ชื่อภาษาไทย

การพัฒนาวัสดุเพื่อใช้เป็นเซนเซอร์สำหรับการแก้ปัญหาในท้องถิ่น

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

ชุดโครงการวิจัย

คำสำคัญ

งบประจำปี

งบประจำปี 2565

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 1,300,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย