ชื่อภาษาไทย

การใช้สมุนไพรไทยควบคู่กับถ่านขาวในยาฆ่าเชื้ออาหารเป็นพิษ

ชื่อภาษาอังกฤษ

Using Thai herbs coupled with white charcoal in disinfectant food poisoning drug

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

Herbs, White charcoal, Food poisoning, Delayed release, Herbal drug

งบประจำปี

งบประจำปี 2564

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 1,448,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย