ชื่อภาษาไทย

การคัดสรรสารโมเลกุลใหม่ที่มีฤทธิ์ต้านวัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรงมากด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการค้นหายาร่วมกับการทดลอง

ชื่อภาษาอังกฤษ

Screening of novel compounds active against extensively drug-resistant tuberculosis through the combination of computer-aided drug discovery and experimental approaches

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

ชุดโครงการวิจัย

คำสำคัญ

Drug-resistant tuberculosis, Anti-tuberculosis agents, Virtual Screening, Biological assay, Natural Products

งบประจำปี

งบประจำปี 2566

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 40,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย