ชื่อภาษาไทย

การตรวจวัดฟอร์มาลินในตัวอย่างอาหารในระดับต่ำโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสงในระบบสารละลาย

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการย่อย

คำสำคัญ

การตรวจวัด ฟอร์มาลิน อาหาร อนุภาคนาโนคาร์บอนดอท ไนโตรเจน (N-CDs) ปฏิกิริยาการคายแสง ระบบสารละลาย

งบประจำปี

งบประจำปี 2564

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 120,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย