ชื่อภาษาไทย

เส้นใยนาโนแบบย่อยสลายง่ายทางชีวภาพที่ปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตเพื่อเป็นเซนเซอร์ที่พร้อมตรวจวัดทางสีสำหรับฟอร์มาลินที่ปนเปื้อนในอาหาร

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

เส้นใยนาโน ย่อยสลายง่ายทางชีวภาพ เซนเซอร์ที่พร้อมตรวจวัดทางสี ฟอร์มาลิน อาหาร

งบประจำปี

งบประจำปี 2566

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 480,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย