ชื่อภาษาไทย

ต้นแบบการผลิตวัสดุดักจับคาร์บอนออกไซด์จากเถ้าโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับสังคมคาร์บอนต่ำ

ชื่อภาษาอังกฤษ

Phototype of CO2 absorbent production from ash power plant toward law carbon society

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

CO2 absorbent

งบประจำปี

งบประจำปี 2566

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 135,543 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย