ชื่อภาษาไทย

กลุ่มวิจัยวัสดุศาสตร์สำหรับเซนเซอร์ที่ชาญฉลาดสู่การแก้ปัญหาในท้องถิ่น

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

กลุ่มวิจัย วัสดุศาสตร์ เซนเซอร์ การแก้ปัญหาในท้องถิ่น

งบประจำปี

งบประจำปี 2565

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 500,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย