ชื่อภาษาไทย

การใช้ซัลเฟอร์ที่ถูกเจือบนแกรฟีนควอนตัมดอท (S-GQDs) เพื่อเป็นตัวให้สัญญาณการคายแสงชนิดใหม่ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ (µPAD) สำหรับการตรวจวัดคอเลสเตอรอลรวมและกลูโคสแบบพร้อมกันจากตัวอย่างเลือดครบส่วน

ชื่อภาษาอังกฤษ

Functional sulfur doped graphene quantum dots (S-GQDs) as a novel fluorescent probe coupled with microfluidic paper based analytical device (µPAD) for simultaneous total cholesterol and glucose detection in whole blood

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

Sulfur doped graphene quantum dots (S-GQDs), Fluorometric detection, Total Cholesterol (TC),Glucose (Glu). Microfluidic paper based analytical device

งบประจำปี

งบประจำปี 2566

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 10,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย