร พิจารณ์ Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-09-03
  ชื่อวารสาร
  DOI
4 การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งของ pyrido[3,4-b]phenazine-5,12-dione และสารอนุพันธ์ Synthesis and Cytotoxic Evaluation of Pyrido[3,4-b]phenazine-5,12-dione and Its Derivatives In this work, we are interested in synthesis of pyrido[3,4- b]phenazine-5,12- dione (7) and its derivatives 8. Compound 7 was obtained from the cyclization reaction of 6- chloro- 7- phenyl aminoisoquinoline-5,8-dione (4a) using sodium azide in dimethylformamide. Pyrido[3,4-b]phenazine5,12-dione (7) shares four aromatic fused-rings with planar shape which could be inserted into the base pair of DNA double helix structure. This results more potent in anticancer activity. The urea, thiourea and thiosimicarbazide derivatives (8a, 8b, 8c) were synthesized by condensation reaction of urea, thiourea and thiosemicarbazide into the carbonyl carbon of compound 7. The derivatives 8 were obtained in moderate of isolated yield. The evaluation of cytotoxicity on HT-29 cells and HepG2 cells showed that compound 7exhibited higher cytotoxicity than compound 4aon both cell lines. However, compound 8 showed lower cytotoxicity than compound 7. It could be suggested that steric hindrance of substituted group cause less intercalation into DNA base pair. Therefore, pyrido[3,-4 b]phenazine5,-12dione (7) is promising for further study.  นิภาวรรณ พองพรหม Oral ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-09-03
  ชื่อวารสาร
  DOI


ระดับนานาชาติ 6qwCQR.png
ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อบทความภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ ผู้ตีพิมพ์ กลุ่ม/รูปแบบการนำเสนอ ระดับ รายละเอียด
1 Development of Conceptual Understanding of Oxidation-Reduction Reaction and Determination of Iron Ions Using Smartphone-Assisted Colorimetric Experiment Development of Conceptual Understanding of Oxidation-Reduction Reaction and Determination of Iron Ions Using Smartphone-Assisted Colorimetric Experiment The main purpose of this study was to develop students’ conceptual understanding of oxidation-reduction reaction and determination of iron ions in water samples. The participants were 36 eleventh grade students. The treatment tool was the experimental determination of iron ions using smartphone-assisted colorimetric analysis. The data collecting tool was a conceptual test consisting of 8 two-tier diagnostic questions. The paired samples T-test analysis indicated that the post-test score (mean 6.83, SD 0.97, % 85.42) was significantly higher than the pre-test score (mean 3.47, SD 1.23, % 43.40) at the significant level of 0.05. The normalized learning gain was 0.74, high gain. After the intervention, the percentages of students in the good understanding (GU), mis-understanding (MU) and no understanding (NU) categories were respectively 70.49, 18.06 and 4.51, while the percentage of students in the non-response (NR) was 6.94. This indicated that the smartphone-assisted colorimetric analysis experiment which was portable, rapid analysis, and no other high-cost instrument required can enhance students’ conceptual understanding of these topics effectively.  ศักดิ์ศรี สุภาษร Oral นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-10-16
  ชื่อวารสาร
  DOI
2 Development of Conceptual Understanding of Acid-Base Titration Using Paper-Based Experiment for Grade-11 Students Development of Conceptual Understanding of Acid-Base Titration Using Paper-Based Experiment for Grade-11 Students The main aim of this study was developed students’ conceptual understanding of acidbase titration using paper-based experiment for high school chemistry. Thirty-six grade-11 students were the participants in this study. The treatment tool was the acid-base titration using paper-based experiment. The data collecting tool was a conceptual test of acid-base titration, consisting of 10 two-tier diagnostic items. The paired samples T-test analysis indicated that the post-test score (mean 7.89, SD 1.45, % 78.89) was significantly higher than the pre-test score (mean 3.89, SD 1.43, % 38.89) at the significant level of 0.05. The normalized learning gain was 0.65, medium gain. After the intervention, the percentages of students in the good understanding (GU), mis-understanding (MU), no understanding (NU) and non-response (NR) categories were 68.06, 13.06, 7.50, and 11.39, respectively. This indicated that this paper-based titration experiment which was low-cost, small-scale, and rapid fabrication can enhance students’ conceptual understanding of this topic effectively. ศักดิ์ศรี สุภาษร Oral นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-10-16
  ชื่อวารสาร
  DOI
3 The investigation of crucial interactions and binding free energy of novel pyrrolyl benzohydrazide and pyrrolyl benzamide derivatives as InhA inhibitors for anti-tuberculosis agents based on molecular dynamics simulations The investigation of crucial interactions and binding free energy of novel pyrrolyl benzohydrazide and pyrrolyl benzamide derivatives as InhA inhibitors for anti-tuberculosis agents based on molecular dynamics simulations Tuberculosis (TB) is one of the top 10 causes of death worldwide. Enoyl-ACP reductase (InhA) of Mycobacterium tuberculosis is an enzyme which is important for the growth of bacteria. Pyrrolyl benzohydrazide and pyrrolyl benzamide derivatives have been developed as novel InhA inhibitors with promising in vitro InhA inhibitory activity and antimycobacterial activity against Mycobacterium tuberculosis. In this study, the crucial interactions and binding free energy of pyrrolyl benzohydrazide and pyrrolyl benzamide derivatives complexed with InhA were investigated using molecular dynamic simulations and MM-GBSA method. The results showed that binding free energy calculations based on MM-GBSA method was good correlation with the experimental result. Compound 1, the highest active compound, formed Hbonding interaction between H atom of the secondary amine (NH) with O atom of Gly96 that fitted well within the binding pocket of InhA. In addition, compound 25 located in the binding pocket with the hydrophobic interactions mainly with Met155 Tyr158 Met199 Ile202 Leu207. The obtained results can provide fruitfulinformation for further design of new and highly potent InhA inhibitors as anti-tuberculosis agents. พรพรรณ พึ่งโพธิ์ Oral นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-02-13
  ชื่อวารสาร
  DOI
4 Preparation of ultrathin-film composite membranes used as nanofiltration materials Preparation of ultrathin-film composite membranes used as nanofiltration materials Membrane technology is important and widespread in many industries. Nanofiltration process is a highly efficient and useful process for colloid and salt filtering. Therefore, this research studied the synthesis of nanofiltration membrane from ultrathin-film composite membrane to improve the filtering efficiency. The membrane substrate is polyvinylidene fluoride that has hydrophobic property. To enhance hydrophilic property, nanofiltration membrane was modified by coating with tannin and polyamide. Polyamide was prepared by polymerization of 1,3,5-benzenetricarboxylic acid chloride (TMC) and diamine. The type and amount of monomer and condition of polymerization were varied. Then, the surface morphology, functional group and hydrophilic property of nanofiltration membranes were characterized by SEM, FT-IR, contact angle, respectively. The water flux was evaluated. In addition, rejection test for 1000 ppm polyethylene glycol (PEG) with molecular weight of 400 g/mol was performed. The unmodified membrane showed contact angle of 68.25-27.39º. The results showed that the nanofiltration membrane coated with  hydrophilic propertyshowed contact angle of 27.75 – 7.69º, water flux of 1.52 (L/m2 hr.) and the highest rejection test of 68.9%. Therefore, the synthesized composite membrane is suitable for further study and development.    พรพรรณ พึ่งโพธิ์ Oral นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-02-13
  ชื่อวารสาร
  DOI
5 Preparation of zeolite a using silica from rice husk for dye removal Preparation of zeolite a using silica from rice husk for dye removal Agricultural waste may be disposed by means of burning, which causes pollution and destroys the environment. Some agricultural wastes can produce the silica as a source for zeolite synthesis. In this research, the extraction of silica from rice husk was conducted. Agricultural waste was purified by leaching in HCl and sintering for 3 hours at 700°C. XRF results showed that the obtained ash has high silica SiO2 content. Zeolite A was then synthesized using silica from natural source. The structure of obtained zeolite A was confirmed by XRD and XRF Consequently, the obtained zeolite A was used as an adsorbent for removal of a cationic dye, brilliant green. The amount of adsorbent was varied from 0.10 to 0.75 g with the adsorption time of 1 hour. The optimal adsorbent dosage was 0 5 g with dye removal efficiency of 83 at the dye concentration of 100 ppm. The adsorption time was varied from 30 to 120 minutes. The maximum sorption capacities was 98 at the adsorption time of 2 hours. These results indicate that the synthesized zeolite A can be a potential adsorbent for removing dyes from wastewater.  สายสมร ลำลอง Oral นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-02-13
  ชื่อวารสาร
  DOI
6 Understanding the structural requirement of rhodanine derivatives as InhA inhibitors based on ligand-based drug design:2D and 3D-QSAR studies Understanding the structural requirement of rhodanine derivatives as InhA inhibitors based on ligand-based drug design:2D and 3D-QSAR studies Enoyl-ACP reductase (InhA) of Mycobacterium tuberculosis (M. tb) has been shown promising target of anti-tuberculosis drugs. Currently, drug resistance to TB being the leading cause of death. Rhodanine derivatives improved growth-blocking effect on M. tb and low toxicity were attractive for further development. QSAR technique has demonstrated the capability to provide accurate predictions for diverse chemical compounds when trained with molecules of various chemical type. In this study, HQSAR was applied for series of rhodanine derivatives acting as InhA inhibitors. The best HQSAR model was generated using atoms, bond, connections, hydrogen atoms and chirality types as fragment distinction showing crossvalidated q2=0.744, r2=0.814. In addition, CoMFA and CoMSIA models of rhodanine derivatives were set up. The results displayed satisfactory statistical based on CoMFA model with q2=0.675, r2=0.996 and CoMSIA model with q2=0.606, r2=0.983. The CoMFA contour maps reveal that steric and electrostatic interactions corresponding to the InhA inhibition contributing to 55.7%, 44.3%, respectively. Moreover, the CoMSIA contour maps were explained on steric, electrostatic, hydrophobic and hydrogen bond acceptor contributions to 22.6%, 28.7%, 37.7%, 11.1%, respectively. The integrated results of this ligand-based drug design study are fruitful to further design new and more potent rhodanine derivatives as highly potential InhA inhibitors. พรพรรณ พึ่งโพธิ์ Oral นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-02-13
  ชื่อวารสาร
  DOI
7 Utilization of fly ash for industrial dyes removal Utilization of fly ash for industrial dyes removal The aim this work is to investigate potential of fly ash for removal of industrial cationic dye, brilliant green. Fly ash is an abandon waste from power plant. Thailand has expelled fly ash higher than 1.5 million tons each year for almost 2 decades. Fly ash was characterized by X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence (XRF) and Scanning Electron Microscope (SEM). The results showed that silicon dioxide content was 35.6% of fly ash. An attempt to find an alternative way of fly ash utilization as adsorbent for removal of brilliant green, cationic dye from aqueous solutions was performed. With the initial dye concentration of 300 mg/L, the optimal parameters for adsorption such as adsorbent dosage, contact time, and adsorption isotherm were investigated by batch experiments. The results showed that the optimal fly ash dosage was 4 g/L. The optimal adsorption time was 30 minutes. The regression analysis showed a good fit of the Langmuir isotherm model. It can be concluded that the fly ash can be used as an potential adsorbent without modification for the removal of brilliant green, an industrial dye, from aqueous solutions.  สายสมร ลำลอง Oral นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-02-13
  ชื่อวารสาร
  DOI
8 Elucidating the binding interactions of benzo[d]isothiazole derivatives as mycobacterium tuberculosis GyrB inhibitors based on molecular dynamics simulations Elucidating the binding interactions of benzo[d]isothiazole derivatives as mycobacterium tuberculosis GyrB inhibitors based on molecular dynamics simulations The benzo[d]isothiazole derivatives have been developed as Mycobacterium tuberculosis GyrB inhibitor. In the present study the binding mode, binding interactions, decomposition energy and binding energy between benzo[d]isothiazole derivatives and GyrB were determined using molecular dynamics simulations. The results showed good correlation between the MM-GBSA binding energy. The crucial interactions showed cation-pi between benzo[d]isothazole rings with ammonium ion (NH3 + ) of Lys108 residue. 4-Chlorophenyl ring at the R substituent formed hydrophobic interactions with Val49, Val123, Leu135 and Ile171 residues. Van der Waals interactions between benzo[d]isothiazole derivatives and Asn52 and Thr169 residues were found. The high contributions of these interactions were evaluated by their decomposition energy. Therefore, our results obtained aid to better understand the crucial binding characteristics of benzo[d]isothiazole derivatives with GyrB and to gain useful information on how to design novel GyrB inhibitors as potential anti-tuberculosis agents.  พรพรรณ พึ่งโพธิ์ Oral นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-02-13
  ชื่อวารสาร
  DOI