ชื่อภาษาไทย

นวัตกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสะอาด

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

ชุดโครงการวิจัย

คำสำคัญ

อาหารปลอดภัย เซนเซอร์ ปัญหาท้องถิ่น การดูดซับ มลภาวะทางน้ำ

งบประจำปี

งบประจำปี 2565

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 100,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย