ชื่อภาษาไทย

การหาปริมาณของสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศบริเวณใจกลางเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ซิลิกอนคาร์ไบด์เป็นตัวดูดซับในการเก็บตัวอย่างแบบพาสซีพ

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

พอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน, มลพิษทางอากาศ, ตัวดูดซับ, ซิลิกอนคาร์ไบด์, การสุ่มเก็บตัวอย่างแบบพาสซีพ

งบประจำปี

งบประจำปี 2566

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 80,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย