ชื่อภาษาไทย

การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตทางเลือกจากยางพาราและวัสดุเหลือใช้ชีวมวล

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

ชุดโครงการวิจัย

คำสำคัญ

งบประจำปี

งบประจำปี 2565

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 466,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย