ชื่อภาษาไทย

การสังเคราะห์ ซีโอไลต์ เอ จากเถ้าลอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดโลหะหนักและสีย้อมอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนในสารละลาย

ชื่อภาษาอังกฤษ

Synthesis of zeolite A using fly ash obtained from Mae Moh power plant and its application for treatments of heavy metal and industrial dye contaminated in aqueous solution

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการย่อย

คำสำคัญ

Zeolite Functional material Adsorbent Fly ash

งบประจำปี

งบประจำปี 2565

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 10,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย