ชื่อภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกจากแก่นตะวัน

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

ชุดโครงการวิจัย

คำสำคัญ

แก่นตะวัน

งบประจำปี

งบประจำปี 2562

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 1,621,200 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย