ชื่อภาษาไทย

นาโนคอมโพลิตชนิดใหม่ที่มีพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดสารชี้วัดทางชีวภาพที่สำคัญแบบจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูงด้วยเทคนิคไฟฟ้าเคมี

ชื่อภาษาอังกฤษ

Novel nanocomposites with molecularly imprinted polymers for selective and sensitive electrochemical sensing of important biomarkers

รหัสโครงการ

NRCT5-RSA63023

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

molecularly imprinted polymer (MIP), biomarkers, 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG), 3-nitrotyrosine (3-NT), 4-nitroquinoline N-oxide (4-NQO), nanocomposites, electrochemical sensing

งบประจำปี

งบประจำปี 2564

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 450,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย