ชื่อภาษาไทย

การพัฒนาอิมมูโนเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดปริมาณออกซิเตตราไซคลิน

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

อิมมูโนเซนเซอร์, ออกซิเตตราไซคลิน ซิลิกาอนุภาคนาโนเติมหมู่ฟังก์ชันเอมีน

งบประจำปี

งบประจำปี 2566

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 40,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย