ชื่อภาษาไทย

การพัฒนาตัวดูดซับจากชีวมวลและของเสียจากโรงไฟฟ้าเพื่อการใช้ประโยชน์ในการบำบัดจากน้ำเสีย

ชื่อภาษาอังกฤษ

Development of adsorbents from biomass and power plant wastes for wastewater treatments

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

ชุดโครงการวิจัย

คำสำคัญ

Adsorbent, Dye, Heavy metal, Biomass, Fly ash

งบประจำปี

งบประจำปี 2564

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 200,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

  • ";

ผู้ร่วมวิจัย