ชื่อภาษาไทย

Development of Carbon Quantum Dots/Titanium Dioxide Nanocomposites as Photothermal Agents in Photodynamic Therapy (PDT) against SARS-COV-2.

ชื่อภาษาอังกฤษ

Development of Carbon Quantum Dots/Titanium Dioxide Nanocomposites as Photothermal Agents in Photodynamic Therapy (PDT) against SARS-COV-2.

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

งบประจำปี

งบประจำปี 2566

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 250,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย