ชื่อภาษาไทย

การค้นหาสารยับยั้งเอนไซม์ DNA Gyrase ตัวใหม่เป็นสารต้านวัณโรคด้วยระเบียบวิธีการคัดสรรเสมือนจริงและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

สารยับยั้งเอนไซม์ DNA Gyrase สารต้านวัณโรค การคัดสรรเสมือนจริง การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ

งบประจำปี

งบประจำปี 2565

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 25,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย