ชื่อภาษาไทย

การพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์แบบกระดาษที่ตรวจวัดทางไฟฟ้าเคมีเพื่อตรวจวัด heat shock protein16.3 (Hsp16.3) ในการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

งบประจำปี

งบประจำปี 2566

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 40,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย