ชื่อภาษาไทย

การคัดสรรเสมือนจริงและฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไชม์ JAK2 ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับการรักษาโรคธาลัสชีเมีย (ภายใต้ชุดโครงการ สารสกัดสมุนไพร่ไทยพื้นบ้านและสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกับการประยุกต์ใช้รักษาธาลัสซีเมีย)

ชื่อภาษาอังกฤษ

Virtual screening and JAK2 inhibitory activity of natural product for thalassemia therapy

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการย่อย

คำสำคัญ

สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ธาลัสซีเมีย

งบประจำปี

งบประจำปี 2563

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 273,153 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย