ชื่อภาษาไทย

การค้นหาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีศักยภาพในการยับยั้งเอนไซม์ InhA และ PknB ของเชื้อวัณโรคเพื่อใช้ต้านวัณโรคดื้อยาหลายขนาน

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

วัณโรค, สารต้านโรควัณโรค, การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ, สมุนไพรไทย, สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Tuberculosis, Anti-tuberculosis agents, Biological assay, Thai medicinal plant, Natural product

งบประจำปี

งบประจำปี 2566

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 1,424,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย