ชื่อภาษาไทย

การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดการคายแสงขนาดพกพาเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ภาคสนามในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารฟอร์มาลินในผลิตภัณฑ์อาหาร

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

อุปกรณ์ตรวจวัดการคายแสง อุปกรณ์ภาคสนาม การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารฟอร์มาลิน ผลิตภัณฑ์อาหาร

งบประจำปี

งบประจำปี 2564

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 40,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย