ชื่อภาษาไทย

เซนเซอร์ทางแสงในตัวเองแบบใหม่ที่อาศัยพอลิเมอร์ที่มีรอยประทับบนฐานวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์นาโนสำหรับตรวจวัดสารอะฟลาทอกซินบี 1 ปนเปื้อนในตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตร

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

เซนเซอร์ทางแสงในตัวเอง พอลิเมอร์ที่มีรอยประทับ วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์นาโน อะฟลาทอกซินบี 1 ผลผลิตทางการเกษตร

งบประจำปี

งบประจำปี 2566

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 600,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย